Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 75/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn tổng biên chế công, viên chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động, lao động hành chính năm 2017 do tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu: 75/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Huỳnh Tấn Việt
Ngày ban hành: 16/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 16 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, LAO ĐỘNG HÀNH CHÍNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ công chức năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP, ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP, ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BNV ngày 14/4/2015 của liên bộ Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3925/QĐ-BNV ngày 25/10/2016 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017;

Xét Tờ trình số 158/TTr-UBND, ngày 10/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về báo cáo tổng biên chế công chức, viên chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động hành chính năm 2017; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng biên chế công chức, viên chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động, lao động hành chính cho các cơ quan, đơn vị năm 2017.

1. Tổng biên chế công chức: 2.088 người.

2. Tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 là 19.213 người, trong đó:

a) Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 14.695 người;

b) Sự nghiệp Y tế: 2.521 người;

c) Sự nghiệp Y tế cơ sở: 745 người;

d) Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin và thể thao: 394 người;

đ) Sự nghiệp khác (khối Nhà nước): 838 người;

e) Sự nghiệp khác (khối Đảng, Đoàn thể):20 người.

Sau khi Đề án vị trí việc làm cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập được Bộ Nội vụ phê duyệt; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, trình Hội đồng nhân dân tỉnh số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh gần nhất.

3. Tổng chỉ tiêu hợp đồng lao động, lao động hành chính giao cho các cơ quan, đơn vị và dự phòng để thực hiện chính sách thu hút, sử dụng trí thức năm 2017 là 72 chỉ tiêu, trong đó:

a) 42 chỉ tiêu hợp đồng lao động, lao động hành chính giao cho các đơn vị;

b) 30 chỉ tiêu lao động hành chính dự phòng để thực hiện chính sách thu hút, sử dụng trí thức.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh theo chỉ tiêu biên chế được Bộ Nội vụ giao tại Quyết định số 3925/QĐ-BNV ngày 25/10/2016 và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16/12/2016 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 75/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn tổng biên chế công, viên chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động, lao động hành chính năm 2017 do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


732

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.62.144