Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công và các khoản đóng góp chế độ theo tiền công cho giáo viên hợp đồng đạt chuẩn đào tạo trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 20/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 11/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2009/NQ-HĐND

Hạ Long, ngày 11 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHI TRẢ TIỀN CÔNG VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CHẾ ĐỘ THEO TIỀN CÔNG CHO GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG ĐẠT CHUẨN ĐÀO TẠO TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 – 2015”;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ “Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập”;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4561/TTr-UBND ngày 23/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về quy định mức hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công và các khoản đóng góp chế độ theo tiền công cho giáo viên hợp đồng đạt chuẩn đào tạo trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập”; Báo cáo thẩm tra số 38/BC-BVHXH ngày 01/12/2009 của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Qui định mức hỗ trợ tiền công và các khoản đóng góp chế độ hàng tháng theo tiền công cho giáo viên hợp đồng đạt chuẩn đào tạo trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập chưa được giao đủ chỉ tiêu biên chế quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nội vụ như sau:

- Hỗ trợ chi trả tiền công bằng 1,86 lần mức lương tối thiểu chung/tháng/giáo viên (bằng với hệ số tiền lương của giáo viên mầm non bậc 1 trong biên chế nhà nước).

- Hỗ trợ các khoản đóng góp chế độ theo tiền công (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn) theo quy định.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách địa phương

Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cân đối, điều hoà từ nguồn ngân sách địa phương, học phí và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để đảm bảo thu nhập từ tiền công của giáo viên mầm non hợp đồng đạt chuẩn đào tạo trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập tương đương với thu nhập từ tiền lương của giáo viên trong biên chế (bao gồm cả phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập theo Thông tư số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của liên Bộ Giáo dục-Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) có cùng công việc, năm công tác và trình độ đào tạo.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực, các Ban của Hội đồng và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết;

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: GD&ĐT, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, LĐTBXH;
- TT.TU, TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu QH Đoàn Quảng Ninh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng và các Ban của Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các đoàn thể ở tỉnh;
- Các Sở, ngành của tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ninh;
- TT HĐND, UBND các huyện,thị xã, thành phố;
- Lưu: VT/Vp Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
252 bản, NQ01

CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công và các khoản đóng góp chế độ theo tiền công cho giáo viên hợp đồng đạt chuẩn đào tạo trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.253
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.48.142