Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 137/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 22/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 107/NQ-CP NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TW NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 27-NQ/TW); Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 107/NQ-CP); Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 27/9/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình khóa XVI (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động s 22-CT/TU), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW; Nghị quyết số 107/NQ-CP; Chương trình hành động số 22-CTr/TU, về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

- Tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, hành động của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; trong công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, của các ngành các cấp, các cơ quan tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp trên toàn tỉnh đóng góp chung vào thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp cải cách chính sách tiền lương.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai Kế hoạch phải đảm bảo đúng yêu cầu tại các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phù hợp với thực tiễn; xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu cụ thể và mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 27-NQ/TW; Nghị quyết số 107/NQ-CP và Chương trình hành động số 22-CTr/TU.

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của sở, ban, ngành, địa phương; phát huy tinh thần trách nhiệm và nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách chính sách tiền lương.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị phát huy đồng bộ có hiệu quả các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; thực hiện chính sách tinh giản biên chế; xây dựng vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương mới theo quy định, hướng dẫn của Trung ương; thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách, dành nguồn lực cho cải cách tiền lương; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh tiết kiệm, phòng chống tham ô, tham nhũng, lãng phí,...

3. Phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2021: Thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện hướng dẫn, quy định về điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng chi trả của doanh nghiệp để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

- Đến năm 2025: Tổ chức thực hiện quy định, hướng dẫn về nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Thực hiện quy định về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia; thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Đến năm 2030: Tổ chức thực hiện quy định, hướng dẫn về nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chsố giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp. Thực hiện quy định, hướng dẫn về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia; thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

- Các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung cải cách, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện cải cách chính sách tiền lương đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý, hoàn thành trong quý IV năm 2018.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương làm tốt công tác thông tin tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị trong việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

2. Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương

a) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng đề án vị trí việc làm gắn với bản mô tả công việc, khung năng lực theo từng vị trí việc làm và các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức viên chức trong khu vực công để xác định cơ cấu, số lượng công chức, viên chức làm căn cứ tuyển dụng, sử dụng, đánh giá và trả lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Tham mưu thực hiện sắp xếp tinh giản tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Đảng và Nhà nước.

b) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Xây dựng và hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, bản mô tả công việc, xác định cơ cấu công chức, viên chức, xác định khung năng lực theo từng vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, tinh giản biên chế theo chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức viên chức để làm cơ sở đánh giá và trả lương, khen thưởng, thu nhập tăng thêm và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 06/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 02-KH/BCĐ, ngày 16/4/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

4. Thực hiện các nội dung cải cách chính sách tiền lương

a) Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện, quy định của Chính phủ về điều chỉnh mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và năm 2020; hướng dẫn và tập huấn hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính báo cáo số liệu về tổ chức bộ máy nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các khoản chi tiền lương trong khu vực công

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, thực hiện quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội khi có quy định của Chính phủ.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện Bộ luật lao động (sửa đổi) và các chính sách tiền lương tối thiểu theo tháng và theo giờ; các Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp nhà nước.

- Chủ trì tham mưu tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định quy định chi tiết Bộ luật lao động sửa đổi về thành lập và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động; Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội khi thực hiện mức lương tối thiểu theo giờ; Nghị định về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động (bao gồm cả ban điều hành doanh nghiệp) trong doanh nghiệp nhà nước.

- Chủ trì tham mưu tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định về quản lý tiền lương, tiền thưởng đối với người đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước; Nghị định về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động (bao gồm cả ban điều hành doanh nghiệp) gắn với việc giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả, hiệu quả qun lý và sử dụng vốn nhà nước; Nghị định quy định về tiền lương, tiền thưởng đối với hội đồng thành viên, kiểm soát viên (từ lợi nhuận sau thuế).

- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề (nếu có) đối với viên chức chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện, quy định chế độ tiền lương mới, thẩm định quỹ tiền lương tăng thêm; hướng dẫn và tập huấn thực hiện chuyển xếp lương mới, khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương.

- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, hướng dẫn người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xây dựng quy chế thưởng định kỳ cho các đối tượng thuộc quyền quản lý, gắn với kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc của từng người, khi có quy định, hướng dẫn của của Trung ương.

- Trên cơ sở kết quả thực hiện các giải pháp tài chính ngân sách đến năm 2020, đặc biệt là kết quả thực hiện các giải pháp tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương của tỉnh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tính toán khả năng nguồn lực báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Nội vụ.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổ chức triển khai thực hiện Luật doanh nghiệp sửa đổi, Luật quản lý vốn tài sản nhà nước sửa đổi.

đ) Cục Thuế tỉnh

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổ chức, triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

e) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề (nếu có) đối với viên chức chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

g) Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các huyện ủy, thành ủy; đảng ủy khối các cơ quan, sau khi có quy định và hướng dẫn của Trung ương.

- Chủ trì hướng dẫn các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm, gắn với bản mô tả công việc, khung năng lực theo từng vị trí việc làm và các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức viên chức.

5. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Quán triệt, thực hiện tốt chính sách, pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và pháp luật có liên quan đến chính sách tiền lương; về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, theo hướng tăng cường phân cấp và giao quyền cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

- Tổ chức thực hiện cơ chế thỏa thuận về tiền lương trong doanh nghiệp thông qua việc thiết lập cơ chế đối thoại, thương lượng và thỏa thuận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động, tạo sự đồng thuận cao. Phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở, quản lý tốt việc thành lập và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động.

- Làm tốt công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính các cấp trong quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, tránh chồng chéo, lãng phí; quy định rõ quyền hạn gắn với trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách tiền lương theo quy định của pháp luật trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị xã hội. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình né tránh không thực hiện nghiêm túc hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao trong thực hiện cải cách chính sách tiền lương gắn với cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và vi phạm quy định của pháp luật về tiền lương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch về Sở Nội vụ (trước ngày 10 tháng 11 hằng năm) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Sở Nội vụ

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ vào tháng 11 hằng năm tng hp tiến độ triển khai, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hin có hiệu quả Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; hàng năm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 gửi Bộ Nội vụ, thực hiện sơ kết, tng kết theo quy định.

- Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Hội đồng nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 27-NQ/TW; Nghị quyết số 107/NQ-CP; Chương trình hành động số 22-CTr/TU.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy (để báo c
áo);
- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cơ quan TM giúp việc Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT; NC (V60b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ
(Kèm theo Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 22/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

TT

Tên Đề án, nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Cấp trình

Sản phẩm hoàn thành

Thời gian hoàn thành

I

Tổ chức tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung cải cách, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện cải cách chính sách tiền lương

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan

UBND tỉnh

Công văn

Trong quý IV năm 2018

II

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm

1

Tiếp tục, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ về vị trí việc làm và các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức gắn với từng vị trí việc làm để làm căn cứ thực hiện chế độ tiền lương mới

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan

UBND tỉnh

Công văn; Hướng dẫn

Theo quy định, hướng dẫn của Trung ương

2

Thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm gắn với bản mô tả công việc, khung năng lực từng vị trí việc làm; xác định cơ cấu công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trong tỉnh

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh

Quyết định

Trong Quý IV năm 2018

III

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 06/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 16/4/2018 của Ban Chỉ đạo của tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh

Phương án; Đề án; Kế hoạch

Theo lộ trình thời gian tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐ, ngày 16/4/2018 của Ban Chỉ đạo của tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII

IV

Thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo mục tiêu của Nghị quyết số 27-NQ/TW

1

Tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về điều chỉnh mức lương cơ sở

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan

UBND tỉnh

Công văn; hướng dẫn

Năm 2019, 2020 (Khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương)

2

Tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định thay thế Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 và các văn bản liên quan; xây dựng các văn bản hướng dẫn và tập huấn, hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan

UBND tỉnh

Kế hoạch; Công văn; Hướng dẫn

Quý III, Quý IV năm 2020

3

Báo cáo số liệu về tổ chức bộ máy nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các khoản chi tiền lương trong khu vực công

Sở Nội vụ

Sở Tài chính; Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh

Báo cáo

Quý IV năm 2020

4

Tổ chức, thực hiện chính sách tiền lương tối thiu vùng theo tháng và theo giờ; thực hiện cơ chế quản lý tiền lương bảo đảm Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp; quản lý tốt việc thành lập và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động

a

Tổ chức, triển khai thực hiện các quy định về tiền lương tối thiểu vùng theo tháng và theo giờ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan

UBND tỉnh

Công văn; Hướng dẫn

Khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương

b

Tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định quy định chi tiết Bộ luật lao động sửa đổi về thành lập và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan

UBND tỉnh

Công văn; Hướng dẫn

Khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương

c

Tổ chức, triển khai thực hiện Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội khi thực hiện mức lương tối thiểu theo giờ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan

UBND tỉnh

Công văn; Hướng dẫn

Khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương

5

Thực hiện khoán chi phí tiền lương gắn với sản xuất kinh doanh. Tính đúng, tính đủ chi phí tiền lương vào chi phí, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích. Phân định rõ tiền lương của người đại diện vốn nhà nước với tiền lương của ban điều hành theo nguyên tắc ai thuê, bổ nhiệm thì đánh giá trả lương

a

Tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định về qun lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động (bao gồm cban điều hành doanh nghiệp) trong doanh nghiệp nhà nước

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan

UBND tỉnh

Công văn; Hướng dẫn

Năm 2021 (Khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương)

b

Tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định về quản lý tiền lương, tiền thưởng đối với người đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan

UBND tỉnh

Công văn; Hướng dẫn

Năm 2021 (Khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương)

c

Tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định quy định việc xác định chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan

UBND tỉnh

Công văn; Hướng dẫn

Năm 2021 (Khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương)

d

Tổ chức, triển khai thực hiện Luật doanh nghiệp sửa đổi, Luật quản lý vốn tài sản nhà nước sửa đổi

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan

UBND tỉnh

Công văn; Hướng dẫn

Năm 2021 (Khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương)

đ

Tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan

UBND tỉnh

Hướng dẫn

Từ năm 2018

e

Tổ chức, triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi

Cục Thuế tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan

UBND tỉnh

Công văn; Hướng dẫn

Trước năm 2021 (Khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương)

6

Thực hiện giao khoán, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với kết quả, hiệu quả quản lý và sử dụng vốn nhà nước của doanh nghiệp nhà nước; từng bước tiến tới trả lương cho hội đồng thành viên, kiểm soát viên từ lợi nhuận sau thuế

a

Tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định về qun lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động (bao gồm cả ban điều hành doanh nghiệp) gắn với việc giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả, hiệu quả quản lý và sử dụng vốn nhà nước

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan

UBND tỉnh

Công văn; Hướng dẫn

Năm 2030

b

Tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định quy định về tiền lương, tiền thưng đối với hội đồng thành viên, kiểm soát viên (từ lợi nhuận sau thuế)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan

UBND tỉnh

Công văn; Hướng dẫn

Năm 2030

c

Tổ chức, triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cục Thuế tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan

UBND tỉnh

Công văn; Hướng dẫn

Trước năm 2021 (Khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương)

d

Tổ chức, triển khai thực hiện bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề (nếu có) đối với viên chức chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh

Công văn; Hướng dẫn

Khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương

7

Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan xây dựng các văn bản thực hiện chế độ tiền lương mới

 

Tổ chức triển khai thực hiện bảng lương chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể trong tỉnh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Sở Nội vụ, Sở Tài chính; các Ban Đảng, các Đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện

Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hướng dẫn

Khi có quy định của Trung ương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.332

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184