Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 114/2008/NQ-HĐND về quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức xã hội tại xã, phường, thị trấn, khóm, ấp và hỗ trợ kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VII, kỳ họp thứ 10 ban hành

Số hiệu: 114/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Huỳnh Minh Đoàn
Ngày ban hành: 26/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 114/2008/NQ-HĐND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 26 tháng 6 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC, ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC XÃ HỘI TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, KHÓM, ẤP VÀ HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Sau khi xem xét Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về chế độ, chính sách đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức xã hội tại xã, phường, thị trấn, khóm, ấp và hỗ trợ kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau:

I. Trợ cấp cho các chức danh:

1) Bổ sung các chức danh được hưởng trợ cấp như sau:

- Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, phường, thị trấn.

- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn.

2) Mức trợ cấp:

a) Đối với cán bộ ở xã, phường, thị trấn:

- Chủ tịch Hội Khuyến học: mức 324.000đ/tháng;

- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên: mức 216.000đ/tháng;

- Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ: mức 216.000đ/tháng;

- Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi: mức 216.000đ/tháng;

- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học: mức 216.000đ/tháng;

- Trợ cấp kiêm nhiệm đối với Chủ tịch Công đoàn: mức 108.000đ/tháng;

- Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc hoạt động kiêm nhiệm: Ngoài 01 Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc là cán bộ không chuyên trách; mỗi xã, phường, thị trấn được bố trí thêm 01 Phó Chủ tịch hoạt động kiêm nhiệm và được hưởng trợ cấp bằng 30% của hệ số 1,5.

b) Đối với cán bộ ở ấp, khóm (gọi chung là ấp):

- Trưởng ban công tác Mặt trận ở ấp: Bí thư Chi bộ ấp kiêm nhiệm Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp được hưởng trợ cấp kiêm nhiệm mức 108.000đ/tháng;

- Trợ cấp 04 chức danh đoàn thể ở ấp:

+ Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: mức 108.000đ/tháng;

+ Chi hội trưởng Phụ nữ: mức 108.000đ/tháng;

+ Chi hội trưởng Nông dân: mức 108.000đ/tháng;

+ Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh: mức 108.000đ/tháng;

II. Kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các tổ chức xã hội cấp xã:

Tùy theo yêu cầu công việc, khả năng ngân sách của cấp xã, do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định đảm bảo mức kinh phí hoạt động tối thiểu như sau:

- Mặt trận Tổ quốc số tiền là 400.000 đồng/tháng;

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh số tiền là 300.000 đồng/tháng;

- Hội Nông dân số tiền là 300.000 đồng/tháng;

- Hội Cựu chiến binh số tiền là 300.000 đồng/tháng;

- Hội Phụ nữ số tiền là 300.000 đồng/tháng;

- Hội người Cao tuổi số tiền là 200.000 đồng/tháng;

- Hội Chữ Thập đỏ số tiền là 200.000 đồng/tháng;

- Câu Lạc bộ Cựu quân nhân số tiền là 150.000 đồng/tháng.

Điều 2. Kinh phí thực hiện các chế độ trên được bố trí trong dự toán ngân sách giao hàng năm cho xã, phường, thị trấn theo phân cấp ngân sách hiện hành và được quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Giao cho Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định thực hiện.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VII, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP (I,II);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ Tài chính;
- TT/TU, UBND, MTTQ Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh, UBKTTU;
- Các Đại biểu HĐND Tỉnh;
- TT/HĐND các huyện,thị,thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Đoàn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 114/2008/NQ-HĐND về quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức xã hội tại xã, phường, thị trấn, khóm, ấp và hỗ trợ kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VII, kỳ họp thứ 10 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.716
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78