Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 1934/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 121/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Dương Văn Tiến
Ngày ban hành: 29/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/KH-UBND

Yên Bái, ngày 29 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1934/QĐ-TTG NGÀY 10/10/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 52-CT/TW NGÀY 09/01/2016 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Quyết định số 1934/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 23/3/2016 của Tỉnh ủy Yên Bái về triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội về việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW của Thủ tướng Chính phủ đối với công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật, trình độ ý thức chính trị, chuyên môn và knăng nghề nghiệp cho công nhân lao động.

- Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; xây dựng đội ngũ công nhân lao động có đời sống văn hóa, lối sng tác phong làm việc công nghiệp, lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Tổ chức quán triệt, sâu sắc nội dung của Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 23/3/2016 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức công đoàn, người sử dụng lao động, công nhân lao động và toàn xã hội đối với việc xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan phi hp triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng thiết chế văn hóa để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động ở khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Việc tổ chức thực hiện phải đồng bộ, cụ thể, thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực, đồng thuận trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động ở khu công nghiệp, khu chế xuất; xây dựng hoàn thiện hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao tại các khu công nghiệp, khu chế xuất để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui chơi giải trí cho công nhân, nâng mức hưởng thụ văn hóa tinh thần xứng với thành quả của công cuộc xây dựng phát triển đất nước và của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất được phổ biến pháp luật, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa.

- 100% khu công nghiệp, khu chế xuất hoàn thiện việc quy hoạch phát triển thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân lao động.

- Trên 70% công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.

- Trên 70% các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động.

- Trên 70% các doanh nghiệp đăng ký xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của công nhân lao động và người sử dụng lao động về xây dựng đời sống văn hóa

- Tổ chức tuyên truyền cho công nhân lao động và người sử dụng lao động về Chỉ thị s52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Tổ chức các đợt khảo sát đời sống văn hóa tinh thần của công nhân lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh (thông qua các hình thức: phiếu hỏi, phiếu điều tra, phỏng vấn); các cuộc làm việc hoặc lấy ý kiến trao đi, góp ý của lãnh đạo địa phương, giám đốc các doanh nghiệp về nhu cầu xây dựng đời sống văn hóa của công nhân lao động.

- Hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền cho công nhân lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp và tại các khu nhà ở, nhà trọ về tầm quan trọng của việc hiểu biết pháp luật về văn hóa, nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp cho công nhân lao động, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động.

- Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về đời sống văn hóa tinh thần của công nhân lao động tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Yên Bái và Cổng thông tin điện tử tỉnh; xây dựng hệ thống pa nô, áp phích tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; xây dựng hệ thống bảng tin, loa phát thanh nội bộ của doanh nghiệp.

- Trang bị các tài liệu như tủ sách pháp luật cho công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp.

2. Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân

- Quy hoạch quỹ đất cho các khu công nghiệp, khu chế xuất để xây dựng các thiết chế nhà văn hóa, sân thể thao, khu vui chơi giải trí cho công nhân lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh.

- Vận động các doanh nghiệp xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân lao động tại doanh nghiệp.

- Mở rộng các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố nơi ở các khu công nghiệp, khu chế xuất có đông công nhân lao động cư trú để công nhân tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại nơi cư trú.

- Xây dựng và phát triển mô hình “nhà trọ văn hóa công nhân”, câu lạc bộ văn hóa, nhóm sinh hoạt cộng đồng của công nhân trong khu nhà trọ đnâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động.

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho công nhân lao động

- Xây dựng, phát triển phong trào văn hóa quần chúng; phong trào “Công nhân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; định kỳ hàng năm tổ chức các cuộc liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng; các giải thi đấu thể thao cho công nhân lao động; xây dựng và phát triển các phong trào Nghe công nhân hát, hát cho công nhân nghe”, xây dựng các đội văn nghệ lưu động biểu diễn phục vụ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ công nhân lao động vào ngoài giờ làm việc tại các nhà văn hóa và khu nhà trọ.

- Xây dựng phát triển, duy trì sinh hoạt nhóm công nhân nòng cốt trong khu nhà trọ, tổ chức sinh hoạt nhóm để tiếp nhận thông tin, tuyên truyền các chế độ chính sách tới người lao động, tư vấn, giải đáp những thắc mắc, đề xuất của công nhân lao động.

4. Xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp trong công nhân

- Tuyên truyền phổ biến, tập huấn chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để trang bị kiến thức cho công nhân lao động có lập trường, tư tưởng vững vàng, có ý chí vượt khó vươn lên, lập thân, lập nghiệp; xây dựng nếp sống văn minh lành mạnh, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của doanh nghiệp và của địa phương nơi cư trú; không tham gia các tệ nạn xã hội. Xây dựng mô hình “Tổ tự quản” khu nhà trọ công nhân, tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa ở khu dân cư”.

- Triển khai có hiệu quả các chương trình, nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho công nhân; tạo điều kiện khuyến khích công nhân lao động tích cực học tập nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, kỷ luật, rèn luyện tay nghề nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cho doanh nghiệp.

5. Xây dựng doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa”

- Hướng dẫn, triển khai để các doanh nghiệp tích cực đăng ký xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa và tác phong công nghiệp trong công nhân.

