Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 58/KH-UBND 2023 điều tra thông tin người lao động ở nước ngoài trở về Đồng Tháp

Số hiệu: 58/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Đoàn Tấn Bửu
Ngày ban hành: 21/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH ĐỒNG THÁP ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ

Thực hiện Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh xây dựng Kế hoạch điều tra, thu thập thông tin về người lao động tỉnh Đồng Tháp đi làm việc ở nước ngoài trở về, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc điều tra, thu thập thông tin nhằm tập hợp đầy đủ thông tin, thực trạng số người lao động tỉnh Đồng Tháp đi làm việc ở nước ngoài trở về làm ăn, sinh sống tại địa phương và các tỉnh, thành khác; qua đó, tập hợp đầy đủ thông tin, số liệu để kịp thời hỗ trợ, định hướng việc làm phù hợp.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo tính khách quan, trung thực, đầy đủ, kịp thời, chính xác; được thu thập thông qua Phiếu thông tin về người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên đã đi làm việc ở nước ngoài đã trở về địa phương.

- Quá trình thu thập thông tin, cập nhật vào cơ sở dữ liệu về người lao động phải được quản lý, lưu trữ, bảo mật theo các quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước.

- Điều tra, thu thập thông tin về người lao động, phải được thực hiện đúng tiến độ cả về thời gian, không gian, bảo đảm cung cấp kịp thời số liệu về người lao động đã đi làm việc ở nước ngoài trở về địa phương.

- Quản lý, sử dụng kinh phí điều tra, thu thập thông tin đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG ĐIỀU TRA, THU THẬP

1. Phạm vi điều tra, thu thập

Điều tra, thu thập thông tin người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về địa phương được tiến hành trên phạm vi toàn Tỉnh.

2. Đối tượng, số lượng điều tra, thu thập

Đối tượng điều tra, thu thập là người lao động của Tỉnh đã đi làm việc ở nước ngoài từ năm 2014 đến nay trở về địa phương đang làm ăn, sinh sống hoặc đang làm việc cho các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh (dự kiến 8.000 người - theo Phụ lục đính kèm).

III. THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA

1. Thời điểm điều tra, thu thập thông tin

Thời điểm để xác định người lao động đã đi làm việc ở nước ngoài trở về là 0 giờ ngày 01 của tháng điều tra, thu thập thông tin.

2. Thời gian điều tra

Thời gian điều tra, thu thập thông tin tại địa bàn là 07 ngày (kể cả thời gian di chuyển), bắt đầu từ ngày điều tra thu thập.

3. Phương pháp điều tra, thu thập thông tin

Sử dụng bao gồm các phương pháp sau:

- Điều tra viên hỏi trực tiếp người lao động để ghi vào Phiếu.

- Điều tra viên hỏi trực tiếp thân nhân chủ yếu của người lao động để ghi vào Phiếu.

- Điều tra viên gửi Phiếu cho người lao động cung cấp các thông tin điền vào Phiếu.

- Người cung cấp thông tin là người lao động hoặc thân nhân của người lao động đã đi làm việc ở nước ngoài trở về.

IV. NỘI DUNG, PHIẾU ĐIỀU TRA, THU THẬP

1. Nội dung điều tra, thu thập

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; số định danh cá nhân; nơi đăng ký thường trú hoặc nơi ở hiện tại (nếu khác nơi đăng ký thường trú); đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Trình độ giáo dục phổ thông cao nhất; trình độ chuyên môn kỹ thuật và chuyên ngành đào tạo.

- Đã đi làm việc ở nước ngoài, thời gian làm việc, tên nước đến làm việc, công việc làm, mức lương, trở về ngày tháng năm.

- Tình trạng tham gia hoạt động kinh tế hiện tại, mở cơ sở sản xuất kinh doanh, làm công ăn lương, tự làm, tham gia hợp tác xã, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mức lương, thời hạn hợp đồng.

Tình trạng thất nghiệp (công việc chính trước khi thất nghiệp,thời gian thất nghiệp); không tham gia hoạt động kinh tế (lý do đi học, hưu trí, nội trợ, tàn tật, lý do khác).

- Nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị v.v..

2. Phiếu thông tin người lao động

Điều tra viên sử dụng Phiếu điều tra, thu thập người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về địa phương theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Kế hoạch này.

V. PHÂN LOẠI THỐNG KÊ SỬ DỤNG TRONG PHIẾU ĐIỀU TRA

- Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Danh mục nghề nghiệp ban hành theo Quyết định số 34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Danh mục hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Cơ quan được giao chủ trì, cơ quan có liên quan và điều tra viên thực hiện theo kế hoạch thời gian sau:

- Rà soát, thống kê, lập danh sách đối tượng điều tra, thu thập thông tin: Trong tháng 02/2023, cơ quan chủ trì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Hoàn chỉnh và gửi danh sách, số lượng đối tượng điều tra, thu thập thông tin: Trong tháng 02/2023, cơ quan chủ trì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Rà soát, nắm bắt đối tượng điều tra ở địa bàn cư trú: Trong tháng 28/02-15/3/2023, cơ quan chủ trì UBND các huyện, thành phố và điều tra viên.

