Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 103/NQ-CP 2022 hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non khó khăn do COVID19

Số hiệu: 103/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 11/08/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học trường tư gặp khó khăn do COVID-19

Ngày 11/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 103/NQ-CP về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập được cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan NN có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19, gồm:

+  Cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình tư thục, dân lập;

+ Cơ sở giáo dục tiểu học tư thục;

+ Trường mẫu giáo, mầm non SOS, trường tiểu học Hermann Gmeiner trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Đồng thời, quy định cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được hưởng chính sách khi bảo đảm các điều kiện sau:

- Là người đang làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập trước khi cơ sở phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan NN có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021;

- Nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021;

- Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 4, 5, 6 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP do không tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Có xác nhận làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập (bao gồm cơ sở giáo dục ngoài công lập đã làm việc trước đây hoặc cơ sở giáo dục ngoài công lập khác trong trường hợp cơ sở giáo dục ngoài công lập trước đây làm việc không hoạt động trở lại) ít nhất hết năm học 2021 - 2022.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 11/8/2022.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/NQ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC TIỂU HỌC NGOÀI CÔNG LẬP GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Kỳ họp thứ nht, Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2022;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 582/TTr-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với ngành Giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học ngoài công lập, Chính phủ quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 như sau:

I. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC

1. Mục tiêu

Hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, giúp ổn định đội ngũ, tránh đứt gãy nguồn cung ứng nhân lực có kinh nghiệm cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập, bảo đảm an toàn cho trẻ em và học sinh, giúp phụ huynh có con trong độ tuổi mầm non, tiểu học yên tâm tham gia lao động, góp phần để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống và an sinh xã hội.

2. Nguyên tắc

a) Bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

b) Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập dễ dàng tiếp cận chính sách.

c) Không hỗ trợ đối tượng đã được hưởng chính sách đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 4, 5, 6 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 68/NQ-CP); không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia; nếu đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách thì chỉ giải quyết hỗ trợ theo chính sách cao nhất.

d) Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện.

đ) Phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành, địa phương, căn cứ vào điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai, đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời các chính sách hỗ trợ.

e) Việc hỗ trợ ngân sách nhà nước thực hiện như sau:

Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương trên 60% tự bảo đảm kinh phí thực hiện.

Ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương còn lại theo nguyên tắc:

- 80% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết này đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên.

- 60% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết này đối với các tỉnh chưa tự cân đối ngân sách còn lại (ngoài các tỉnh miền núi, Tây Nguyên).

- 40% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết này đối với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương còn lại.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và 70% quỹ dự trữ tài chính địa phương để thực hiện theo các nguyên tắc, chế độ hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này.

II. NỘI DUNG HỖ TRỢ

1. Đối tượng: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình tư thục, dân lập; cơ sở giáo dục tiểu học tư thục; trường mẫu giáo, mầm non SOS, trường tiểu học Hermann Gmeiner trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục ngoài công lập).

2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được hưởng chính sách khi bảo đảm các điều kiện sau:

- Là người đang làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập trước khi cơ sở phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021;

- Nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021;

- Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 4, 5, 6 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP do không tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Có xác nhận làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập (bao gồm cơ sở giáo dục ngoài công lập đã làm việc trước đây hoặc cơ sở giáo dục ngoài công lập khác trong trường hợp cơ sở giáo dục ngoài công lập trước đây làm việc không hoạt động trở lại) ít nhất hết năm học 2021 - 2022.

3. Mức hỗ trợ

- Hỗ trợ một lần mức 3.700.000 đồng/người áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP;

- Hỗ trợ một lần mức 2.200.000 đồng/người áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP.

4. Thời gian thực hiện: đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định để triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Mục II Nghị quyết này theo trình tự, thủ tục rút gọn.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để tháo gkhó khăn, vướng mắc phát sinh.

