Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Số hiệu: 04/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lê Thành Đô
Ngày ban hành: 26/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2021/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 26 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC CHI TRẢ THÙ LAO CHO NGƯỜI ĐỌC, NGHE, XEM ĐỂ KIỂM TRA BÁO CHÍ LƯU CHIỂU; THÙ LAO THẨM ĐỊNH NỘI DUNG BÁO CHÍ LƯU CHIỂU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đi, b sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 9 năm 2015; Luật Sửa đi b sung một s điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem đ kim tra báo chí lưu chiu;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BTTTT ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức đọc, nghe, xem đ kim tra báo chí lưu chiu;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân dân tỉnh Quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem đ kim tra báo chí lưu chiu; thù lao thm định nội dung báo chí lưu chiu trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu và mức chi thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Đối tượng áp dụng

a) Công chức được giao nhiệm vụ thường xuyên đọc, nghe, xem báo chí lưu chiểu thuộc Sở Thông tin và Truyền thông;

b) Cộng tác viên: Người được Sở Thông tin và Truyền thông ký hợp đồng cộng tác viên đọc, nghe, xem đ kim tra báo chí lưu chiểu;

c) Thành viên Hội đồng thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu do cấp có thẩm quyền thành lập;

d) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc, mức chi trả thù lao

1. Nguyên tắc chi trả

a) Đối với công chức được giao nhiệm vụ thường xuyên đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, sau khi hoàn thành định mức được giao mới được hưởng thù lao đọc, nghe, xem, thẩm định báo chí lưu chiểu.

b) Đối với cộng tác viên đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu được Sở Thông tin và Truyền thông ký hp đồng được áp dụng mức chi trả thù lao như điểm a, khoản 2, Điều này.

2. Mức chi trả thù lao

a) Mức chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu là: 120.000 đồng (01 ngày)/định mức tin, bài theo ngày.

b) Mức chi thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu: 400.000 đồng/vấn đề/văn bản tham gia ý kiến (tối đa 03 ý kiến/01 vấn đề).

c) Mức chi tổ chức họp Hội đồng thẩm định: Người chủ trì: 150.000đồng/người/cuộc họp; thành viên tham dự: 100.000 đồng/người/cuộc họp.

3. Nguồn kinh phí, thời điểm áp dụng

a) Nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan; các nguồn kinh phí hp pháp khác theo quy định của pháp luật.

b) Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01/01/2021.

Điều 3. Tổ chức thc hin

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức việc thực hiện Quyết định này. Hằng năm, căn cứ định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, lập dự toán ngân sách gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hp, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để triển khai thực hiện Quyết định này. Hướng dẫn, tổ chức thanh, quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 3 năm 2021.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc các S: Thông tin và Truyn thông, Tài chính; Chtịch UBND các huyện, thị xã, thành ph; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ủy ban Thường vụ Qu
c hội;
- Văn phòng
Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Thông tin và Truyền th
ông;
- Cục ki
m tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông;
- T
nh ủy, UBND, UBMTTQVN tnh;
- Đại bi
u QH tnh; Đại biu HĐNP tnh;
- Các sở
, ban, ngành, đoàn th tnh;
- V
ăn phòng HĐND tnh, VP UBND tnh;
- Trung tâm Công báo t
nh;
- Lưu: VT. KGVX
(LVC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thành Đô

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


79

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144