Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 32/2007/NĐ-CP mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Số hiệu: 32/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2007

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng  ngày 29 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Quy định mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các mức trợ cấp, phụ cấp

1. Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 470.000 đồng.

2. Ban hành kèm theo Nghị định này các bảng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với từng đối tượng người có công với cách mạng, bao gồm:

a) Bảng số 1: mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

b) Bảng số 2: mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

c) Bảng số 3: mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B.

Điều 2. Kinh phí thực hiện

Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp quy định tại Nghị định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30           tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

3. Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
  cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, VX (10b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

BẢNG SỐ 1

MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI  ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 32/2007/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ)

  

      Đơn vị tính: nghìn đồng

A. Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng:

 

TT

 

 

Đối tượng người có công

Mức trợ cấp, phụ cấp

từ 01/01/2007
(mức chuẩn 470.000đ)

 

 

 

Trợ cấp

Phụ cấp

 

1

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945:

 

 

 

- Diện thoát ly

530

90/thâm niên

 

- Diện không thoát ly

  900

 

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần 

470

 

 

  794

 

 

2

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01  năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945

  490

 

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần

  265

 

 

 

  556

 

 

3

 Thân nhân liệt sĩ:

 

 

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ

470

 

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên

794

 

 

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sĩ

794

 

 

4

Bà mẹ Việt Nam anh hùng

794

  397

 

5

 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến

  397

 

 

6

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (sau đây gọi chung là thương binh)

Bảng số 2

 

 

 

 

- Thương binh loại B

Bảng số 3

 

 

 

- Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

 

 

238

 

 

- Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

 

 

470

 

 

- Người phục vụ  thương binh, thương binh loại B ở gia đình:

 

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

           470

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

  609

 

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần

265

 

 

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần

556

 

 

7

- Bệnh binh:

 

 

 

  + Suy giảm khả năng lao động từ 41% - 50%

495

 

 

  + Suy giảm khả năng lao động  từ 51% - 60%

616

 

 

 

  + Suy giảm khả năng lao động từ 61% - 70%

  785

 

 

 

  + Suy giảm khả năng lao động từ 71% - 80%

   906

 

 

 

  + Suy giảm khả năng lao động từ 81% - 90%

 1.085

 

 

 

  + Suy giảm khả năng lao động từ 91% - 100%

1.207

 

 

 

  + Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

 

238

 

 

  + Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81%

     trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

 

470

 

- Người phục vụ bệnh binh ở gia đình:

 

 

 

  + Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

470

 

 

  + Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có

      bệnh tật đặc biệt nặng

609

 

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của bệnh binh

   suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần

  265

 

 

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của bệnh

  binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần

  556

 

 

8

- Người Ngườihoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học:

 

 

 

 + Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81%

    trở lên

   785

 

 

 + Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 80%

    trở xuống

   495

 

 

 + Thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, người hưởng chế độ mất sức lao động bị nhiễm chất độc hóa học

   495

 

 

- Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị

   nhiễm chất độc hóa học:

 

 

 

 + Bị dị dạng, dị tật nặng, không tự lực được trong

    sinh hoạt

470

 

 

 + Bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong

    sinh hoạt

 

238

 

 

9

- Người có công giúp đỡ cách mạng trước Cách mạng

  tháng 8 năm 1945:

 

 

 

   + Trợ cấp hàng tháng

470

 

 

   + Trợ cấp nuôi dưỡng

794

 

 

- Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến:

 

 

 

   + Trợ cấp hàng tháng

278

 

 

   + Trợ cấp nuôi dưỡng

622

 

 

10

- Trợ cấp ưu đãi hàng tháng tại các trường đào tạo,

   trường phổ thông dân tộc nội trú:

 

 

 

  + Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, thương binh loại B; con liệt sĩ; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cạch mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con thương binh, thương binh loại B, bệnh binh mất sức lao động từ 61% trở lên; con bị dị dạng dị tật không còn khả năng tự lực trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học

470

 

 

+ Con thương binh, thương binh loại B, bệnh binh mất sức lao động dưới 61%; con bị dị dạng dị tật suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học

