Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 15301/KH-UBND năm 2019 thực hiện việc chuyển chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, đơn vị và địa phương sang ký hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP do tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 15301/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Cao Tiến Dũng
Ngày ban hành: 31/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15301/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC CHUYỂN CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP NGÀY 17/11/2000 CỦA CHÍNH PHỦ TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA PHƯƠNG SANG THỰC HIN KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 161/2018/NĐ-CP NGÀY 29/11/2018 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ việc thực hiện chế độ hp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một sloại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết s203/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh phê duyệt tổng biên chế, số người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc chuyển chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong cơ quan, đơn vị và địa phương sang ký hp đồng lao động theo Nghị định s 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Người đứng đầu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nắm vng nội dung của việc chuyển chỉ tiêu hp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong cơ quan, đơn vị và địa phương sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

2. Thực hiện việc chuyển chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong cơ quan, đơn vị và địa phương sang thực hiện ký hp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ để phù hợp với đường li, chủ trương của Đảng và Chính phủ về những định hướng xây dựng và hoàn thiện pháp luật quản lý công chức, viên chức gắn với phân cấp, ủy quyền trong quản lý, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức. Không tiếp tục giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc tỉnh.

3. Tăng cường tính chủ động của các cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc UBND tỉnh trong việc xác định nhu cầu sử dụng lao động mang tính thừa hành, phục vụ; thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan, đơn vị, địa phương và sử dụng kinh phí từ nguồn chi thường xuyên và nguồn thu hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị, địa phương trong khả năng tài chính, ngân sách đã được phân btheo quy định. Bo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thng nhất, đng bộ với pháp luật hiện hành v chtrương thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 - Ban Chp hành Trung ương Đảng vtinh giản biên chế; phù hp với tình hình thực tế và có tính khả thi khi áp dụng trong thực tiễn.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác thông tin, tuyên truyền

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nghiên cứu phối hp, tổ chức quán triệt triển khai các nội dung về việc chuyển chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 ca Chính phủ trong cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc tỉnh sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy đnh tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ trong toàn thđội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp nhm nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm, tạo sự đồng thuận cao ở các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, người lao động và toàn xã hội trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc chuyển chỉ tiêu hp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc tỉnh sang ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị đnh số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính ph.

2. Giải pháp tài chính, ngân sách:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh tham mưu UBND tỉnh trin khai thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách như sau:

- Năm 2020: Thực hiện phân bố dự toán kinh phí từ nguồn kinh phí không tự chủ/không thường xuyên đ các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng nguồn kinh phí này thực hiện ký hợp đng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Trong đó, ngun kinh phí được phân bổ gồm: Lương và các khoản phụ cp của người lao động chuyển sang ký hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ được tính bng số lương và các khoản phụ cp của năm 2019 và cộng thêm kinh phí khon chi hoạt động thường xuyên theo định mức phân bổ quy định tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương.

- Từ năm 2021 trở đi: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh theo hướng tăng nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên trong ngun kinh phí tự chủ/kinh phí thường xuyên để các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng ngun kinh phí này thực hiện ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính ph.

3. Công tác khác:

a) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hp thực trạng tiền lương hp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương làm cơ sở để xác định mức lương trong hp đồng lao động mới đảm bảo không thấp hơn mức lương hiện hưởng và mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

- Hướng dẫn và thẩm định Đề án vị trí việc làm; biên chế hành chính và số lượng người làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm căn cứ thực hiện theo quy định.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý trách nhiệm cơ quan, đơn vị, địa phương; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chậm trễ, không triển khai thực hiện theo kế hoạch này.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chương trình, kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất.

- Tổng kết báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện kế hoạch này theo quy định.

b) S Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương về hợp đồng lao động, mức tiền lương, quy chế nâng lương thường xuyên và những vấn đề khác có liên quan để các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

c) Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương về những vấn đề liên quan đến bảo him xã hội để các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật.

d) Giao sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh có trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Nội vụ, STài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này.

- Thông báo cho các lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ biết về chủ trương của Đng và Nhà nước, UBND tỉnh về việc chuyển đổi sang hình thức hợp đồng lao động theo quy định pháp luật.

- Quyết định số lượng lao động hợp đồng để làm một số loại công việc trong cơ quan, đơn vị và địa phương quy định tại Điu 3 Nghị định s161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ trong khả năng tài chính của cơ quan, đơn vị và địa phương mình đã được cấp có thm quyền phân bổ; thực hiện công tác tuyển dụng, ký kết hợp đng lao động theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh theo chức năng, thẩm quyn, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm các nội dung tại Kế hoạch này.

2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phi hp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc tnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, làm tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với tập thể, cá nhân; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy khi có yêu cầu.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các nội dung trên; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mc trong quá trình thực hiện, đnghị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- TT Tnh ủy, TT HĐND tnh (báo cáo);
- Ban C
án sự đảng UBND tnh;
- Ban Tổ chức T
nh ủy;
- UBMTTQ t
nh và đoàn th CT-XH ca tnh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Đồng Nai;
- Chánh, Phó Chánh VP
UBND tnh;
- Lưu: VT, KGVX. HCTC.
E/H
ải-VX/12.2019

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 15301/KH-UBND năm 2019 thực hiện việc chuyển chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, đơn vị và địa phương sang ký hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP do tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


611

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169