Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 76/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Hoàng Việt Phương
Ngày ban hành: 13/05/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 5 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2022/QĐ-TTG NGÀY 28/3/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động;

Căn cứ Văn bản số 1008/LĐTBXH-VL ngày 04/4/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Chương trình hành động số 05/CT-UBND ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình;

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, nhất quán Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (sau đây viết tắt là Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg); hỗ trợ người lao động tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống cho người lao động.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc của các ngành, các cấp; có sự tham gia phổ biến, tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cơ quan báo chí và nhân dân, đặc biệt trong công tác giám sát việc tổ chức thực hiện nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vướng mắc phát sinh.

- Bảo đảm công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, đúng đối tượng, nội dung hỗ trợ, không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, vi phạm pháp luật.

- Xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, thực hiện chính sách

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thông tin, phổ biến rộng rãi, thường xuyên, liên tục Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

- Các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn dành thời lượng ưu tiên, bằng nhiều hình thức tập trung phổ biến sâu rộng Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg , Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dẫn về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

- Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh (sau đây viết tắt là doanh nghiệp) tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn đến người lao động chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg .

2. Rà soát, thống kê đối tượng thực hiện chính sách

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh rà soát thống kê về doanh nghiệp và người lao động thuộc khu công nghiệp trên địa bàn; kịp thời cung cấp thông tin cần thiết cho Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để phục vụ xác định các đối tượng thụ hưởng chính sách, đảm bảo nhanh chóng và chính xác.

- Ngoài các đối tượng quy định tại điều 4, điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg , căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện rà soát khó khăn của người lao động làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý và báo cáo (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp), đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định tại điểm c khoản 5 điều 13 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg .

3. Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động

3.1. Phạm vi áp dụng; nguyên tắc thực hiện; đối tượng và điều kiện hỗ trợ; mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả; hồ sơ đề nghị hỗ trợ; trình tự, thủ tục thực hiện

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và Quyết định số 257/QĐ-LĐTBXH ngày 28/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

3.2. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu quy định tại điểm a, khoản 2, điều 13 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg .

4. Chế độ thông tin báo cáo

- Ngày 20 hằng tháng, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện; khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp đối với nhiệm vụ được phân công báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp).

- Trước ngày 25 hằng tháng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đối tượng theo Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và Kế hoạch này.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động theo quy định. Kịp thời hướng dẫn hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Theo dõi, tổng hợp, cập nhật báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện chính sách theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và Văn bản số 1008/LĐTBXH-VL ngày 04/4/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Chủ trì, phối hợp Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và tổ chức cá nhân có liên quan tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổng hợp đề xuất chính sách đối với các đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng quy định tại điều 4, điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg theo đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ.

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

- Chủ trì, tổ chức rà soát, lập danh sách doanh nghiệp, người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh được thành lập theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và kịp thời cung cấp thông tin cần thiết cho Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Tổng hợp, báo cáo số doanh nghiệp, số lao động theo phạm vi áp dụng được quy định tại điều 1 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và dự toán kinh phí hỗ trợ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/5/2022.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn việc thực hiện chính sách quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và Kế hoạch này đến các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động trong các khu công nghiệp.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện việc lập hồ sơ và chi trả chế độ hỗ trợ cho người lao động.

3. Sở Tài chính

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về nguồn ngân sách để đảm bảo thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ theo quy định.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định dự toán kinh phí theo đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng, thanh, quyết toán nguồn ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Căn cứ tình hình chi trả chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách theo quy định.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai kịp thời chính sách theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Chịu trách nhiệm xác nhận danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc do người sử dụng lao động đề nghị theo quy định. Chỉ đạo BHXH huyện, thành phố thực hiện xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động thuộc các đơn vị trên địa bàn theo phân cấp quản lý. Trường hợp không xác nhận có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

5. Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh xác định các khu công nghiệp, số lượng doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, đảm bảo thực hiện chính sách hỗ trợ.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tăng cường tuyên truyền, thông tin đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh về các nội dung theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và Kế hoạch này.

7. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng trong tuyên truyền để người sử dụng lao động người lao động về các nội dung theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và Kế hoạch này.

- Hướng dẫn cập nhật kết quả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin người lao động.

- Chủ động nắm tình hình liên quan việc triển khai các biện pháp hỗ trợ người lao động; phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách này theo quy định của pháp luật.

8. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

- Tích cực thông tin, tuyên truyền về các nội dung chính sách của Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và Kế hoạch này đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để biết và thực hiện.

- Tham gia triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này trong phạm vi và nội dung, nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực do sở, ban, ngành quản lý.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp triển khai thực hiện và tổ chức giám sát việc thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và Kế hoạch này.

- Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh: Chỉ đạo Công đoàn các cấp, nhất là Công đoàn trong các doanh nghiệp phối hợp tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ người lao động theo Quyết số định số 08/2022/QĐ-TTg ; phối hợp cùng doanh nghiệp, người sử dụng lao động hướng dẫn người lao động kê khai, lập danh sách người lao động đủ điều kiện được hưởng các chính sách theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg đảm bảo công khai, minh bạch, không để sót đối tượng, không lợi dụng chính sách để trục lợi.

10. Doanh nghiệp trong khu công nghiệp

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến người lao động chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg .

- Triển khai để người lao động thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg làm đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

- Tổng hợp, lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đảm bảo chính xác, minh bạch về đối tượng và điều kiện quy định tại điều 4, điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của danh sách đối tượng đề nghị hỗ trợ.

- Thực hiện bảo quản, lưu trữ đơn đề nghị hỗ trợ thuê nhà của người lao động tối thiểu 5 năm.

- Thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định tại điều 7, điều 11 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

- Thực hiện chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động và thực hiện thủ tục thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.

11. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan tuyên truyền các nội dung tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát, tổng hợp đối tượng doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn quản lý đang ở thuê, ở trọ gặp khó khăn (ngoài các đối tượng quy định tại điều 4 , điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg); dự toán kinh phí hỗ trợ gửi Sở Lao động

- Thương binh và Xã hội tổng hợp trước ngày 30/5/2022.

- Thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người lao động trên địa bàn; tổng hợp, lập danh sách người lao động đủ điều kiện hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thẩm định danh sách đối tượng và kinh phí đề nghị thực hiện các chính sách theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg .

- Tổ chức thực hiện chi trả hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng và thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện chi trả cho người lao động theo Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp) kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg .

Yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các doanh nghiệp theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo đúng quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp) để được chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị (được giao nhiệm vụ trong kế hoạch); (thực hiện)
- UBND huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Ntg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Việt Phương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 76/KH-UBND ngày 13/05/2022 thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


241

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228