238

 

 

B. Mức trợ cấp ưu đãi một lần:

TT

Đối tượng người có công

Mức trợ cấp từ 01/01/2007
(Mức chuẩn  470.000đ)

 

1

- Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ

20 lần mức chuẩn

 

- Chi phí báo tử

1.000

 

2

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995

20 lần mức chuẩn

 

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến được truy tặng

20 lần mức chuẩn

 

3

Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ  5% - 20%:

 

 

- Suy giảm khả năng lao động từ 5% - 10%

4 lần mức chuẩn

 

- Suy giảm khả năng lao động từ 11% - 15%

6 lần mức chuẩn

 

- Suy giảm khả năng lao động từ 16% - 20%

8 lần mức chuẩn

 

4

Người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù, đày:

 

 

- Thời gian bị địch bắt tù dưới 1 năm

500

 

- Thời gian bị địch bắt tù từ 1 năm đến dưới 3 năm

1.000

 

- Thời gian bị địch bắt tù từ 3 năm đến dưới 5 năm

1.500

 

- Thời gian bị địch bắt tù từ 5 năm đến dưới 10 năm

2.000

 

- Thời gian bị địch bắt tù từ 10 năm trở lên

2.500

 

5

Người hoạt động kháng chiến

 

 

(Trợ cấp tính theo thâm niên kháng chiến)

120/1 thâm niên

 

6

Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến

 

1.000

 

7

Trợ cấp đối với thân nhân người có công với cách mạng chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995:

 

 

- Thân nhân của người hoạt động cách mạng,

   hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

- Thân nhân của người hoạt động kháng chiến

  được tặng Huân chương, Huy chương

1.000

 

1.000

 

8

 

 

 

Trợ cấp ưu đãi đối với con của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đang học tại:

 

 

- Cơ sở giáo dục mầm non

200

 

- Cơ sở giáo dục phổ thông

250

 

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, phổ thông dân tộc nội trú

300

 

9

Bảo hiểm y tế bằng 3% tiền lương tối thiểu chung

 

 

10

Mai táng phí

Như quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội

 


BẢNG SỐ 2

MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH
(ban hành kèm theo nghị định số 32/2007/nđ-cp ngày 02 tháng 3 năm 2007 của chính phủ)

Mức chuẩn 470.000 đồng                     

 

STT

Tỷ lệ suy giảm

khả năng

 lao động

 

Mức trợ cấp

 

 

STT

Tỷ lệ suy giảm khả năng

lao động

 

Mức trợ cấp

 

