Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình Đồng Tháp

Số hiệu: 01/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 22/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2019/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ I, II;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU; TT/UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các Ban đảng, Đoàn thể Tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công Báo Đồng Tháp;
- Lưu: VT+NC/ĐTXD.(MN)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hùng

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2019/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

1. Ngoài thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước; cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định tại Điểm a, b, đ Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP , thẩm quyền kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình của Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành như sau:

a) Sở Xây dựng

Kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng đối với các công trình dân dụng; công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp nhẹ; hạ tầng kỹ thuật; giao thông trong đô thị (trừ công trình cầu vượt sông và quốc lộ) có quy mô được nêu tại Điểm đ Khoản này.

b) Sở Giao thông vận tải

Kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng đối với các công trình giao thông có quy mô được nêu tại Điểm đ Khoản này trừ các công trình giao thông do Sở Xây dựng kiểm tra.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng đối với các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có quy mô được nêu tại Điểm đ Khoản này.

d) Sở Công thương

Kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng đối với các công trình công nghiệp có quy mô được nêu tại Điểm đ Khoản này trừ các công trình công nghiệp do Sở Xây dựng kiểm tra.

đ) Quy mô của các công trình xây dựng do Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình:

Công trình xây dựng cấp II, cấp III sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; công trình cấp IV do Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành làm chủ đầu tư, trừ các công trình: công trình cấp III do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư; công trình giao cho Ban quản lý Khu kinh tế quản lý;

Công trình cấp II và cấp III sử dụng vốn khác có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP , trừ các công trình giao cho Ban quản lý Khu kinh tế quản lý;

Công trình cấp II và cấp III sử dụng vốn khác có ảnh hưởng lớn đến môi trường (công trình thuộc dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có yêu cầu lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường), trừ các công trình giao cho Ban quản lý Khu kinh tế quản lý.

2. Thẩm quyền kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình của Ban quản lý Khu kinh tế

Kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng đối với các công trình cấp II trở xuống trong khu công nghiệp, các công trình cấp II trở xuống được giao quản lý trực tiếp trong khu kinh tế (đã được giao đất); trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP .

3. Thẩm quyền kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Các công trình cấp III trở xuống do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư;

b) Các công trình cấp IV sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách đầu tư xây dựng trên địa bàn, trừ công trình do Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành làm chủ đầu tư, các công trình do Ban Quản lý Khu kinh tế quản lý;

c) Các công trình cấp II trở xuống sử dụng vốn khác không thuộc danh mục các công trình hưởng lớn đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ- CP và không thuộc danh mục công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định tại Điểm a, b, đ Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP .

4. Trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình, hạng mục công trình có loại và cấp khác nhau thì cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra là cơ quan có trách nhiệm thực hiện kiểm tra đối với công trình, hạng mục công trình chính có cấp cao nhất của dự án đầu tư xây dựng công trình.

5. Nội dung kiểm tra bao gồm: Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý an toàn lao động của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; việc lập và thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động của chủ đầu tư và các nhà thầu trên công trường xây dựng.

6. Thực hiện kiểm tra như sau:

a) Kiểm tra theo kế hoạch định kỳ, đột xuất hoặc kiểm tra đồng thời với kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 8 Điều 34 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. Cơ quan chủ trì kiểm tra an toàn lao động trong thi công xây dựng quyết định việc mời Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng tham gia kiểm tra đối với công trình thuộc kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc công trình có quy mô lớn, yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

b) Phối hợp kiểm tra theo kế hoạch của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Điều tra, giải quyết sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng

1. Đối với việc mất an toàn lao động trong sự cố công trình xây dựng xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 34 Điều 3 Luật Xây dựng, việc phân cấp giải quyết sự cố thực hiện theo quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Đối với sự cố sập, đổ máy, thiết bị, vật tư sử dụng trong quá trình thi công xây dựng công trình ngoài thẩm quyền điều tra Bộ Xây dựng, các Bộ quản lý xây dựng công trình chuyên ngành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 19 Thông tư 04/2017/TT-BXD , việc phân cấp giải quyết sự cố thực hiện như sau:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì điều tra sự cố gây mất an toàn lao động dẫn đến chết người hoặc làm bị thương nặng từ hai người trở lên trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giao Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tuỳ theo loại công trình thuộc trách nhiệm quản lý đề xuất thành lập tổ điều tra và làm đầu mối tổ chức thực hiện.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì điều tra sự cố trong các trường hợp còn lại.

