Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND quy định mức thù lao và số lượng người làm công tác chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Số hiệu: 10/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 02/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2016/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 02 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CHI TRẢ TRỢ CẤP BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền đa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi;

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người Khuyết tật;

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện một sđiều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Văn bản số 124/HĐND-KTNS ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc triển khai thí điểm chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội thông qua dịch vụ Bưu điện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thù lao và số lượng người làm công tác chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội trên địa bàn các huyện, thị xã (trừ thành phố Điện Biên Phủ và huyện Tuần Giáo) như sau:

1. Định mức thù lao đối với người làm công tác chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội: 500.000 đồng/người/tháng.

2. Số lượng người làm công tác chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội:

- Các xã, phường, thị trấn có diện tích tự nhiên từ 4.000 đến 10.000 ha và có trên 40 đối tượng bảo trợ xã hội; hoặc có diện tích tự nhiên trên 10.000 ha và có từ 20 đối tượng bảo trợ xã hội trở lên; hoặc có từ 100 đối tượng bảo trợ xã hội trở lên: 02 người/xã, phường, thị trấn;

- Các xã, phường, thị trấn còn lại không thuộc diện nêu trên: Bố trí 01 người/xã.

(Có Biu chi tiết kèm theo).

3. Thời gian thực hiện mức thù lao và số lượng người làm công tác chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội trên địa bàn các huyện, thị xã từ ngày 01 tháng 6 năm 2016.

Điều 2. Thí điểm áp dụng hình thức chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ Bưu điện tại thành phố Điện Biên Phủ và huyện Tuần Giáo kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2016. Mức phí thí điểm dịch vụ chi trả được tính trên số đối tượng hưởng trợ cấp xã hội và mức quy định cụ thể sau:

- Tại xã đặc biệt khó khăn: 8.000 đồng/đối tượng;

- Tại xã khó khăn: 7.000 đồng/đối tượng;

- Tại các xã, phường, thị trấn còn lại: 5.000 đồng/đối tượng.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ và Bưu điện tỉnh Điện Biên xây dựng Đ án thí đim chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ Bưu điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Nguồn kinh phí chi trả thù lao cho người làm công tác chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội, chi phí dịch vụ thí điểm chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ Bưu điện được bố trí trong dự toán chi đảm bảo xã hội hàng năm của ngân sách các huyện, thị xã, thành phố.

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã (trừ thành phố Điện Biên Phủ và huyện Tuần Giáo) có trách nhiệm cân đối ngân sách chi trả thù lao cho người làm công tác chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo và Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ có trách nhiệm cân đối ngân sách thanh toán chi phí dịch vụ thí điểm chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ Bưu điện và quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thù lao và số lượng người làm công tác chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Lao động - TB&XH, Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. T
nh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND t
nh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Điện Biên Phủ;
- Lưu: VT, TH, TM, VX
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CHI TRẢ TRỢ CẤP BẢO TRỢ XÃ HỘI HÀNG THÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Điện Biên)

TT

Tên xã, phường, thị trấn

Din tích t nhiên (Ha)

Số đối tượng BTXH (người)

Số cán bộ làm công tác chi trả trợ cấp BTXH (người)

