Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 35/2007/NQ-HĐND7 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Vũ Minh Sang
Ngày ban hành: 12/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2007/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 12 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 31 tháng 8 năm 1998 của liên Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục & đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 04 tháng 4 năm 2003 của liên Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 63/2003/TT-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở dạy nghề công lập và bán công;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5271/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh ngành Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 54/BC-HĐND-VHXH ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Ban Văn hóa – Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, học sinh ngành Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương.

Thực hiện từ học kỳ 2 năm học 2007 – 2008.

1. Đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo:

a) Bãi bỏ một số điều, khoản trong các Nghị quyết của HĐND tỉnh sau đây:

- Bãi bỏ khoản thu đóng góp xây dựng, sửa chữa trường học trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V – kỳ họp thứ 5 ngày 21 tháng 7 năm 1998.

- Bãi bỏ mức thu lệ phí thi tốt nghiệp nghề học sinh phổ thông trong Nghị quyết số 08/2000/HĐND6 ngày 26 tháng 01 năm 2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI – kỳ họp thứ 2 về việc ban hành mức thu học phí, lệ phí và một số chế độ chính sách đối với ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bình Dương.

- Bãi bỏ khoản 1 mức thu phí dự thi, dự tuyển “Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương” trong Nghị quyết số 23/NQ/2004/HĐND6 ngày 27 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI – kỳ họp thứ 11 về thu phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục – đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh.

- Bãi bỏ khoản 3, Điều 1 “Học phí trường Trung học Nông Lâm” trong Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII – kỳ họp thứ 6 về mức thu học phí các trường công lập, học phí học 2 buổi/ngày và định mức khen thưởng các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục – Đào tạo.

- Bãi bỏ điểm b, khoản 3, Điều 1 “Mức thu tiền ở ký túc xá” trong Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII – kỳ họp thứ 7 về việc điều chỉnh định mức, phương thức thu, chi một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh ngành Giáo dục – Đào tạo.

b) Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong các Nghị quyết của HĐND tỉnh sau đây:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Nghị quyết số 23/NQ/2004/HĐND6 ngày 27 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI – kỳ họp thứ 11 về thu phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục – đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh như sau:

+ Mức thu: 35.000 đồng/thí sinh/hồ sơ đăng ký dự thi, điều chỉnh tăng lên 40.000 đồng/thí sinh/hồ sơ đăng ký dự thi.

+ Mức thu: 50.000 đồng/thí sinh/lần dự thi năng khiếu, điều chỉnh tăng lên 80.000 đồng/thí sinh/lần dự thi năng khiếu.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII – kỳ họp thứ 7 về việc điều chỉnh định mức, phương thức thu, chi một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh ngành Giáo dục – Đào tạo như sau:

Tăng mức thu dự thi dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông từ 31.000 đồng/thí sinh lên 68.000 đồng/thí sinh; riêng học sinh dự tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên thì mức thu 78.000 đồng/01thí sinh (do có dự thi thêm các môn chuyên).

- Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 3, Điều 1 “Mức thu học phí” trong Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII – kỳ họp thứ 7 về việc điều chỉnh định mức, phương thức thu, chi một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh ngành Giáo dục – Đào tạo như sau:

+ Tăng mức thu học phí học sinh hệ chính quy tập trung hệ A (trong chỉ tiêu) tại các trường trung cấp chuyên nghiệp trong tỉnh từ 60.000 đồng/học sinh/tháng lên 80.000 đồng/học sinh/tháng.

+ Mức thu học phí học sinh hệ chính quy tập trung hệ B (có quy định riêng).

c) Bổ sung:

Đối với học sinh thuộc diện xét tuyển và tuyển thẳng vào các trường trung học chuyên nghiệp không tổ chức thi: 30.000 đồng/thí sinh/hồ sơ (không áp dụng đối với các trường trung học chuyên nghiệp tổ chức thi tuyển).

2. Đối với đào tạo dạy nghề:

a) Đối tượng thu:

Đối tượng thu là học sinh, sinh viên đang học tại các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề, Trường Đào tạo Kỹ thuật Bình Dương, Trường Kỹ thuật Việt Nam – Singapore và cơ sở dạy nghề công lập các huyện, thị xã; trừ các đối tượng miễn giảm theo quy định của Chính phủ.

b) Mức thu học phí:

- Đối với các trường dạy nghề: Trường trung cấp nghề, Trường Đào tạo Kỹ thuật Bình Dương, Trường Kỹ thuật Việt Nam – Singapore và các cơ sở dạy nghề công lập: Mức thu học phí 80.000 đồng/học sinh/tháng.

- Đối với hệ sơ cấp học chương trình Singapore của Trường Kỹ thuật Việt Nam – Singapore: Mức thu học phí 120.000 đồng/học sinh/tháng.

c) Phí dự thi, dự tuyển:

- Đối với diện xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các cơ sở dạy nghề:

+ Các trường cao đẳng nghề mức thu 15.000 đồng/thí sinh/hồ sơ;

+ Các trường trung cấp nghề, Trường Đào tạo Kỹ thuật Bình Dương, Trường Kỹ thuật Việt Nam – Singapore và các cơ sở dạy nghề công lập mức thu: 30.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

- Đối với các cơ sở có tổ chức thi:

+ Mức thu đăng ký dự thi: 30.000 đồng/thí sinh/hồ sơ;

+ Mức thu sơ tuyển (có tổ chức sơ tuyển trước khi thi chính thức): 15.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

+ Mức thu dự thi văn hóa (bao gồm tất cả các môn): 15.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

d) Chế độ thỉnh giảng giáo viên của các trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề:

- Giáo viên, báo cáo viên cấp tỉnh: 37.500 đồng/tiết.

- Giáo viên, báo cáo viên cấp huyện, thị xã: 25.000 đồng/tiết.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh ngành Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND7 ngày 12/12/2007 sửa đổi một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh ngành Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.347

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198