3. Đối với tai nạn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình nhưng không do các sự cố nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây ra:

a) Người sử dụng lao động có trách nhiệm thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở để tiến hành điều tra tai nạn lao động làm bị thương nhẹ, tai nạn lao động làm bị thương nặng một người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của mình theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh để tiến hành điều tra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động làm bị thương nặng từ hai người trở lên, kể cả người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; điều tra lại vụ tai nạn lao động đã được Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở đã điều tra khi có khiếu nại, tố cáo hoặc khi xét thấy cần thiết theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn.

Điều 4. Xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

1. Khi phát hiện vi phạm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 2 của Quy định này có trách nhiệm:

a) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục các vi phạm;

b) Xử lý vi phạm hoặc lập biên bản gửi cơ quan có thẩm quyền xử theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động;

c) Công bố tên và hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên trang thông tin điện tử của cơ quan;

d) Tạm dừng sử dụng máy, thiết bị, vật tư nếu phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố về máy, thiết bị, vật tư ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, công trình và công trình lân cận.

2. Cơ quan quy định tại Khoản 1 Điều này có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc khắc phục của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động đầu tư xây dựng khi cần thiết; quyết định cho phép tiếp tục sử dụng máy, thiết bị, vật tư bằng văn bản sau khi chủ đầu tư và các nhà thầu có báo cáo về việc khắc phục các tồn tại, đảm bảo các yêu cầu về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Là cơ quan đầu mối giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh (trong đó có an toàn lao động trong thi công xây dựng). Nội dung quản lý theo quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn.

b) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo thông tin về an toàn, vệ sinh lao động về Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

c) Hướng dẫn, tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động theo thẩm quyền. Thông báo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đến Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Ban Quản lý khu kinh tế để phối hợp thực hiện.

d) Tổ chức điều tra tai nạn lao động theo thẩm quyền quy định tại Điều 3 Quy định này hoặc khi có yêu cầu.

đ) Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng khi có yêu cầu.

2. Sở Xây dựng

a) Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

b) Kiểm tra an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo thẩm quyền quy định tại Điều 2 Quy định này.

c) Hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đối với các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

d) Tổng hợp, cập nhật thông tin, công bố tên và hành vi vi phạm của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng để công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

đ) Chủ trì, phối hợp điều tra sự cố mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình khi có yêu cầu.

3. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ban quản lý Khu kinh tế

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội, Sở Xây dựng tổ chức hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra quy định tại Điều 2 Quy định này.

b) Kiểm tra an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo thẩm quyền quy định tại Điều 2 của Quy định này.

c) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định.

d) Theo dõi, cập nhật thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm các quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quản lý, công bố tên và hành vi vi phạm của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng lên trang thông tin điện tử của đơn vị, đồng thời gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng để tổng hợp.

đ) Phối hợp điều tra sự cố mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình khi có yêu cầu.

4. Uỷ ban nhân dân cấp huyện

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng tổ chức hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra quy định tại Điều 2 Quy định này.

b) Kiểm tra an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo thẩm quyền quy định tại Điều 2 Quy định này.

c) Hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đối với các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

d) Theo dõi, cập nhật thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm các quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quản lý, công bố tên và hành vi vi phạm của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng lên trang thông tin điện tử của đơn vị, đồng thời gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng để tổng hợp;

đ) Chủ trì, phối hợp điều tra sự cố mất an toàn lao động trong thi công xây dựng theo quy định tại Điều 3 Quy định này.

Điều 6. Chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

1. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý Khu kinh tế và Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đối với các công trình thuộc thẩm quyền quản lý trước ngày 05 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu theo mẫu được quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

2. Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu theo mẫu được quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, đồng thời gửi báo cáo tới Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội để tổng hợp.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2019/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.867

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!