2. Bộ Tài chính

a) Bảo đảm nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách quy định tại Nghị quyết này.

b) Căn cứ quy định tại Nghị quyết, quy định pháp luật có liên quan và sthực chi của các địa phương (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước) để xem xét, hỗ trợ kịp thời từ ngân sách trung ương cho từng địa phương, định kỳ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

c) Trường hợp ngân sách địa phương không đủ nguồn lực để thực hiện, căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài chính bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương tối đa bằng 70% mức dự kiến đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ để kịp thời thực hiện chính sách. Sau khi địa phương có báo cáo kết quả chi ngân sách (thực chi ngân sách nhà nước có xác nhận của Kho bạc Nhà nước, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu báo cáo), Bộ Tài chính bổ sung hoặc thu hồi dự toán ngân sách trung ương trên cơ sở thực tế hỗ trợ đối tượng theo quy định; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các cấp xác định và phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng chế độ quy định tại Mục II Nghị quyết này; tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, hiệu quả, công khai, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

b) Sử dụng nguồn kinh phí của địa phương để hỗ trợ mức 1.500.000 đồng/người đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP và thực hiện chính sách quy định tại Mục II Nghị quyết này; báo cáo kết quả thực hiện theo tiến độ hỗ trợ, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ.

c) Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bổ sung đối tượng, quy định mức hỗ trợ cao hơn nội dung chính sách quy định tại Mục II Nghị quyết này từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn huy động hợp pháp khác.

4. Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tham gia phổ biến, phối hợp triển khai và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết này.


Nơi nhận:
- Tổng Bí thư (để báo cáo);
- Chủ tịch nước (để báo cáo);
- Thường trực Ban Bí thư;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc tru
ng ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ki
m toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, K
GVX (2b).Sơn.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam

GOVERNMENT OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 103/NQ-CP

Hanoi, August 11, 2022

 

RESOLUTION

POLICIES SUPPORTING MANAGERIAL OFFICIALS, TEACHERS, AND EMPLOYEES OF NON-PUBLIC PRESCHOOLS AND PRIMARY EDUCATION INSTITUTIONS FACING DIFFICULTIES DUE TO COVID-19

THE GOVERNMENT

Pursuant to Law on Governmental Organization dated June 19, 2015; Law on amendments to Law on Government Organization and Law on Local Governmental Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to Decree No. 39/2022/ND-CP dated June 18, 2022 of Government on operational regulations of the Government;

Pursuant to Resolution No. 30/2021/QH15 dated July 28, 2021 of the National Assembly in the 1st Meeting of the 15th National Assembly;

Pursuant to Resolution No. 12/NQ-CP dated January 30, 2022 of the Government on periodic Government Meeting in January 2022;

At request of the Minister of Education and Training under Presentation No. 582/TTr-BGDDT dated May 31, 2022.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Given the impact of COVID-19 on education sector, especially non-public preschool and primary education levels, Government hereby resolves to implement policies to assist managerial officials, teachers, and employees of non-public preschools and primary education institutions who face difficulties due to COVID-19 as follows:

I. OBJECTIVES AND PRINCIPLES

1. Objectives

Support managerial officials, teachers, and employees of non-public preschools and primary education institutions who face difficulties due to COVID-19, stabilize workforce, prevent disruption of supply of experienced personnel for non-public preschools and primary education institutions, ensure safety for children and parents, partly allow enterprises to restore production, contribute towards socio-economic development, and ensure social life and security.

2. Principles:

a) Ensure that benefits are offered to the right beneficiaries in a public, transparent manner and without exploitation.

b) Facilitate administrative procedures to allow managerial officials, teachers, employees, and non-public preschools and primary education institutions to access the policies with ease.

c) Do not support individuals who have benefited from policies assisting employees on suspension of employment contracts or unpaid leaves in accordance with Clauses 4, 5, 6 Section II of Resolution No. 68/NQ-CP dated July 1, 2021 and Resolution No. 126/NQ-CP dated October 8, 2021 of the Government; do not support individuals who waive the benefits. If an individual is eligible for multiple support policies, only the highest benefits shall prevail.

d) Ensure feasibility and effectiveness of policies and resources for implementation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.e) State budget support is implemented as follows:

Provinces and cities that send 60% of their revenues to central government budget shall fund implementation by themselves.

