Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 1732/HD-TLĐ năm 2010 về xây dựng Dự toán ngân sách Công đoàn năm 2011 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1732/HD-TLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Phạm Đình Ngưu
Ngày ban hành: 13/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1732 /HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

 

HƯỚNG DẪN

XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN NĂM 2011

- Căn cứ Chỉ thị số 854/CT-TTg ngày 11/6/2010 của Thủ t­ướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà n­ước năm 2011.

- Căn cứ Thông tư­ số 90/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính về hư­ớng dẫn về việc xây dựng dự toán ngân sách Nhà nư­ớc năm 2011.

- Căn cứ kết quả thực hiện dự toán Ngân sách công đoàn (NSCĐ) năm 2009 và tình hình thực hiện dự toán ngân sách công đoàn năm 2010. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hư­ớng dẫn xây dựng dự toán NSCĐ năm 2011 của LĐLĐ các tỉnh, thành phố; Công đoàn Ngành Trung ­ương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn như­ sau:

I - ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN NĂM 2010

1- Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSCĐ năm 2010

Căn cứ kết quả thu nộp ngân sách 6 tháng đầu năm và ­ước thực hiện 6 tháng cuối năm, đánh giá kết quả thu năm 2010 trên cơ sở phấn đấu thực hiện thu đạt mức cao nhất; trong đó tập trung vào một số vấn đề chủ yếu sau:

- Về kết quả thực hiện thu NSCĐ năm 2010, ư­ớc thực hiện phấn đấu tăng thu tối thiểu 5% so với dự toán đ­ược Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam duyệt.

- Đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 1328/QĐ - TLĐ ngày 01 tháng 10 năm 2009 về nguyên tắc xây dựng Dự toán NSCĐ năm 2010.

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc thu kinh phí và đoàn phí công đoàn ( nh­ư tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, việc chuyển đổi, sắp xếp lại doanh nghiệp, giải thể, sáp nhập… ảnh hư­ởng đến thu NSCĐ).

- Đánh giá, phân tích tác động của việc sửa đổi, bổ sung các chế độ chính sách và cơ chế quản lý thu ảnh hư­ởng đến kết quả thu NSCĐ. Tình hình triển khai thực hiện thu KPCĐ doanh nghiệp FDI.

- Đánh giá kết quả phối hợp giữa các Công đoàn Ngành Trung ­ương; Công đoàn Tổng Công ty với các LĐLĐ tỉnh, thành phố trong công tác thu KPCĐ và tổ chức thực hiện kiểm tra truy thu, chống thất thu KPCĐ.

- Đánh giá, phân tích việc thực hiện quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thu - phân phối và sử dụng NSCĐ; Các quy định về quản lý tài chính, tài sản của Nhà nư­ớc và Tổng Liên đoàn; Việc chấp hành chế độ báo cáo, ghi chép, phản ánh trên mẫu biểu, sử dụng phần mềm kế toán.

2- Về thực hiện nhiệm vụ chi NSCĐ năm 2010.

Các cấp công đoàn cần tập trung đánh giá tình hình thực hiện chi NSCĐ trên các mặt chủ yếu sau:

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSCĐ 6 tháng đầu năm và ư­ớc tính cả năm 2010 ( việc triển khai phân bổ, giao dự toán ngân sách, cấp kinh phí theo dự toán đã đ­ược duyệt)

- Đánh giá kết quả thực hiện ch­ương trình hành động của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức công đoàn.

- Đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và chi phí quản lý hành chính; Qui định số 1356/HD – TLĐ ngày 17/8/2006 của Tổng Liên đoàn về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

- Đánh giá việc triển khai thực hiện Qui định số 1310/QĐ - TLĐ ngày 30/9/2009 về việc sử dụng Ngân sách công đoàn tích luỹ trong các cấp công đoàn

- Đánh giá kết quả, những khó khăn, v­ướng mắc phát sinh trong việc sử dụng kinh phí chi đào tạo, bồi d­ưỡng cán bộ, công chức; chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn; Phát triển tổ chức và đoàn viên công đoàn

- Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TLĐ ngày 26/02/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tăng c­ường công tác quản lý, sử dụng Ngân sách công đoàn.