Chung toàn tỉnh

956.290

12.678

183

I

Thị xã Mường Lay

11.255,93

378

5

1

Xã Lay Nưa

6.013,11

179

2

2

Phường Na Lay

2.284,80

173

2

3

Phường Sông Đà

2.958,02

26

1

II

Huyện Tủa Chùa

68.526,45

922

20

1

Th trn

249,33

32

1

2

Xã Mường Báng

6.844,77

241

2

3

Xã Xá Nhè

6.136,79

101

2

4

Xã Mường Đun

3.762,94

68

1

5

Xã Tủa Thàng

8.863,02

79

2

6

Xã Huổi Só

6.217,12

31

1

7

Xã Sính Phình

7.006,34

97

2

8

Xã Trung Thu

5.348,02

45

2

9

Xã Lao Xả Phình

5.023,42

41

2

10

Xã Tả Phìn

5.091,65

48

2

11

Xã Tả Sìn Thàng

5.014,10

39

1

12

Xã Sín Chải

8.968,95

100

2

III

Huyện Điện Biên Đông

120.897,85

1.354

27

1

Xã Nong U

7.437,56

70

2

2

Xã Phình Giàng

10.434,90

44

2

3

Xã Keo Lôm

13.960,09

103

2

4

Thị trn

1.897,11

55

1

5

Xã Luân Giói

6.336,00

204

2

6

Xã Mường Luân

6.141,05

227

2

7

Xã Háng Lìa

6.374,64

56

2

8

Xã Tìa Dình

10.392,00

33

2

9

Xã Ching Sơ

6.207,77

91

2

10

Xã Xa Dung

9.118,55

105

2

11

Xã Phì Nhừ

12.513,35

66

2

12

Xã Na Son

7.219,64

109

2

13

Xã Pú Hng

12.281,34

95

2

14

Xã Pu Nhi

10.583,85

96

2

IV

Thành phố Điện Biên Phủ

6.427,10

803

Thí điểm dịch vụ chi trả thông qua dịch vụ Bưu điện

V

Huyện Mường Chà

119.942,09

707

21

1

Thị trấn

2.241,65

50

1

2

Xã Mường Tùng

17.131,66

63

2

3

Xã Pa Ham

3.187,00

61

1

4

Xã Hừa Ngài

10.450,66

49

2

5

Xã Sá Tổng

11.079,51

56

2

6

Xã Huổi Lèng

10.828,74

43

2

7

Xã Mường Mươn

13.445,38

75

2

8

Xã Na Sang

11.412,56

73

2

9

Xã Sa Lông

8.538,60

71

2

10

Xã Ma Thì H

14.069,51

44

2

11

Xã Hui Mý

13.937,00

46

2

12

Xã Nm Nèn

3.619,82

76

1

VI

Huyện Mường Nhé

157.372,94

386

19

1

Xã Huổi Lếch

11.698,63

33

2

2

Xã Quảng Lâm

10.737,49

37

2

3

Xã Sen Thượng

17.448,27

5

1

4

Xã Mường Toong

11.495,63

62

2

5

Xã Nm Kè

15.392,35

54

2

6

Xã Leng Su Sìn

18.105,82

23

2

7

Xã Sín Thầu

16.571,64

23

2

8

Xã Chung Chải

20.962,90

42

2

9

Xã Mường Nhé

21.781,95

50

2

10

Xã Pá Mỳ

6.941,07

20

1

11

Xã Nậm Vì

6.237,19

37

1

VII

Huyện Nậm P

149.812,96

628

26

1

Xã Pa Tn

16.472,71

34

2

2

Xã Na Cô Sa

12.589,40

21

2

3

Xã Chà Cang

10.865,48

30

2

4

Xã Nm Tin

8.715,32

34

1

5

Xã Nà Khoa

6.557,42

41

2

6

Xã Nậm Nhừ

5.993,73

28

1

7

Xã Nà Hỳ

8.214,55

61

2

8

Xã Nậm Chua

6.906,17

40

1

9

Xã Nà Bủng

7.800,12

71

2

10

Xã Vàng Đán

8.462,59

23

1

11

Xã Chà Tở

12.361,75

33

2

12

Xã Nm Khăn

10.523,07

41

2

13

Xã Si Pa Phìn

12.985,82

66

2

14

Xã Chà Nưa

9.873,57

52

2

15

Xã Phìn H

11.491,26

53

2

VIII

Huyện Mường ng

44.352,20

1.174

17

1

Thị trấn

645,84

65

1

2

ng Cang

5.441,17

234

2

3

Xã Ẳng Nưa

2.499,57

98

1

4

ng Tở

5.971,32

129

2

5

Xã Búng Lao

5.267,74

163

2

6

Xã Xuân Lao

5.482,74

132

2

7

Xã Mường Lạn

4.056,34

120

2

8

Xã Nặm Lịch

3.586,58

59

1

9

Xã Mường Đăng

6.156,50

104

2

10

Xã Ngối Cáy

5.244,40

70

2

IX

Huyện Điện Biên

163.926

4.031

48

1

Xã Thanh Nưa

2.802,10

127

2

2

Xã Thanh Luông

3.618,49

228

2

3

Xã Hua Thanh

7.217,93

116

2

4

Xã Hẹ Muông

7.396,87

107

2

5

Xã Phu Luông

14.482,57

35

2

6

Xã Pom Lót

4.228,50

204

2

7

Xã Pá Khoang

5.702,27

129

2

8

Xã Na Tông

14.274,31

68

2

9

Xã Thanh Hưng

2.045,22

258

2

10

Xã Thanh Chăn

2.229,68

236

2

11

Xã Thanh Yên

1.948,08

432

2

12

Xã Noong Lung

2.127,07

279

2

13

Xã Sam Mứn

2.447,46

187

2

14

Xã Noong Hẹt

1.297,53

362

2

15

Xã Thanh An

2.017,98

236

2

16

Xã Thanh Xương

1.922,39

279

2

17

Xã Mường Pồn

12.518,77

87

2

18

Xã Mường Phăng

3.456,29

137

2

19

Xã Nà Tu

7.442,69

169

2

20

Xã Nà Nhn

7.693,17

115

2

21

Xã Núa Ngam

4.852,20

110

2

22

Xã Na Ư

11.422,89

15

1

23

Xã Pa Thơm

8.908,07

16

1

24

Xã Mường Nhà

15.901,50

62

2

25

Xã Mường Lói

15.972,00

37

2

X

Huyện Tuần Giáo

113.776,82

2.295

Thí điểm dịch vụ chi trả thông qua dch v Bưu đin

 

Xã có 01 cán bộ chi trả trợ cấp BTXH

21

 

Xã có 02 cán bộ chi trả trợ cấp BTXH

81

 

Tổng số cán bộ làm công tác chi trả trợ cấp BTXH

183

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10/2016/QĐ-UBND quy định mức thù lao và số lượng người làm công tác chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.561
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200