Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 196/2013/NĐ-CP thành lập hoạt động Trung tâm dịch vụ việc làm

Số hiệu: 196/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 196/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước quyết định thành lập, gồm:

a) Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập;

b) Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập.

2. Trung tâm dịch vụ việc làm do người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương quyết định thành lập được áp dụng theo quy định tại Nghị định này.

3. Tổ chức, cá nhân liên quan đến thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.

Điều 3. Điều kiện thành lập

1. Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

2. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới).

4. Có trang thiết bị, phương tiện làm việc để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và công chức, viên chức và người lao động.

5. Có ít nhất 15 cán bộ có trình độ cao đẳng trở lên.

6. Kinh phí hoạt động thường xuyên do cơ quan có thẩm quyền thành lập bảo đảm theo quy định của pháp luật.

7. Đối với Trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Nghị định này khi thành lập phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm đặt trụ sở chính.

Điều 4. Trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể

Trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và Điều 3 Nghị định này.

Điều 5. Nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ việc làm

1. Hoạt động tư vấn, bao gồm:

a) Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

b) Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

d) Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

2. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

d) Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

5. Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

6. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

7. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

8. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Tên gọi, cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm

1. Tên của Trung tâm dịch vụ việc làm bao gồm: “Trung tâm dịch vụ việc làm” kèm theo tên địa phương hoặc tên cơ quan quản lý Trung tâm.

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm:

a) Lãnh đạo của Trung tâm dịch vụ việc làm gồm: Giám đốc và một số Phó Giám đốc;

b) Bộ máy giúp việc của Giám đốc gồm các phòng chuyên môn, phòng phục vụ. Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm hoạt động cụ thể, người có thẩm quyền quyết định thành lập Trung tâm quyết định số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn, phòng phục vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Quyền hạn của Trung tâm dịch vụ việc làm

1. Ký kết hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

2. Khai thác thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề.

3. Phát hành ấn phẩm và đăng tải bản tin về thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật.

4. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng lao động.

5. Thu phí theo quy định của pháp luật về phí.

6. Tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật.

7. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm của Trung tâm dịch vụ việc làm

1. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.

2. Xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Hằng năm xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Thực hiện quyền lợi của công chức, viên chức và người lao động làm việc ở Trung tâm theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện đầy đủ hợp đồng đã giao kết, các cam kết với người lao động, người sử dụng lao động, người học nghề, người được tư vấn, giới thiệu việc làm.

6. Theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng trong thời gian người lao động thực hiện hợp đồng lao động mùa vụ, hợp đồng lao động theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên thì theo dõi trong thời gian 12 tháng.

7. Cung cấp thông tin thị trường lao động theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

8. Phân tích, dự báo thị trường lao động phục vụ xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

9. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập, Trung tâm phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về: Quyết định thành lập Trung tâm, địa điểm đặt trụ sở chính và số điện thoại của Trung tâm.

Trước 10 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi Trung tâm đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động.

10. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Trung tâm có trách nhiệm báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình hoạt động dịch vụ việc làm của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Thực hiện quản lý nhà nước về dịch vụ việc làm trong phạm vi cả nước.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các Trung tâm dịch vụ việc làm toàn quốc. Đối với những địa phương đã có Trung tâm dịch vụ việc làm khu vực thì không quy hoạch Trung tâm dịch vụ việc làm của địa phương.

3. Quyết định thành lập Trung tâm quốc gia về dịch vụ việc làm thuộc Bộ để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ việc làm; thực hiện một số dịch vụ công; kết nối, điều tiết hệ thống thông tin thị trường lao động và dự báo thị trường lao động toàn quốc.

4. Quyết định thành lập các Trung tâm dịch vụ việc làm khu vực để hỗ trợ, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của khu vực về dịch vụ việc làm; chính sách bảo hiểm thất nghiệp; kết nối, điều tiết hệ thống thông tin thị trường lao động và dự báo thị trường lao động phạm vi khu vực và nhiệm vụ được quy định tại Điều 5 Nghị định này.

5. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.

6. Tổng hợp, báo cáo Chính phủ về tình hình hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý, sử dụng phí dịch vụ việc làm.

Điều 11. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thống nhất việc quản lý nhà nước về dịch vụ việc làm theo quy định của Nghị định này.

2. Thành lập, tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị; quyết định số vị trí việc làm và bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của Trung tâm thuộc quyền quản lý.

3. Kiểm tra, thanh tra hoạt động dịch vụ việc làm của Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

4. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hoạt động của Trung tâm thuộc quyền quản lý định kỳ 06 tháng, hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Quy hoạch hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn theo quy định sau đây:

a) Xây dựng quy hoạch hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý gồm một số nội dung cơ bản như sau: đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống Trung tâm trên địa bàn; dự báo về thị trường lao động để xác định số lượng và cơ cấu của hệ thống Trung tâm trên địa bàn; nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; số vị trí việc làm và kinh phí hoạt động thường xuyên;

b) Phê duyệt quy hoạch hệ thống Trung tâm trên địa bàn trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Thời gian quy hoạch tối thiểu là 05 năm, bảo đảm mỗi địa phương có ít nhất 01 Trung tâm thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Gửi 01 bản quy hoạch về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Rà soát, sắp xếp lại Trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn phù hợp với quy hoạch hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể, chấn chỉnh hoạt động của các Trung tâm thuộc quyền quản lý.