- Hoàn thiện nội dung Phiếu và in Phiếu điều tra: Tháng 15/3 - 20/3/2023, cơ quan chủ trì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tập huấn nghiệp vụ công tác điều tra, thu thập thông tin: Từ ngày 20/3 đến ngày 05/4/2023, cơ quan chủ trì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tổ chức điều tra, thu thập thông tin: Từ ngày 05/4 đến ngày 05/5/2023, cơ quan chủ trì UBND các huyện, thành phố và điều tra viên.

- Gửi Phiếu điều tra về cơ quan chủ trì điều tra: Từ ngày 05/5- ngày 15/5/2023, cơ quan chủ trì UBND các huyện, thành phố và điều tra viên.

- Kiểm tra, xử lý Phiếu điều tra, thu thập thông tin, nhập Phiếu điều tra, thu thập thông tin vào phần mềm quản lý: Từ ngày 15/5-31/5/2023, cơ quan chủ trì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Xử lý dữ liệu đã cập nhật vào phần mềm: Từ ngày 01/6-20/6/2023, cơ quan chủ trì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Biên soạn, báo cáo phân tích kết quả dữ liệu thông tin về người lao động đã đi làm việc ở nước ngoài trở về địa phương: Từ ngày 20/6-25/6/2023, cơ quan chủ trì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

VII. TỔ CHỨC ĐIỀU TRA

1. Tuyển chọn điều tra viên và giám sát viên

- Là công chức văn hoá - xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội làm điều tra viên.

- Giám sát viên là công chức thuộc cơ quan chuyên môn quản lý về lao động cấp Tỉnh, cấp huyện thực hiện giám sát các hoạt động của điều tra viên và hỗ trợ chuyên môn cho điều tra viên trong quá trình điều tra, thu thập thông tin.

2. Tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin

Điều tra viên và giám sát viên cấp huyện được cấp Tỉnh tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin trong thời gian 01 ngày. Tùy theo số lượng, quy mô, địa điểm tập huấn và hệ thống mạng internet cơ quan chủ trì phân bổ lớp tập huấn phù hợp.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

Hoạt động kiểm tra, giám sát tập trung vào quá trình điều tra, thu thập thông tin tại địa bàn, kiểm tra trực tiếp Phiếu điều tra; kiểm tra tiến độ thực hiện hàng ngày của điều tra viên; kiểm tra chất lượng thông tin và hướng dẫn, thông báo điều tra viên điều tra, thu thập thông tin những vấn đề lưu ý và thu thập theo đúng yêu cầu.

4. Kiểm tra, xử lý Phiếu điều tra

Cơ quan được giao chủ trì kiểm tra, xử lý Phiếu điều tra, thu thập thông tin và duyệt Phiếu điều tra, thu thập thông tin bảo đảm đáp ứng với yêu cầu về thông tin được thu thập.

VIII. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 (kinh phí thực hiện Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 4 - Hỗ trợ việc làm bền vững)1.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo cuộc điều tra, thu thập thông tin; chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tiến độ, chất lượng cuộc điều tra.

- Dự trù kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính thẩm định.

- Phối hợp với Viễn thông Đồng Tháp hoàn chỉnh phần mềm cập nhật thông tin người lao động để cập nhật, lưu trữ thông tin trên hệ thống.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện điều tra, thu thập thông tin nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn Tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp ứng dụng thông tin trong tích hợp dữ liệu, kết nối, liên thông dữ liệu thị trường lao động với các hệ thống thông tin liên quan khác trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Sở Tài chính

Hướng dẫn các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí và thanh, quyết toán theo đúng quy định.

3. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo phòng chuyên môn và UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện việc thu thập thông tin người lao động bảo đảm đầy đủ, chính xác, khách quan, trung thực.

- Chỉ đạo xã, phường, thị trấn triển khai, quán triệt khóm, ấp, hộ gia đình và người lao động tích cực phối hợp, hỗ trợ với ngành chức năng, điều tra viên để cung cấp thông tin, ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác điều tra, thu thập thông tin.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời thông tin về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH:
- Cục Thống kê;
- Sở Tài chính;
- Sở KH&ĐT;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, THVX(Tuyen).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu1 Dự toán kinh phí thực hiện theo Công văn số 197/STC-HCSN ngày 30/01/2023 của Sở Tài chính. Trong quá trình thực hiện, có phát sinh tăng, giảm giữa các nội dung chi, đơn vị cân đối, điều chỉnh trong phạm vi dự toán được duyệt để thực hiện và chịu trách nhiệm chi, quyết toán theo đúng chế độ quy định hiện hành.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 58/KH-UBND ngày 21/02/2023 về điều tra, thu thập thông tin người lao động tỉnh Đồng Tháp đi làm việc ở nước ngoài trở về

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


340

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!