Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 145/NQ-HĐND năm 2016 về tổng biên chế công chức hành chính, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2017

Số hiệu: 145/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 13/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/NQ-ND

Hải Phòng, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH, TỔNG SNGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị quyết s39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản viên chức;

Căn cứ Nghị định s85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định s 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đi với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 3925/QĐ-BNV ngày 25/10/2016 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức năm 2017 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của thành phHải Phòng;

Xét Tờ trình s 244/TTr-UBND ngày 25/11/2016 và Đề án số 2856/ĐA-UBND ngày 25/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về biên chế công chức hành chính, tng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2017; Tờ trình số 259/TTr-UBND ngày 07/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh biên chế công chức hành chính, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2017 tại Tờ trình s 244/TTr-UBND và Đề án s 2856/ĐA-UBND ngày 25/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đng nhân dân thành phố; các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án số 2856/ĐA-UBND ngày 25/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về biên chế công chức hành chính, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2017, cụ thể như sau:

1. Tổng biên chế công chức hành chính nhà nước là 3.155 biên chế và 57 biên chế ghi nhận; 58 biên chế dự phòng.

2. Tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2017 là 36.764 người (trong đó có 2674 người tự chủ kinh phí đối với sự nghiệp y tế) và dự phòng 879 người sự nghiệp giáo dục và đào tạo; lập quỹ dự phòng là 54 người.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này:

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2017 theo Đề án số 2856/ĐA-UBND ngày 25/11/2016;

b) Sử dụng biên chế dự phòng theo đúng các nguyên tắc đã được xác định trong Đề án số 2856/ĐA-UBND ngày 25/11/2016; đối với việc sử dụng biên chế hành chính và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập dự phòng, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trước khi phân bổ;

c) Đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập: Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện theo quy định, báo cáo Thường trực Hội đng nhân dân thành phố trước khi quyết định. Kinh phí chi trả lương đối với số lao động hợp đồng vị trí nấu ăn do nguồn thu của các đơn vị và ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ;

d) Số người làm việc tăng thêm của sự nghiệp giáo dục và đào tạo thực hiện theo cơ chế dự phòng. Khi Bộ Nội vụ có thông báo bổ sung số người làm việc sẽ thực hiện việc phân bổ theo Đề án. Nếu Bộ Nội vụ không bổ sung, số người làm việc tăng lên được thực hiện theo cơ chế tự chủ kinh phí.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Khóa XV, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08/12/2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
- Bộ Nội vụ;
- TTTU;
- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN TP;
- ĐBQH tại HP;
- Các Ban HĐND TP;
- ĐB HĐND TP Khóa XV;
- Các Ban thuộc TU;
- Các sở, ban, ngành TP;
- VP: TU, UBND TP;
- TT Q, H.ủy, HĐND, UBND các Q, H;
- Công báo TP, Báo HP, Đài PTTH HP;
- CPVP HĐND TP;
- Lưu: VT, HS kỳ họp, Th.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 145/NQ-HĐND năm 2016 về tổng biên chế công chức hành chính, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


646

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.125.162