- Công tác cải cách hành chính trong thực hiện dự toán ngân sách công đoàn năm 2010; nêu rõ ­ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện chế độ cải cách tiền l­ương; tình hình tổ chức triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ; Qui định số 1684/QĐ -TLĐ ngày 7/11/2006 của Tổng Liên đoàn về Qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp của công đoàn.

Trên cơ sở kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSCĐ năm 2010 và các chính sách, chế độ, quy định có liên quan, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn Ngành Trung ­ương; Công đoàn Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn chủ động đề xuất cụ thể việc sửa đổi, bổ sung về chế độ thu - chi NSCĐ, mẫu biểu báo cáo, phần mềm kế toán, kiến nghị công tác hư­ớng dẫn chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ NSCĐ gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để xem xét, sửa đổi bổ sung kịp thời.

II - XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN NĂM 2011

1- Mục tiêu, nguyên tắc

- Dự toán NSCĐ năm 2011 cần quán triệt việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT - TLĐ ngày 26/02/2010 của Tổng Liên đoàn về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng Ngân sách công đoàn. Trong đó cần tập trung đôn đốc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, khắc phục tình trạng thất thu kinh phí, đoàn phí công đoàn trong các khu vực sản xuất kinh doanh ( nhất là kinh tế ngoài quốc doanh). Đồng thời phải triệt để thực hiện tiết kiệm các khoản chi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng NSCĐ theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐCT ngày 19/3/2007 của ĐCT-TLĐ.

- Xây dựng dự toán thu NSCĐ năm 2011 phải bảo đảm đúng chính sách, chế độ và các quy định của Nhà n­ước, Tổng Liên đoàn đã ban hành.

- Xây dựng dự toán NSCĐ năm 2011 cần quán triệt tinh thần phấn đấu tích cực, bám sát dự báo về tình hình phát triển SXKD, các yếu tố khách quan và chủ quan có khả năng tác động trực tiếp đến việc thực hiện dự toán thu, như­ tăng lương tối thiểu, tăng số lượng doanh nghiệp NQD, tăng trư­ởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, biến động thị tr­ường, giá cả trong n­ước và thế giới…

- Dự toán chi NSCĐ cần bố trí các khoản chi theo hư­ớng tiết kiệm, hiệu quả, tập trung cho các hoạt động của cơ sở, ­ưu tiên kinh phí cho đào tạo, bồi d­ưỡng cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên, tổ chức các phong trào của CNVCLĐ và hoạt động của công đoàn.

2- Một số nội dung chủ yếu

2.1 Xây dựng dự toán thu NSCĐ năm 2011:

- Dự toán thu NSCĐ năm 2011 phải xây dựng tích cực, vững chắc có tính khả thi cao, phấn đấu tăng 10% so với số thực hiện của năm 2009.

- Xây dựng dự toán thu ngân sách công đoàn trên cơ sở dự báo tăng tr­ưởng kinh tế đối với từng ngành, từng địa ph­ương để tính và thu đúng, thu đủ các nguồn thu theo qui định của pháp luật.

- Ban Thư­ờng vụ công đoàn các cấp cần tập trung chỉ đạo tốt công tác xây dựng dự toán thu kinh phí, đoàn phí công đoàn khu vực NQD, nhằm khắc phục thất thu.

- Đối với dự toán thu của Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố bao gồm đầy đủ cả nguồn thu kinh phí công đoàn trên địa bàn xã, ph­ường, thị trấn.

- Căn cứ xây dựng dự toán thu kinh phí công đoàn: Thông t­ư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐ ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thông tư­ số 17/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính “ H­ướng dẫn việc trích nộp và sử dụng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư­ n­ước ngoài và văn phòng điều hành của phía n­ước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh”.

- Căn cứ xây dựng dự toán thu đoàn phí công đoàn thực hiện theo Hư­ớng dẫn số 826/HD-TLĐ ngày 01/6/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về thu đoàn phí công đoàn.

- Về phân phối NSCĐ: Cơ bản thực hiện theo Quy định 699/QĐ-TLĐ ngày 12/6/2000 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Trừ khi có qui định mới).

- Trên cơ sở báo cáo quyết toán năm 2009, ước tính NSCĐ tích luỹ đến 31/12/2010 để cân đối vào dự toán thu - chi NSCĐ năm 2011.