1

21%

317.000 đ

41

61%

920.000 đ

2

22%

332.000 đ

42

62%

936.000 đ

3

23%

347.000 đ

43

63%

951.000 đ

4

24%

362.000 đ

44

64%

966.000 đ

5

25%

377.000 đ

45

65%

981.000 đ

6

26%

392.000 đ

46

66%

996.000 đ

7

27%

407.000 đ

47

67%

1.011.000 đ

8

28%

422.000 đ

48

68%

1.026.000 đ

9

29%

438.000 đ

49

69%

1.041.000 đ

10

30%

453.000 đ

50

70%

1.056.000 đ

11

31%

468.000 đ

51

71%

1.071.000 đ

12

32%

483.000 đ

52

72%

1.086.000 đ

13

33%

498.000 đ

53

73%

1.102.000 đ

14

34%

513.000 đ

54

74%

1.117.000 đ

15

35%

528.000 đ

55

75%

1.132.000 đ

16

36%

543.000 đ

56

76%

1.147.000 đ

17

37%

558.000 đ

57

77%

1.162.000 đ

18

38%

573.000 đ

58

78%

1.177.000 đ

19

39%

588.000 đ

59

79%

1.192.000 đ

20

40%

604.000 đ

60

80%

1.207.000 đ

21

41%

619.000 đ

61

81%

1.222.000 đ

22

42%

634.000 đ

62

82%

1.237.000 đ

23

43%

649.000 đ

63

83%

1.252.000 đ

24

44%

664.000 đ

64

84%

1.268.000 đ

25

45%

679.000 đ

65

85%

1.283.000 đ

26

46%

694.000 đ

66

86%

1.298.000 đ

27

47%

709.000 đ

67

87%

1.313.000 đ

28

48%

724.000 đ

68

88%

1.328.000 đ

29

49%

739.000 đ

69

89%

1.343.000 đ

30

50%

755.000 đ

70

90%

1.358.000 đ

31

51%

770.000 đ

71

91%

1.373.000 đ

32

52%

785.000 đ

72

92%

1.388.000 đ

33

53%

800.000 đ

73

93%

1.403.000 đ

34

54%

815.000 đ

74

94%

1.418.000 đ

35

55%

830.000 đ

75

95%

1.434.000 đ

36

56%

845.000 đ

76

96%

1.449.000 đ

37

57%

860.000 đ

77

97%

1.464.000 đ

38

58%

875.000 đ

78

98%

1.479.000 đ

39

59%

890.000 đ

79

99%

1.493.000 đ

40

60%

905.000 đ

80

100%

1.509.000 đ


BẢNG SỐ 3

MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH LOẠI B
(Ban hành kèm theo Nghị định số 32/2007/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ)

 

Mức chuẩn 470.000 đồng                                                  

 

STT

 

Tỷ lệ suy giảm khả năng

 lao động

 

Mức trợ cấp

 

 

STT

 

Tỷ lệ suy giảm khả năng

lao động 

Mức

 trợ cấp

 

 


1

21%

253.000 đ

41

61%

736.000 đ

2

22%

266.000 đ

42

62%

748.000 đ

3

23%

278.000 đ

43

63%

760.000 đ

4

24%

290.000 đ

44

64%

772.000 đ

5

25%

302.000 đ

45

65%

785.000 đ

6

26%

314.000 đ

46

66%

797.000 đ

7

27%

326.000 đ

47

67%

809.000 đ

8

28%

338.000 đ

48

68%

821.000 đ

9

29%

350.000 đ

49

69%

833.000 đ

10

30%

362.000 đ

50

70%

845.000 đ

11

31%

374.000 đ

51

71%

857.000 đ

12

32%

386.000 đ

52

72%

869.000 đ

13

33%

398.000 đ

53

73%

881.000 đ

14

34%

410.000 đ

54

74%

893.000 đ

15

35%

422.000 đ

55

75%

905.000 đ

16

36%

435.000 đ

56

76%

917.000 đ

17

37%

447.000 đ

57

77%

929.000 đ

18

38%

459.000 đ

58

78%

941.000 đ

19

39%

471.000 đ

59

79%

954.000 đ

20

40%

483.000 đ

60

80%

966.000 đ

21

41%

495.000 đ

61

81%

978.000 đ

22

42%

507.000 đ

62

82%

990.000 đ

23

43%

519.000 đ

63

83%

1.002.000 đ

24

44%

531.000 đ

64

84%

1.014.000 đ

25

45%

543.000 đ

65

85%

1.026.000 đ

26

46%

555.000 đ

66

86%

1.038.000 đ

27

47%

567.000 đ

67

87%

1.050.000 đ

28

48%

579.000 đ

68

88%

1.062.000 đ

29

49%

591.000 đ

69

89%

1.074.000 đ

30

50%

604.000 đ

70

90%

1.086.000 đ

31

51%

616.000 đ

71

91%

1.098.000 đ

32

52%

628.000 đ

72

92%

1.110.000 đ

33

53%

640.000 đ

73

93%

1.123.000 đ

34

54%

652.000 đ

74

94%

1.135.000 đ

35

55%

664.000 đ

75

95%

1.147.000 đ

36

56%

676.000 đ

76

96%

1.159.000 đ

37

57%

688.000 đ

77

97%

1.171.000 đ

38

58%

700.000 đ

78

98%

1.183.000 đ

39

59%

712.000 đ

79

99%

1.195.000 đ

40

60%

724.000 đ

80

100%

1.207.000 đ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 32/2007/NĐ-CP ngày 02/03/2007 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.997

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.174.110