Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công điện 03/CĐ-LĐTBXH năm 2021 về tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 03/CĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 14/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2021

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI điện:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng. Tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép và nhập cnh với mục đích tìm việc làm không đúng quy định của pháp luật lao động đang xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước. Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Công điện s570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát toàn bộ các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng lao động là người nước ngoài tại địa phương. Trên cơ sở đó, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh, lao động nước ngoài đã đăng ký và làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp,... Kiên quyết không để sót, để lọt người nhập cảnh trái phép lao động trong cơ sở, doanh nghiệp. Báo cáo kết quả rà soát về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Việc làm) trước ngày 25/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Kim tra, chấn chỉnh việc cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại địa phương, đm bảo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ và khoản 1 Điều 152 Bộ luật Lao động năm 2019 (Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu chỉ được tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa đáp ng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh).

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp tiếp nhận, sử dụng lao động trái phép và các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động (hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động) và không tuân thcác quy định của Luật Nhập cnh, xuất cảnh, quá cnh, cư trú ca người nước ngoài tại Việt Nam.

4. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở, doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn, bảo đảm thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và các quy định của cơ quan y tế. Kiên quyết đình chỉ và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp không bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật.

Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, thực hiện tốt các nội dung nêu trên và báo cáo Chính phủ việc thực hiện qua Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Ban Bí thư (đ
b/c);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (đ
b/c);
- Các Thứ trư
ng;
- Bộ Y tế;
- Sở LĐTBXH các t
nh, tp trực thuộc TW (đ t/h);
- Các cơ quan báo chí thuộc Bộ, TTTT (để đăng ti);
- Lưu: VT, CVL.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 03/CD-LDTBXH

Hanoi, May 14, 2021

 

OFFICIAL TELEGRAM

ON STRENGTHENED MANAGEMENT OF EXPATRIATES WORKING IN VIETNAM

THE MINISTER OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS telegraphs to:

- The Presidents of People’s Committees of provinces or central-affiliated cities.

Currently, the situation of Covid-19 pandemic in the world and in Vietnam is highly complex and tends to increase. The situation of expatriates illegally entering and entering Vietnam for finding jobs as prescribed in the labor law is happening in many local areas throughout the country. In order to strictly implement the direction of the Standing Committee of the Secretariat, the Prime Minister's Official Telegram No. 570/CD-TTg of May 2, 2021 on rectification, improvement of Covid-19 prevention and control, to successfully reach the dual objectives, protect and improve the health of people, ensure social security, the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs proposes the Presidents of People's Committees of provinces and cities to pay attention to and direct the implementation of the following matters:

1. Review all facilities and enterprises that are employing expatriates in local areas. On that basis, strengthen the management and closely supervise all cases of entry and expatriate workers registered and working at facilities and enterprises, etc. Take drastic measures to prevent every person illegally entering Vietnam for employment purpose in facilities and enterprises. Send a review report to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs (via Department of Employment) before May 25, 2021 for consolidation and further report to the Prime Minister.

2. Inspect and rectify the issuance of work permits to expatriate workers in local areas, ensure eligibility requirements and procedures as prescribed in the Government’s Decree No. 152/2020/ND-CP  dated December 30, 2020 and clause 1 Article 152 of the Labor Code 2019 (Enterprises, organizations, individuals and contractors shall only employ foreigners to hold positions of managers, executive directors, specialists and technical workers the professional requirements for which Vietnamese workers are underqualified).

3. Strengthen inspection and strict actions against facilities or enterprises that employ workers illegally and those who knowingly commit violations of law. Direct authorities to consider expelling expatriates working in Vietnam without work permits (or certification of exemption from work permit) and discompliance with the Law on Entry, exit; transit, residence of expatriates in Vietnam.

4. Direct the inspection of Covid-19 prevention and control at facilities and enterprises that employ expatriates in local areas, ensure strict implementation of 5K rule and regulations of health authorities. Take drastic measures to terminate and strictly sanction any facility or enterprise that fails to maintain the safety requirements as prescribed by law.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 03/CĐ-LĐTBXH năm 2021 về tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.059

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62