Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

Số hiệu: 09/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đặng Văn Đức
Ngày ban hành: 04/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 09/2007/QĐ-UBND

Quận 12, ngày 04 tháng 06 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ QUẬN 12

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-UB ngày 26 tháng 05 năm 1997 của Ủy ban nhân dân quận 12 về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề quận;
Căn cứ Quyết định số 776/2001/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép bổ sung chức năng giới thiệu việc làm đối với Trung tâm Dạy nghề trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 12;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dạy nghề
,   

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận 12 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 83/2005/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2005 của UBND quận 12 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Văn Đức

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ QUẬN 12
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 06 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 12)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Trung tâm Dạy nghề quận 12 là cơ sở đào tạo nghề ngắn hạn thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, do Ủy ban nhân dân quận 12 lập ra hoạt động theo quy định của pháp luật, nhằm đào tạo nghề, bổ túc nghề, bồi dưỡng nghề cho người lao động và dịch vụ giới thiệu việc làm cho học viên sau đào tạo, thanh niên và người lao động trên địa bàn quận có nhu cầu giải quyết việc làm.

Trung tâm Dạy nghề là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Điều 2. Trung tâm Dạy nghề là đơn vị trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của UBND quận 12, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước về dạy nghề của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

Chương 2:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Nhiệm vụ của Trung tâm Dạy nghề

1. Xây dựng kế hoạch dạy nghề ngắn hạn, bổ túc và bồi dưỡng nghề theo yêu cầu của thị trường lao động quận 12 và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận 12.

2. Xây dựng kế hoạch nội dung chương trình giảng dạy phù hợp với nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

3. Tổ chức dạy nghề ngắn hạn, bổ túc tay nghề và bồi dưỡng nghề theo hợp đồng học nghề.

4. Tổ chức tập huấn nghề, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, kinh nghiệm sản xuất tiên tiến cho mọi đối tượng có nhu cầu.

5. Nhận người học thuộc diện đối tượng hưởng chính sách xã hội vào học nghề theo quy định của Chính phủ.

6. Tổ chức kiểm tra cuối khóa cho người học theo quy chế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất, tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật;

Khai thác sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm duy trì và phát triển công tác dạy nghề.

8. Tổ chức và hỗ trợ để giáo viên được tham gia bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

9. Tổ chức dịch vụ giới thiệu việc làm cho học viên sau đào tạo, thanh niên và người lao động có nhu cầu giải quyết việc làm;

Thực hiện theo quy định của quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh dịch vụ việc làm thành phố là tư vấn, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài quận. Tổ chức tư vấn cho người lao động về việc làm, các chế độ chính sách có liên quan theo quy định của pháp luật, giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển dụng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

Thu thập và cung cấp thông tin về thị trường lao động cho người lao động và người sử dụng lao động như: nhu cầu tuyển dụng, nhu cầu cần việc làm, các tiêu chuẩn về lao động, tiền lương tiền công trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

10. Báo cáo tình hình hoạt động theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, sáu tháng, năm đối với UBND quận 12 và cơ quan quản lý dạy nghề cấp trên.

Điều 4. Quyền hạn của Trung tâm Dạy nghề

1. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, bổ túc và tập huấn nghề tại Trung tâm Dạy nghề theo chương trình bộ môn được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố quy định phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất hiện có.

2. Liên kết với các cơ sở sản xuất, Trung tâm Dạy nghề khác, trường dạy nghề, trường Trung học chuyên nghiệp, trường Cao đẳng, Đại học trong và ngoài nước để tổ chức đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng nghề theo yêu cầu và theo quy định pháp luật.

3. Phối hợp với trường phổ thông làm công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh (nếu có yêu cầu); Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận để tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề cho Bộ đội xuất ngũ; Phối hợp với các trung tâm học tập cộng đồng để hỗ trợ đào tạo nghề trong khả năng của Trung tâm Dạy nghề khi có yêu cầu.

4. Phối hợp với các tổ chức kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, nghiên cứu khoa học và các tổ chức, cá nhân khác trong việc nghiên cứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ để gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm.

5. Thu học phí theo quy định hiện hành hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng học nghề không trái với quy định của pháp luật.

6. Cấp chứng chỉ nghề, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề cho học viên đạt yêu cầu trong kỳ thi kiểm tra cuối khóa.

7. Tổ chức ôn tập và kiểm tra cấp chứng chỉ nghề cho người lao động có tay nghề mà chưa được công nhận, cập nhật theo hướng dẫn của Trung tâm và theo chương trình dạy nghề đã được duyệt.