- Hằng năm tổ chức bình xét công nhận doanh nghiệp văn hóa, tôn vinh doanh nhân các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, các doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ chính sách, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tuyên truyền, triển khai Chỉ thị s52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 23/03/2016 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị s52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Hằng năm phối hợp với Liên đoàn lao động, Ban quản lý các Khu công nghiệp hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch; tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng; phong trào xây dựng gia đình văn hóa trong công nhân; xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp, nếp sống văn hóa và tác phong lao động công nghiệp; xây dựng các mô hình câu lạc bộ phù hợp với nhu cầu, sở thích, đặc điểm ở mỗi khu công nghiệp, khu chế xuất của công nhân lao động; tổ chức tt hoạt động học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân trong khu công nghiệp, khu chế xuất. Tổng hợp kết quả hoạt động công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động ở khu công nghiệp, khu chế xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động, Ban quản lý Khu công nghiệp và các cơ quan liên quan xây dựng quy chế Giải thưởng văn hóa doanh nghiệp cấp tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, bố trí nguồn vốn, thẩm định, hướng dẫn đầu tư để thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch, đặc biệt là hỗ trợ đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Đẩy mạnh hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước, đồng thời có chính sách ưu đãi, khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa đxây dựng thiết chế văn hóa, thể thao mới cho công nhân lao động.

3. Sở Tài chính

B trí kinh phí, lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cho công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

4. Sở Xây dựng

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn, xây dựng công trình văn hóa, thể thao, các công trình phúc lợi khác như nhà ở, nhà trẻ, trạm y tế để phục vụ và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động và các sở, ban, ngành liên quan, tuyên truyền phổ biến pháp luật và các quy định, chính sách, pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giáo dục nghề nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ; tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, chế độ bảo hiểm cho công nhân và người lao động; chỉ đạo xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định tiến bộ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống ma túy, mại dâm trong công nhân lao động.

6. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động và các sở, ban, ngành liên quan tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế; chỉ đạo các cơ sở y tế trong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho công nhân, người lao động và các tầng lớp nhân dân; kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống HIV/AIDS, góp phần bảo đảm sức khỏe cho công nhân lao động ở khu công nghiệp, khu chế xuất.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, địa phương, hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về giai cấp công nhân; Tăng cường tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh vận động, tập hợp công nhân xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; đồng thời phản ánh kịp thời, ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hi, những thông tin sai trái có tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của công nhân lao động; tuyên truyền phổ biến các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân ở khu công nghiệp, khu chế xuất.

8. Ban quản lý các Khu công nghiệp

Chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các cơ quan liên quan, tham mưu đề xuất quy hoạch các công trình văn hóa, thể thao, công trình phúc lợi như nhà ở, nhà trẻ, trạm y tế cho các khu công nghiệp, khu chế xuất; phối hợp xây dựng quy chế Giải thưởng văn hóa doanh nghiệp cấp tỉnh; triển khai các hoạt động về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; khảo sát đánh giá tình hình đời sống văn hóa tinh thần của người lao động; điều tra, thu thập sự phản biện của các doanh nghiệp về kết quả xây dựng và đời sống văn hóa tinh thần của công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

9. Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về giai cấp công nhân; xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền vận động, tập hợp công nhân xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; giới thiệu, nhân rộng các cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân ở khu công nghiệp, khu chế xuất; phản ánh kịp thời những khó khăn, phê phán những yếu kém cần khắc phục... tuyên truyền ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, những thông tin sai trái có tác động đến nhận thức, tư tưng, tình cảm của công nhân lao động.

10. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

- Phi hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý các Khu công nghiệp và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch; đề xuất, quy hoạch xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và các công trình phúc lợi khác cho công nhân, người lao động và con em họ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn.

- Tuyên truyền phổ biến Luật Lao động, Luật Công đoàn và các quy định của pháp luật có liên quan cho công nhân lao động; tư vấn pháp luật, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chính trị cho công nhân lao động, đoàn viên công đoàn; tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Chỉ đạo Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Lao động, Luật Công đoàn và các quy định của pháp luật khác có liên quan đến người lao động.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý Khu công nghiệp và các cơ quan liên quan xây dựng quy chế Giải thưởng văn hóa doanh nghiệp cấp tỉnh.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

11. Các ngành, cơ quan liên quan

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai tham gia thực hiện công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; phối hợp với các khu công nghiệp, khu chế xuất phòng, chống tội phạm, ma túy, buôn bán người, phòng chống HIV/AIDS, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

12. Các khu công nghiệp, khu chế xuất

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương, xây dựng, đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao, bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động tại doanh nghiệp.

- Tuyên truyền ph biến pháp luật và các quy định, chính sách, pháp luật cho công nhân lao động; đảm bảo về an toàn lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ; xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định tiến bộ giữa lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp với công nhân lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động tại doanh nghiệp. Tổ chức tham gia thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS trong doanh nghiệp.

- Đăng ký và tổ chức xây dựng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất tại địa phương.

- Tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân người lao động; tuyên truyền phổ biến các chế độ bảo hiểm xã hội, giáo dục nghề nghiệp, an toàn lao động, an toàn vệ sinh lao động động, phòng, chống cháy nổ...; kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, đảm bảo về vệ sinh môi trường, xả thải khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, rà soát, điều chỉnh quy hoạch thiết chế văn hóa trên địa bàn; bố trí quỹ đất và các nguồn vn do địa phương quản lý để đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và các công trình phúc lợi xã hội cho công nhân lao động ở khu công nghiệp, khu chế xuất.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1934/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 23/3/2016 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Yêu cầu các sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để kịp thời chỉ đạo/.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các khu công nghiệp, khu chế xuất;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Dương Văn Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 1934/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


583

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.221.67