Đối với các Trung tâm giới thiệu việc làm đang thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đổi tên theo quy định tại Nghị định này để bảo đảm tính liên tục của việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

4. Quyết định số vị trí việc làm của Trung tâm dịch vụ việc làm và bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên cho Trung tâm thuộc quyền quản lý.

5. Chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra, thanh tra hoạt động của các Trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn.

6. Khen thưởng và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

7. Báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 13. Quy định chuyển tiếp

Sau 06 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Trung tâm giới thiệu việc làm thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP nếu đủ điều kiện quy định tại Nghị định này thì được tiếp tục hoạt động theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp không đủ điều kiện thì phải chấm dứt hoạt động.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2014.

2. Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu cơ quan do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TBT Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------------

No.: 196/2013/ND-CP

Hanoi, November 21, 2013

 

DECREE

ESTABLISHMENT AND OPERATION OF EMPLOYMENT SERVICE CENTERS

Pursuant to the Law on Government Organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the Labour Code dated June 18, 2012;

At the request of Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs;

The Government promulgates this Decree to provide for the establishment and operation of employment service centers.

Article 1. Scope

This Decree deals with the establishment and operation of employment service centers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Employment service centers established under decisions of regulatory authorities, consisting of:

a) Employment service centers established under decisions made by Chairpersons of People’s Committees of provinces or central-affiliated cities (hereinafter referred to as Provincial-level People’s Committees);

b) Employment service centers established under decisions made by Ministers, Heads of Ministerial-level Agencies or Heads of Agencies affiliated to the Government.

2. Employment service centers that are established by heads of central-level socio-political organizations are governed by regulations in this Decree.

3. Other entities and individuals involved in establishment and operation of employment service centers.

Article 3. Establishment requirements

An employment service center to be established must satisfy all of the following requirements:
1. Establish specific objectives, functions and duties.

2. Conform to the employment service center network planning approved by the Prime Minister.

3. Have a head office or the project for allocation of land to build the head office approved by a competent authority (if a new head office is built).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Employ at least 15 officials who possess associate’s degree or higher.

6. Have operating funding provided by the competent authority that establishes such employment service center in accordance with effective regulations of law.

7. The establishment of the employment service centers prescribed in Point b Clause 1 and Clause 2 Article 2 herein requires the written approval from the Chairperson of the People’s Committee of the province where the head office of such center is located.

Article 4. Procedures and for establishment, restructuring and dissolution

Procedures for establishment, restructuring and dissolution of employment service centers are carried out in accordance with regulations in the Government's Decree No. 55/2012/ND-CP dated June 28, 2012 providing for the establishment, restructuring and dissolution of public service providers and regulations in Article 3 herein.

Article 5. Duties of an employment service center

1. Provide consulting services. To be specific:

a) Provide vocational training advice to workers about the selection of training vocation, training level and training institution according to their capacity and expectation;

b) Offer employment advice to workers about selecting jobs appropriate to their capacity and expectation, skills in application for job, self-employment and finding jobs domestically and abroad;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Provide advice about labour law and policies to both workers and employers.

2. Provide jobs to workers, supply and recruit workers upon request of employers. To be specific:

a) Introduce workers to employers;

b) Supply workers upon request of employers;

c) Organize recruitment examinations to recruit qualified workers who can meet requirements of the employers;

d) Introduce and supply workers to units or enterprises licensed to develop guest worker programs.

3. Collect, analyze, forecast and provide information about labour market.

4. Provide training courses to improve workers' capacity for finding jobs and training courses in other skills and vocations in accordance with effective regulations of law.

5. Give assistance to workers in cases where they change jobs, move to another working place or move abroad for working and other supports as regulated by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Implement employment programs and projects.

8. Implement unemployment insurance policies as prescribed by law.

9. Provide other services as regulated by law.

Article 6. Name and organizational structure of an employment service center

1. The name of an employment service center is comprised of the phrase “Employment service center” and name of locality or name of the authority in charge of managing this center.

2. Organizational structure of an employment service center:

a) Leaders of an employment service center are Director and several Deputy Directors;

b) Specialized departments and service departments shall assist the Center’s Director. Based on specific workload, operating characteristics and features of the center, the official who has the power to establish the employment service center shall decide the number and names of the center's specialized departments and service departments according to assigned functions and duties of each department.

Article 7. Rights of an employment service center

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Collect and analyze information about workers, jobs and vocational training.

3. Issue printed matters and publish news about labour market information in accordance with effective regulations of law.

4. Request employers to provide information about employment status of their employees who are introduced or supplied by the employment service center.