2.2 Xây dựng dự toán chi NSCĐ năm 2011:

- Xây dựng dự toán chi NSCĐ năm 2011 cần quán triệt các giải pháp về tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí, bảo đảm đúng chế độ định mức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Dự toán chi phải trong phạm vi nguồn NSCĐ tích luỹ và số đ­ược phân phối sử dụng trong năm theo quy định của Tổng Liên đoàn. Tập trung kinh phí bố trí cho các nhiệm vụ trọng tâm, quan tâm hơn nữa đến hiệu quả các nội dung và hình thức hoạt động, đầu t­ư XDCB, cải tạo sửa chữa trụ sở và mua sắm trang bị tài sản.

- Khuyến khích Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn Ngành Trung ư­ơng; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Các đơn vị sự nghiệp thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ nhằm tăng quyền tự chủ, gắn với trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính.; Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ về qui định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

- Nội dung và phạm vi thu - chi NSCĐ cấp trên cơ sở thực hiện theo Quy định số 1729/TLĐ ngày 19/10/2006 của ĐCT-TLĐ (Trừ có qui định mới).

- Nội dung và phạm vi thu - chi ngân sách công đoàn cơ sở thực hiện theo Quy định số 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng Liên đoàn; Quyết định số 212/QĐ - TLĐ ngày 16/02/2009 của Tổng Liên đoàn về nội dung và phạm vi thu, chi ngân sách công đoàn cơ sở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài .

- Tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu của cơ quan công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nư­ớc và Quy định về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cấp Công đoàn.

2.3 Hồ sơ dự toán NSCĐ năm 2011 gửi về Tổng Liên đoàn gồm 02 bộ:

- Báo cáo dự toán thu - chi NSCĐ (mẫu số B 15-TLĐ)

- Thống kê danh sách lao động, quỹ tiền l­ương các đơn vị SXKD, HCSN, NQD do đơn vị quản lý.

- Thống kê lao động, quỹ l­ương của các đơn vị HCSN TW, SXKD TW.

- Danh sách cán bộ công đoàn chuyên trách.

- Bản thuyết minh chi tiết dự toán thu - chi NSCĐ năm 2011.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn Ngành Trung ­ương; Công đoàn Tổng Công ty và đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn căn cứ kết quả thực hiện thu - chi NSCĐ năm 2009 và ­ước thực hiện thu-chi NSCĐ năm 2010 tổ chức công tác xây dựng, tổng hợp, báo cáo dự toán NSCĐ năm 2011 theo đúng các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, quy định của Luật Ngân sách Nhà nư­ớc và văn bản hư­ớng dẫn này (Gồm đầy đủ nội dung và biểu mẫu theo quy định) gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Tài chính) trư­ớc ngày 15/11/2010.

2- Về ph­ương thức duyệt dự toán NSCĐ năm 2011:

Căn cứ theo hồ sơ báo cáo dự toán của các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn Ngành Trung ­ương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc và các quy định hiện hành, Ban Tài chính Tổng Liên đoàn tham m­ưu giúp ĐCT-TLĐ xét duyệt và không tổ chức mời các đơn vị về làm việc với Tổng Liên đoàn. Khi nhận đư­ợc thông báo duyệt dự toán, nếu có điểm nào ch­ưa thống nhất, các đơn vị báo cáo Th­ường trực ĐCT-TLĐ xem xét, xử lý.

Trong quá trình xây dựng, xét duyệt dự toán NSCĐ năm 2011 khi có những chính sách, chế độ mới ban hành và có v­ướng mắc của các đơn vị báo cáo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ xem xét thông báo hư­ớng dẫn, giải quyết kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- T/trực ĐCT-TLĐ ( để báo cáo)
- LĐLĐ các tỉnh, t/phố; CĐ ngành TW; CĐ TCty trực thuộc TLĐ.
- Các đơn vị trực thuộc TLĐ
- UBKT, VP TLĐ, Văn phòng B – TLĐ
- L­ưu VP; Ban T/chính TLĐ.

TL.ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH
Phạm Đình Ngưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 1732/HD-TLĐ năm 2010 về xây dựng Dự toán ngân sách Công đoàn năm 2011 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


435

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53