Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 1484/HD-UBND năm 2013 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình với mức lương tối thiểu mới theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Tây Ninh ban hành

Số hiệu: 1484/HD-UBND Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thảo
Ngày ban hành: 09/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1484/HD-UBND

Tây Ninh, ngày 09 tháng 07 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỚI MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2012/NĐ-CP NGÀY 04/12/2012 CỦA CHÍNH PHỦ

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã;
- Các chủ đầu tư; các trung tâm, ban quản lý dự án;
- Các doanh nghiệp xây dựng.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Xét Tờ trình số 580/TTr-SXD ngày 21/6/2013 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình với mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ,

Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình và giá gói thầu với mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ, cụ thể như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Các công trình dở dang sử dụng vốn Nhà nước mà khối lượng còn lại thực hiện sau ngày 01/7/2013 được người quyết định đầu tư tổ chức quản lý chi phí theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP thì căn cứ theo hợp đồng được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng để thực hiện việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Hướng dẫn này và các quy định hiện hành có liên quan;

2. Các công trình sử dụng những đơn giá nhân công, máy thi công khoán gọn không áp dụng điều chỉnh theo Hướng dẫn này;

3. Những công trình thực hiện trước ngày Nghị định số 112/2009/NĐ-CP có hiệu lực, người quyết định đầu tư chưa chuyển theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP thì khối lượng công việc thực hiện sau ngày 01/7/2013 chủ đầu tư lập dự toán điều chỉnh trình người quyết định đầu tư phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình đối với phần xây dựng, lắp đặt và khảo sát xây dựng như sau:

1.1. Chi phí nhân công:

Đối với dự toán đã điều chỉnh theo Công văn số 2764/HD-UBND ngày 24/11/2011 của UBND tỉnh Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới (LTTM) từ ngày 01/10/2011, Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh về Công bố bảng đơn giá nhân công trực tiếp sản xuất trong xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thì được nhân tiếp với hệ số điều chỉnh KĐCNC tương ứng cho từng khu vực như sau:

a) Huyện Trảng Bàng, huyện Gò Dầu thuộc vùng III, LTTM là 1.800.000 đồng/tháng: KĐCNC = 1,161 (tức là nhân tiếp hệ số 1,161 = 1.800.000 đồng/tháng: 1.550.000 đồng/tháng).

b) Thị xã và các huyện còn lại thuộc vùng IV, LTTM là 1.650.000 đồng/tháng: KĐCNC= 1,179 (tức là nhân tiếp hệ số 1,179 = 1.650.000 đồng/tháng: 1.400.000 đồng/tháng).

1.2. Chi phí máy thi công:

Kể từ ngày Hướng dẫn này có hiệu lực, chi phí máy thi công được tính trực tiếp trong hồ sơ dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

2. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng:

Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: Chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Một số khoản mục chi phí khác:

Các khoản mục chi phí khác như: chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của công trình được tính bằng tỷ lệ % theo quy định hiện hành.

4. Thời gian áp dụng việc điều chỉnh theo mức lương tối thiểu mới:

Kể từ ngày 01/7/2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Những dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình chưa phê duyệt quyết định đầu tư: Chủ đầu tư xác định tổng mức đầu tư của dự án (hoặc dự toán xây dựng đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) phù hợp với chế độ tiền lương mới trước khi trình duyệt.

2. Những dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đã được phê duyệt quyết định đầu tư nhưng chưa tổ chức triển khai thực hiện: Chủ đầu tư sử dụng khoản chi phí dự phòng nằm trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt để tổ chức điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Hướng dẫn này nhằm làm cơ sở cho giá gói thầu và các vấn đề khác có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

3. Những dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đang trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng:

3.1. Đối với hợp đồng theo hình thức khoán gọn: Chủ đầu tư và đơn vị trúng thầu tuân thủ theo các điều khoản của hợp đồng đã ký kết để nghiệm thu thanh toán khối lượng hợp đồng theo quy định, không thực hiện điều chỉnh theo Hướng dẫn này.

3.2. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, trường hợp cần thiết để đảm bảo lợi ích thỏa đáng về tiền lương của người lao động, chủ đầu tư và nhà thầu phối hợp xác định khối lượng xây dựng tương ứng với giá trị cụ thể trình người quyết định đầu tư xem xét, quyết định trước khi tiến hành điều chỉnh giá hợp đồng.

3.3. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng phải chịu trách nhiệm xác định chính xác khối lượng tại thời điểm 01/7/2013 của công trình theo đúng trình tự, nội dung của hợp đồng. Đồng thời, chủ đầu tư phải căn cứ vào thỏa thuận cụ thể các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá quy định trong hợp đồng xây dựng đã ký kết, có xem xét từng trường hợp cụ thể sau đây:

a) Nếu công trình thi công đảm bảo tiến độ theo hợp đồng thì khối lượng xây dựng thực hiện từ sau ngày 01/7/2013 được áp dụng điều chỉnh dự toán xây dựng theo quy định tại Hướng dẫn này;

b) Trường hợp công trình thi công không đảm bảo tiến độ theo hợp đồng nhưng vì lý do khách quan, bất khả kháng và được thỏa thuận trong hợp đồng thi công xây dựng thì chủ đầu tư báo cáo trình người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Nếu được phép điều chỉnh tiến độ và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thì tiến hành lập dự toán điều chỉnh đối với khối lượng xây dựng thực hiện từ sau ngày 01/7/2013 theo Hướng dẫn này nhưng phải tuân thủ quy định theo Công văn số 2318/UBND-KTN ngày 25/10/2012 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo gia hạn hợp đồng trong xây dựng cơ bản;

c) Nếu chậm trễ tiến độ thi công vì lý do chủ quan của chủ đầu tư hoặc của các nhà thầu có liên quan thì khối lượng xây dựng thực hiện từ sau ngày 01/7/2013 (phần chậm tiến độ) sẽ không được điều chỉnh dự toán theo quy định trên đây.

4. Đối với công trình xây dựng được phép lập đơn giá riêng (đơn giá xây dựng công trình), chủ đầu tư căn cứ vào chế độ, chính sách được Nhà nước cho phép áp dụng tại công trình và các quy định khác có liên quan để tổ chức thực hiện.

5. Đối với các công trình xây dựng chuyên ngành việc lập dự toán áp dụng theo Đơn giá chuyên ngành thì việc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình từ ngày 01/7/2013 thực hiện theo hướng dẫn của các Bộ, ngành chủ quản và các quy định khác có liên quan.

6. Trong thời gian từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013 việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vẫn thực hiện theo Công văn số 2764/HD-UBND ngày 24/11/2011 của UBND tỉnh về Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Văn bản này đã được đăng tải trên mục “VĂN BẢN MỚI” trên website thông tin tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: http://www.tayninh.gov.vn

Đề nghị các đơn vị có liên quan khai thác văn bản tại địa chỉ đã thông báo để thực hiện đúng quy định.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lãnh đạo VP+CVK;
- TT. Tin học (đăng website)
- Lưu: VT, VP.UBND tỉnh.
Trung_VB-Huong dan dieu chinh nhan cong-xe may

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 1484/HD-UBND năm 2013 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình với mức lương tối thiểu mới theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Tây Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.617

DMCA.com Protection Status
IP: 18.210.11.249