Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 115/2000/CT-BNN-TCCB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 14/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115/2000/CT-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2000 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA CỦA NGÀNH THỜI KỲ 2001 - 2005.

Thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 22/9/1998 của Bộ Chính trị về xuất khẩu lao động và chuyên gia; Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/ 9/1999 của Chính phủ quy định về việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, nhiều đơn vị đã làm tốt việc hoạt động xuất khẩu lao động và chuyên gia, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, còn một số đơn vị hoạt động chưa đạt hiệu quả, do thiếu chủ động nắm bắt thị trường, chờ đối tác, hoặc mắc sai phạm... làm ảnh hưởng không tốt tới người lao động và công tác xuất khẩu lao động và chuyên gia của ngành.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm khắc phục tồn tại và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu lao động và chuyên gia của ngành, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ thị: “Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động và chuyên gia của ngành thời kỳ 2001 - 2005 như sau:

I. NẮM VỮNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO VÀ CÁC QUI ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA THỜI KỲ 2001 ĐẾN 2005:

1/ Quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phan Văn Khải và Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại Hội nghị toàn quốc về xuất khẩu lao động và chuyên gia: Phải coi vấn đề xuất khẩu lao động và chuyên gia là một trong các nhiệm vụ chính trị không chỉ có ý nghĩa kinh tế, mà còn có ý nghĩa xã hội to lớn; không chỉ có ý nghĩa trước mắt, mà còn có ý nghĩa lâu dài.... để từ đó có kế hoạch và giải pháp thiết thực và hiệu quả.

2/ Nắm vững các văn bản đã ban hành :

+ Của Bộ Chính trị và Chính phủ:

- Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 22 / 9 / 1998 của Bộ Chính trị về xuất khẩu lao động và chuyên gia.

- Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 của Chính phủ về việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

+ Của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội:

- Thông tư số 28/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15-11-1999 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152/1999/NĐ-CP

- Quyếtđịnh số 1635/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 13/12/1999 ban hành Quy chế đào tạo giáo dục và định hướng cho người lao động.

- Các văn bản liên quan xuất khẩu lao động và chuyên gia...

+ Thông tư Liên tịch:

- Thông tư số 16/2000/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/02/2000 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với người lao động và chuyên gia Việt Nam theo Nghị định số 152/1999 NĐ-CP.

3/ Nghiên cứu và nắm vững nội dung báo cáo tổng kết về xuất khẩu lao động và chuyên gia tại Hội nghị về xuất khẩu lao động và chuyên gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 24/8/2000.

II/ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC BỘ ĐÃ ĐƯỢC BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU:  

1/ Các doanh nghiệp làm công tác xuất khẩu lao động cần ý thức rõ đây không phải là hoạt động kinh doanh thuần tuý, chỉ vì lợi nhuận, mà còn là một nhiệm vụ xã hội lớn. Do đó phải tạo điều kiện thuận lợi và quan tâm đến lợi ích chính đáng của người lao động, bảo vệ lợi ích của người lao động.

2/ Xây dựng kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện việc tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động và chuyên gia thời kỳ 2001-2005 của đơn vị mình, trên cơ sở nghiên cứu kỹ các văn bản nêu trên, tình hình thị trường và đối tượng đặc thù của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi xuất khẩu lao động

3/ Xây dựng đề án tổ chức hoạt động đào tạo theo quy chế đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (ban hành kèm theo quyết định số 1635/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 13/ tháng 12 năm 1999 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội), Quy chế về cấp và quản lý chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng (Quyết định số 179/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 22 / 02/ 2000) và hướng dẫn của Cục Quản lý lao động với nước ngoài (văn bản số 131/QLLĐNN ngày 6/4/2000).

4/ Doanh nghiệp được thực hiện xuất khẩu lao động giúp việc gia đình cần phối hợp với Hội Phụ nữ nơi người lao động cư trú khi tuyển chon để thực hiện tốt các nội dung yêu cầu tại công văn số 1622 LĐTBXH-QLLDNN ngày 25/5/2000 của Bộ Lao động - TBXH.

5/ Định kỳ hàng năm các doanh nghiệp xuất khẩu lao động báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về kết quả thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 152 NĐ-CP của Chính phủ; Tình hình hoạt động xuất khẩu lao động và chuyên gia của đơn vị mình, theo các nội dung qui định tại công văn số 2424/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 27/7/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

6/ Các đơn vị có nhu cầu hoạt động hoặc đang làm thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động và chuyên gia phải tuân theo các quy định tại Nghị định số 152/1999/NĐ-CP của Chính phủ. Trong quá trình giải quyết thủ tục, nếu có vướng mắc cần báo cáo Bộ xem xét, xử lý. Sau khi được Bộ Lao động - TBXH cấp giấy phép, đơn vị cần nghiên cứu triển khai thực hiện theo đúng các yêu cầu nội dung trong các chỉ thị, quy định hiện hành.

7/ Các cơ sở đào tạo được cấp chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng cho lao động đi làm việc có thời hạn ở các ngành cần có kế hoạch và xác định rõ nội dung chương trình đào tạo nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn lao động, nâng cao chất lượng lao động và thực hiện đúng các qui chế của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

III/- TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA:

1/ Phân công quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan quản lý sau:

1.1/ Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ về nghiên cứu tìm đối tác, xúc tiến mở rộng thị trường;

1.2/ Vụ Chính sách NN-PTNT, Vụ Tài chính kế toán hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách và tài chính;

1.3/ Văn phòng, Thanh tra Bộ giúp Bộ tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất khẩu lao động và chuyên gia của các đơn vị theo Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ;

1.4/ Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi tổng hợp, hướng dẫn đôn đốc thủ trưởng các doanh nghiệp xuất khẩu lao động và cơ quan đơn vị liên quan thuộc Bộ thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị này.

1.5/ Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan thông tin của ngành cần tuyên truyền để người lao động hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xuất khẩu lao động và chuyên gia nhằm góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm của người lao động và chống các tiêu cực trong hoạt động xuất khẩu lao động và chuyên gia.

2/ Định kỳ hàng năm Bộ tiến hành kiểm tra thanh tra về xuất khẩu lao động và chuyên gia các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động theo nội dung kiểm tra, thanh tra tại công văn số 2424/LĐ-TBXH-QLLĐNN ngày 27/7/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Xuất khẩu lao động và chuyên gia là một hoạt động kinh tế - xã hội có ý nghĩa chiến lược, góp phần đáng kể vào việc phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, tạo thu nhập và nâng cao tay nghề cho người lao động, góp phần tăng thu cho đất nước và tăng cường hợp tác quốc tế.Trên đây là một số yêu cầu cấp bách, các cơ quan đơn vị cần quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác xuất khẩu lao động và chuyên gia theo Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan đơn vị liên quan cần báo cáo kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ
- Các đơn vị thuộc Bộ
- Bộ Lao động TBXH
- Công đoàn ngành NN và PTNT
- Lưu VP, TCCB.

K.T BỘ TRUỞNG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRUỞNG

Nguyễn Thiện Luân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 115/2000/CT-BNN-TCCB ngày 14/11/2000 về việc tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động và chuyên gia của ngành thời kỳ 2001 - 2005 do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.041

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!