Central government budget shall finance implementation of other provinces and cities based on the following rules:

- Central government budget shall finance 80% of the support under this Resolution in case of mountainous provinces and the central highlands.

- Central government budget shall finance 60% of the support under this Resolution for provinces that have not been able to balance their budget (other than mountainous provinces and the central highlands).

- Central government budget shall finance 40% of the support under this Resolution for remaining provinces and cities.

Provinces and central-affiliated cities shall utilize 50% of provision of local government budgets (provincial, district, and commune level) and 70% of local financial reserve fund to implement in accordance with principles and policies hereunder.

II. SUPPORT

1. Beneficiaries: Managerial officials, teachers, and employees of private preschools; private primary education institutions; SOS preschools, Hermann Gmeiner primary schools in Vietnamese SOS Village network licensed for establishment and operation by competent authorities and mandated to suspend operation at request of competent authorities for COVID-19 control (hereinafter referred to as “non-public education institutions”).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- They are working in non-public education institutions before the institutions are mandated to suspend by competent authorities to serve COVID-19 control from May 1, 2021 to December 31, 2021 inclusive;

- They are taking unpaid leave for at least 1 month from May 1, 2021 to December 31, 2021 inclusive;

- They have not benefited from policies supporting employees on suspension of employment contracts or unpaid leave in accordance with Clauses 4, 5, and 6 Section II of Resolution No. 68/NQ-CP since they have not participated in compulsory social insurance;

- They are confirmed to be working in non-public education institutions (including previous non-public education institutions or other non-public education institutions if previous non-public education institutions cease to operate) at least until the end of the school year of 2021 - 2022.

3. Support

- A lump-sum support of 3.700.000 VND/person is available for managerial officials, teachers, and employees who have not received support from local governments for employees who are not working under employment contracts and other specific beneficiaries according to Clause 12 Section II of Resolution No. 68/NQ-CP;

- A lump-sum support of 2.200.000 VND/person is available for managerial officials, teachers, and employees who have benefited from policies of local governments in accordance with Clause 12 Section II of Resolution No. 68/NQ-CP.

4. Implementation duration: until the end of December 31, 2022.

III. ORGANIZING IMPLEMENTATION

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Take charge and cooperate with relevant authorities in requesting Prime Minister to promulgate Decision to implement contents under Section II hereof following simplified procedures.

b) Take charge and cooperate with relevant authorities in inspecting and mobilizing implementation of the Resolution, promptly requesting Government and Prime Minister to resolve arising difficulties.

2. Ministry of Finance shall

a) Guarantee state budget sources to implement policies under this Resolution.

b) Rely on this Resolution, relevant regulations, and expenses of provinces and cities (verified by the State Treasury) to consider and promptly provide support from central government for each province and city, conclude and report to the Prime Minister.

c) If local government budget is insufficient, based on request of provincial People’s Committees, Ministry of Finance shall allocate up to 70% of the requested support from central government budget to local government budget to facilitate timely implementation of the policy. Once local governments have produced reports on budget expenditure (expenditure of state budget confirmed by State Treasury; report figures under responsibilities of local government), Ministry of Finance shall add or revoke central government estimates on the basis of actual implementation; consolidate and report to Prime Minister.

3. People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall

a) Direct field-specific authorities and People’s Committees of all levels to verify and approve list of individuals eligible for support under Section II hereof; organize timely, effective, transparent, proper implementation and prevent exploitation of the policies.

b) Use finding sources of local government to support 1.500.000 VND/person in case of managerial officials, teachers, and employees who have not benefited from policies in accordance with Clause 12 Section II of Resolution No. 68/NQ-CP and implement policies under Section II hereof; produce reports on implementation results to Ministry of Finance.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. Request Central Committee of Vietnamese Fatherland Front, Vietnam General Confederation of Labor, and socio-political organizations to publicize, cooperate in implementation, and supervise implementation hereof.

5. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities are responsible to the Government and Prime Minister for implementation and implementation results hereof.

 

 

ON BEHALF OF GOVERNMENT
PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Vu Duc Dam

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 11/08/2022 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.601

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!