Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên kèm theo Quyết định 12/2012/QĐ-UBND

Số hiệu: 04/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Dương Ngọc Long
Ngày ban hành: 11/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN T
ỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2013/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2012/QĐ-UBND NGÀY 11/6/2012 CỦA UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và điểm a, khoản 2 Điều 3 như sau:

‘’Điều 3. Tuyển dụng, tiếp nhận, điều động công chức cấp xã’’

1. Việc tuyển dụng công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại chương III, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và quy định tại Quy chế này.

2. ‘’Căn cứ vào điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã và yêu cầu công việc, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi chung là cấp huyện) xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ đối với những trường hợp sau đây’’:

a) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước, đạt loại khá trở lên ở nước ngoài, người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;

2. Bổ sung Điều 3a sau Điều 3 như sau:

Điều 3a. Ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã

1. Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê

a) Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên đối với các chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ; Hành chính; Luật; Quản trị Văn phòng; Thống kê; Quản lý công.

b) Tốt nghiệp đại học trở lên đối với các chuyên ngành khác và có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Văn phòng - Thống kê được cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Chức danh Văn hoá - Xã hội

a) Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên đối với các chuyên ngành Quản lý Văn hoá - Thông tin; Văn hoá nghệ thuật; Thể dục, Thể thao; Truyền thông; Báo chí; Tuyên truyền; Lao động, Thương binh và xã hội; Lao động, tiền lương; Công tác xã hội.

b) Tốt nghiệp đại học trở lên đối với các chuyên ngành khác và có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Văn hoá - Xã hội được cơ quan có thẩm quyền cấp.

3. Chức danh công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã)

a) Ở phường, thị trấn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên đối với các chuyên ngành Địa chính; Quản lý đất đai; Xây dựng; Đô thị; Kiến trúc; Giao thông; Môi trường.

b) Ở xã: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên đối với chuyên ngành Địa chính; Quản lý đất đai; Xây dựng; Giao thông; Môi trường hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đối với các chuyên ngành thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

4. Chức danh Tài chính - Kế toán: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên đối với các chuyên ngành Tài chính; Kế toán; Kiểm toán.

5. Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên đối với các chuyên ngành Luật; Kiểm sát; Hành chính; Pháp lý.

6. Mỗi chức danh công chức tại một đơn vị cấp xã chỉ dự tuyển một cấp về trình độ chuyên môn. Căn cứ vào số lượng chức danh công chức được giao, số lượng và ngành đào tạo của chức danh công chức hiện có mặt, số lượng công chức còn thiếu, điều kiện đăng ký dự tuyển theo từng chức danh công chức cấp xã và nguồn nhân lực ở địa phương, UBND cấp xã xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã báo cáo UBND cấp huyện xem xét phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ khoản 1 và điểm a, khoản 2 Điều 3 Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT Thông tin tỉnh;
- Đ/c Chung: PCVP;
- Lưu: VT, NC.son.
Sonnh\QD102.90b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ngày 11/03/2013 sửa đổi Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên kèm theo Quyết định 12/2012/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.664

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248