5. Collect fees under regulations of the Law on Fees and Charges.

6. Exercise financial autonomy under effective regulations of law.

7. Recruit, use and manage officials, public employees and contractual employees under effective regulations of law.

Article 8. Responsibility of an employment service center

1. Strictly comply with law regulations on establishment and operation of employment service center.

2. Formulate operational regulations of the center under guidance by the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Exercise rights of officials, public employees and contractual employees working at the center under effective regulations of law.

5. Implement contracts signed and commitments made with workers, employers, trainees and persons who seek for consulting and employment services.

6. Follow the employment status of workers who are introduced or supplied by the employment service center during the period in which such workers work under seasonal labour contracts or employment contracts for performing a given job with a term of less than 12 months. Follow the employment status of the foregoing persons within a period of 12 months if they work under employment contracts with a term of 12 months or longer.

7. Provide labour market information upon request of agencies, entities and individuals in accordance with effective regulations of law.

8. Analyze and give forecast about the labour market to serve the formulation of socio-economic development plans.

9. Within 30 days as from the date of establishment, the employment service center must publish the following information on the mass media: Decision on establishment of the employment service center, its head office’s address and telephone number.

Ten days before starting operation, the employment service center is responsible for sending a written notification of date of starting operation to the Department of Labour, War Invalids and Social Affairs of the province or city where its head office is located.

10. Every six months and on an annual basis, the employment service center shall submit reports on its operation status made under guidance by Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs to the Provincial Department of Labour, War Invalids and Social Affairs.

Article 9. Responsibility of Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Submit the planning for national network of employment service centers to the Prime Minister for approval. Local employment service centers in a locality where the regional employment service center is available shall not subject to the planning.

3. Make decision on establishment of the National center for employment services affiliated to the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs to perform the state management task of employment services, provide certain public services, connect and regulate the labour market information system and give forecast about the labour market nationwide.

4. Make decisions on establishment of the regional employment service centers to assist, instruct and fulfill regional duties of employment services, implement unemployment insurance policies, connect and regulate the labour market information systems and give forecast about the regional labour market, and perform duties prescribed in Article 5 herein.

5. Instruct and inspect the establishment and operation of employment service centers.

6. Submit consolidate reports on operation status of employment service centers to the Government.

Article 10. Responsibility of Ministry of Finance

Take charge of and cooperate with Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs in giving guidance on management and use of employment service charges.

Article 11. Responsibility of Ministries, ministerial-level agencies and Government's affiliates

1. Cooperate with Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs to consistently implement state management of employment services under regulations herein.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Conduct inspection of operation of employment service centers under their management in accordance with effective regulations of law.

4. Monitor and submit consolidate reports to Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs on operation of employment service centers under their management on a basis of every six months and on an annual basis or upon request by the Ministry.

Article 12. Responsibility of people’s committees of provinces or central-affiliated cities

A provincial-level people’s committee shall:

1. Implement the following regulations on planning for network of employment service centers in this province or city:

a) Formulate the planning for network of local employment service centers under its management with the following fundamental contents: assessment of operating status of local employment service centers; forecast about the labour market to determine the number and organizational structure of local employment service centers; needs of investment in facilities and equipment; number of working positions and operating funding;

b) Consider approval for the planning for network of local employment service centers within a period of 06 months as from the date of entry into force of this Decree. Duration of such planning must not be less than 05 years and there is at least one employment service center in the province or city affiliated to the Provincial Department of Labour, War Invalids and Social Affairs;

c) Send one copy of the planning to Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs.

2. Review and rearrange local employment service centers in conformity with the employment service center network planning approved by the Prime Minister.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chairperson of the Provincial-level People’s Committee shall make decision on change of names of employment service centers that currently implement unemployment insurance policies under regulations herein in order to ensure the continuity of such unemployment insurance policies.

4. Decide the number of working positions of each employment service center and ensure operating funding of employment service centers under its management.

5. Instruct the inspection of operation of local employment service centers.

6. Reward, commend and handle violations under effective regulations of law.

7. Submit report to Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs on the establishment and operation of local employment service centers under its management on a basis of every six months and on an annual basis or upon request by the Ministry.

Article 13. Transitional provisions

After 06 months as from the date of entry into force of this Decree, employment service centers that are established and operate under regulations in the Government’s Decree No. 19/2005/ND-CP dated February 28, 2005 providing for requirements and procedures for establishment and operations of employment service centers and the Government’s Decree No. 71/2008/ND-CP dated June 05, 2008 on amendments to the Government’s Decree No. 19/2005/ND-CP may maintain their operation under regulations herein if such employment service centers satisfy all of requirements herein. An employment service center fails to satisfy the requirements set forth herein within the prescribed time limit must suspend its operation.

Article 14. Effect

1. This Decree comes into force as from January 20, 2014.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15. Implementation responsibility

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of the Government’s affiliates, heads of agencies established by the Government or the Prime Minister, Chairpersons of people’s committees of central-affiliated cities or provinces, and relevant agencies, entities and individuals shall be responsible for implementing this Decree./.

 

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


61.483

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!