8. Tổ chức sản xuất các sản phẩm, cung cấp các dịch vụ phù hợp với công tác dạy nghề nhằm khai thác các nguồn lực của Trung tâm và có điều kiện để nâng cao chất lượng dạy nghề.

9. Được tổ chức dịch vụ giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho người học sau khóa học, thanh niên và người lao động có nhu cầu giải quyết việc làm.

10. Được ký kết hợp đồng giảng dạy với tất cả các đơn vị, cá nhân có nhu cầu học tập nghề nghiệp, bổ túc nghề nghiệp và ký kết hợp đồng giảng dạy với người có đủ tiêu chuẩn làm giáo viên giảng dạy tại Trung tâm Dạy nghề với các điều kiện thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Chương 3:

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 5. Trung tâm Dạy nghề thực hiện quản lý tài chính và tài sản theo quy định hiện hành, áp dụng như đối với các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc UBND quận 12;

Thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Trung tâm tổ chức thu phí giới thiệu việc làm; thu phí cung ứng lao động cho người sử dụng lao động; thu phí liên kết đào tạo gắn với giải quyết việc làm (miễn giảm cho Bộ đội xuất ngũ, diện chính sách, diện xóa đói giảm nghèo); thu phí tư vấn và các dịch vụ khác theo quy định.

Điều 6. Trung tâm Dạy nghề chịu sự kiểm tra và hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận trong công tác quản lý tài chính và công sản.

Chương 4:

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ QUẢN LÝ

Điều 7. Bộ máy quản lý của Trung tâm Dạy nghề gồm

1. Giám đốc Trung tâm Dạy nghề.

2. Giúp việc cho Giám đốc có Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên trách như: bộ phận đào tạo, hành chính - giới thiệu việc làm, cơ sở vật chất - môi trường.

3. Các bộ phận chuyên trách được tổ chức thành Phòng chuyên môn bao gồm: Phòng Đào tạo, Hành chính - Dịch vụ việc làm, Phòng Cơ sở vật chất - Môi trường;

Các Phòng chuyên môn có Trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc. Tùy theo quy mô tổ chức, Phòng có thể có Phó Trưởng phòng do Trưởng phòng giới thiệu và Giám đốc Trung tâm quyết định. Trưởng phòng phải là người có năng lực, kinh nghiệm điều hành phù hợp công việc và được nhân viên tín nhiệm, có trình độ trung cấp trở lên.

Điều 8. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm Dạy nghề do UBND quận 12 quyết định.

Giám đốc Trung tâm Dạy nghề phải có trình độ tốt nghiệp Đại học, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý và am hiểu về công tác dạy nghề, quy tụ được đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm Dạy nghề.

Điều 9. Giám đốc Trung tâm Dạy nghề có quyền hạn sau

1. Là chủ tài khoản của Trung tâm Dạy nghề.

2. Đề nghị với UBND quận về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Giám đốc và kế toán trưởng, thủ quỹ.

3. Có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm các Trưởng, Phó Trưởng phòng các Phòng chuyên môn của Trung tâm, quyết định việc thành lập và cử người phụ trách trưởng các bộ môn nghề (gọi là Chủ  nhiệm các nghề).

4. Có quyền mở rộng nghề đào tạo, tuyển thêm nhân sự phục vụ cho việc phát triển của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước UBND quận 12.

5. Đề xuất với cơ quan cấp trên có thẩm quyền về các chủ trương, biện pháp có liên quan đến hoạt động của Trung tâm Dạy nghề, sử dụng các nguồn vốn của Trung tâm để phục vụ toàn diện cho công tác đào tạo nghề và phát triển Trung tâm như: mua sắm thiết bị, nâng cấp thiết bị, chuyển đổi thiết bị cho phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, cải thiện đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định hiện hành.

6. Ký hợp đồng lao động đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; hợp đồng đào tạo nghề, hợp đồng hợp tác liên kết với các đơn vị trong đào tạo nghề và các loại hợp đồng khác theo quy định.

7. Cấp chứng chỉ nghề, chứng nhận bồi dưỡng nghề cho học viên và cho người được kiểm tra công nhận. Hợp tác với Giám đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để kiểm tra xác nhận hoặc công nhận bậc thợ cho công nhân khi có yêu cầu.

8. Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý.

Điều 10. Giám đốc Trung tâm Dạy nghề có những nhiệm vụ sau

1. Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, chính sách, chế độ quy định của Nhà nước; chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên trực tiếp về mọi hoạt động của Trung tâm Dạy nghề.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch nghề, bổ túc nghề và bồi dưỡng nghề.

3. Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và bổ túc nghề cũng như các hoạt động khác của Trung tâm.

4. Tổ chức hoạt động của dịch vụ việc làm một cách có hiệu quả.

5. Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy, học tập, đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học.

6. Có kế hoạch phát triển Trung tâm toàn diện, là trung tâm đoàn kết, phát huy được hết tiềm năng cơ sở vật chất, con người để đáp ứng được nhu cầu học tập nghề nghiệp cho người lao động gắn với sự phát triển kinh tế của địa phương.

7. Báo cáo định kỳ tình hình hoạt động cho UBND quận và các cơ quan quản lý chuyên môn cấp trên.

Điều 11. Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề là người có trình độ tốt nghiệp Đại học, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý và am hiểu về nghiệp vụ sư phạm.

Phó Giám đốc cùng người phụ trách bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những công việc được giao.

Chương 5:

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Điều 12. Giáo viên Trung tâm Dạy nghề là những người có đủ trình độ chuẩn theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề: được tuyển dụng theo tiêu chuẩn, chức danh quy định của Nhà nước; Giáo viên dạy hợp đồng do Giám đốc Trung tâm Dạy nghề ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Quyền hạn của giáo viên Trung tâm Dạy nghề

1. Được sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị, tài liệu, đồ dùng dạy học và các phương tiện khác của Trung tâm để thực hiện nghiên cứu, giảng dạy trong phạm vi trách nhiệm được giao.

2. Được hưởng các quyền lợi theo chế độ hiện hành của Nhà nước đối với các giáo viên dạy nghề và hợp đồng đã ký với Giám đốc Trung tâm Dạy nghề.

3. Được tham gia bàn bạc, góp ý, đánh giá về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp quản lý và các hoạt động khác của Trung tâm.

4. Được dự giờ, bồi dưỡng nâng cao tay nghề và phương pháp sư phạm.

5. Được tuyên dương khen thưởng khi có thành tích trong giảng dạy và công tác.

6. Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học với các cơ quan hay đơn vị khác ngoài giờ giảng dạy tại Trung tâm.

7. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Nhiệm vụ của giáo viên Trung tâm Dạy nghề

1. Thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách, chế độ, các quy định của Nhà nước và quy chế, nội quy của Trung tâm. Đối với giáo viên, làm việc theo chế độ hợp đồng thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với Giám đốc Trung tâm Dạy nghề.

2. Thực hiện đúng các quy định về hồ sơ giáo vụ, về tiến độ, nội dung và chất lượng giảng dạy theo kế hoạch Trung tâm.

3. Thường xuyên nâng cao chất lượng, nghiệp vụ giảng dạy, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về kế hoạch và chất lượng giảng dạy.

4. Thực hiện nghiêm chỉnh những nguyên tắc sư phạm, các quy chuẩn về kỹ thuật nghiệp vụ, an toàn, vệ sinh lao động, tôn trọng nhân cách và đối xử công bằng với người học nghề.

5. Giữ gìn và bảo vệ những trang thiết bị, đồ dùng dạy học, tài liệu giảng dạy, gia công nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học để phục vụ bộ môn, giữ gìn và giáo dục học sinh giữ gìn tài sản và tham gia bảo vệ xây dựng môi trường văn minh, sạch đẹp và an toàn cho Trung tâm Dạy nghề.

Điều 15. Cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý, phục vụ trong Trung tâm có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh quy chế, nội quy của Trung tâm, nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ chức trách và công tác được giao một cách tốt nhất, góp phần vào việc phát triển Trung tâm, luôn luôn có thái độ đúng mực với đồng nghiệp, giáo viên, người học; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; được tôn trọng và được hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước hoặc theo hợp đồng đã ký với Giám đốc Trung tâm Dạy nghề.

Điều 16. Người học có nguyện vọng, có nhu cầu học nghề, bổ túc nghề, bồi dưỡng nghề và có đủ điều kiện học nghề theo quy định của pháp luật được đăng ký học nghề tại Trung tâm Dạy nghề.

Quyền lợi và nhiệm vụ của người học nghề căn cứ vào Điều 21 và Điều 22 Chương VI của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề (Ban hành kèm theo Quyết định số 776/2001/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và một số quy định cụ thể của Trung tâm Dạy nghề quận 12 được công bố và niêm yết công khai.

Chương 6:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Giám đốc Trung tâm Dạy nghề quận 12 có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện cần rút kinh nghiệm; trao đổi Phòng Nội vụ để đề xuất với Ủy ban nhân dân quận 12 sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế và tình hình phát triển hoạt động tại đơn vị./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Văn Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.485

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116