Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 98/2001/QĐ-BTC ban hành Quy định thi nâng ngạch Kế toán viên do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 98/2001/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành: 02/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/2001/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THI NÂNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN SƠ CẤP LÊN NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP VÀ NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN SƠ CẤP, KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP LÊN NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 407/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành tài chính;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ tại công văn số 598/BTCCBCP-CCVC ngày 29 tháng 12 năm 2000;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ và đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc thi nâng ngạch Kế toán viên sơ cấp lên ngạch Kế toán viên trung cấp và ngạch Kế toán viên sơ cấp, Kế toán viên trung cấp lên ngạch Kế toán viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Vũ Mộng Giao

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC THI NÂNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN SƠ CẤP LÊN NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP VÀ NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN SƠ CẤP, KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP LÊN NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 98/2001/QĐ-BTC ngày 02 tháng 02 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Phần I

THI NÂNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN SƠ CẤP LÊN NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP

A. Quy định chung

1. Điều kiện dự thi

- Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch Kế toán viên trung cấp quy định tại Quyết định số 407/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ.

- Có bằng tốt nghiệp Trung học Chuyên nghiệp chuyên ngành tài chính - kế toán.

- Đang làm việc hoặc dự kiến bố trí làm việc ở ngạch Kế toán viên trung cấp tại các đơn vị hành chính sự nghiệp các cấp.

- Có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

2. Hình thức thi: Gồm hai phần:

- Phần thi viết.

- Phần thi vấn đáp.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi:

- Đơn xin dự thi nâng ngạch Kế toán viên sơ cấp lên ngạch Kế toán viên trung cấp (theo mẫu ban hành theo Quyết định số 27/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 16/7/1999 của Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ).

- Bản khai lý lịch dự thi nâng ngạch (theo mẫu quy định của Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ)

- Bản nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng, quản lý cán bộ, công chức về: phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật; ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỷ luật lao động.

- Các văn bằng, chứng chỉ (bản sao) theo quy định.

- Hai phong bì có ghi địa chỉ liên hệ và 2 ảnh (mới chụp) cỡ 4x6

B. Nội dung thi:

1. Thi viết:

- Thi lý thuyết gồm những nội dung cơ bản sau đây:

+ Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của tổ chức, đơn vị thí sinh đang công tác.

+ Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy kế toán các cấp thuộc tổ chức, đơn vị thí sinh đang công tác.

+ Tiêu chuẩn nghiệp vụ của Kế toán viên trung cấp.

+ Pháp lệnh cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn.

+ Những nội dung cơ bản các chính sách chế độ: Chế độ thống kê và thông tin kinh tế, chế độ kế toán, các chính sách chế độ tài chính liênquan đến kế toán hành chính sự nghiệp.

+ Nghiệp vụ kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp.

- Thi thực hành:

+ Bài tập thực hành hạch toán kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp.

+ Sử dụng các phương tiện tính toán trong kế toán.

2. Thi vấn đáp:

Nội dung thi vấn đáp nhằm đánh giá khả năng, phương pháp xử lý các vấn đề thực tế và những hiểu biết chung về kinhtế, xã hội, bao gồm:

- Những vấn đề chung về kinh tế - chính trị - xã hội và tình hình của ngành, địa phương, đơn vị thí sinh đang côngtác.

- Chức trách, nhiệm vụ và vị trí của ngạch Kế toán viên trung cấp.

- Nhận thức về yêu cầu đạo đức, phong cách của công chức kế toán.

C. Tài liệu tham khao:

- Các văn bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức bộ máy tổ chức đơn vị thí sinh đang công tác.

- Các văn bản về chính sách chế độ tài chính kế toán (tập trung vào các văn bản về chính sách chế độ tài chính, kế toán hành chính sự nghiệp).

- Pháp lệnh Cán bộ công chức và các vănbản hướng dẫn.

- Tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức Kế toán viên trung cấp.

- Một số tài liệu khác có liên quan.

Phần 2

THI NÂNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN SƠ CẤP, KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP LÊN NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN

A. Quy định chung

1. Điều kiện dự thi:

- Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch Kế toán viên quy định tại Quyết định số 407/TCCP-VC ngày 29/3/1993 của Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ.

- Đang làm việc hoặc dự kiến bố trí làm việc ở ngạch Kế toán viên tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

2. Hình thức thi: Gồm hai phần:

- Phần thi bắt buộc: thi viết và thi vấn đáp.

- Phần thi khuyến khích: ngoại ngữ (tiếng Anh trình độ B).

3. Hồ sơ đăng ký dự thi:

- Đơn xin dự thi nâng ngạch Kế toán viên sơ cấp hoặc Kế toán viên trung cấp lên ngạch Kế toán viên (theo mẫu ban hành theo QĐ số: 27/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 16/7/1999 của Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ).

- Bản khai lý lịch dự thi nâng ngạch (theo mẫu quy định của Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ).

- Các văn bằng, chứng chỉ (bản sao) theo quy định.

+ Bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán.

+ Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A.

+ Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước.

+ Chứng chỉ tinhọc cơ sở;

- Hai phong bì có ghi địa chỉ liên hệ và 4 ảnh (mới chụp) cỡ 4x6

B. Nội dung thi:

1. Thi viết:

- Thi lý thuyết, gồm những nội dung cơ bản sau đây:

+ Pháp lệnh kế toán thống kê, Điều lệ kế toán Nhà nước.

+ Pháp lệnh cán bộ, công chức, Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện các Pháp lệnh đó.

+ Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy kế toán các cấp thuộc tổ chức, đơn vị thí sinh đang công tác.

+ Tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch Kế toán viên.

+ Những nội dung cơ bản về Pháp luật Kinh tế có liên quan.

+ Những nội dung cơ bản chính sách chế độ quản lý tài chính hành chính sự nghiệp, chế độ thống kê và thông tin kinh tế, chế độ hạch toán hành chính sự nghiệp hiện hành.

- Nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp.

- Thi thực hành:

+ Bài tập thực hành hạch toán kế toán Hành chính sự nghiệp.

+ Sử dụng các phương tiện tính toán trong kế toán.

+ kế toán trên máy vi tính.

2. Thi vấn đáp:

Nội dung thi vấn đáp nhằm đánh giá khả năng, phương pháp xử lý các vấn đề thực tế và những hiểu biết chung về kinh tế, xã hội, bao gồm:

- Đưa ra 1 số tình huống và yêu cầu thí sinh đề xuất cách giải quyết.

- Những vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội và tình hình phát triển của tổ chức, đơn vị thí sinh đang công tác.

- Chức trách, nhiệm vụ và vị trí của ngạch Kế toán viên.

- Nhận thức về yêu cầu đạo đức, phong cách của người cán bộ kế toán.

C. Tài liệu tham khảo

- Pháp lệnh kế toán và thống kê, Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước.

- Pháp lệnh cán bộ công chức, Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện các Pháp lệnh đó.

- Các văn bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, bộ máy của tổ chức, đơn vị thí sinh đang công tác.

- Tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức kế toán viên và một số tài liệu khác có liên quan.

- Luật Kinh tế và các văn bản về chính sách chế độ kế toán hiện hành, chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

- Các văn bản chính sách chế độ tài chính hành chính sự nghiệp.

Phần 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hàng năm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương xây dựng đề án thi nâng ngạch gửi về Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ để thống nhất ý kiến và chỉ tiêu dự thi. Đề án xây dựng theo quy định tại điểm 3 mục 5 của Thông tư số 04/1999/TT-TCCB, ngày 20/3/1999. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương tổ chức thực hiện thi nâng ngạch từ ngạch Kế toán viên sơ cấp lên ngạch kế toán viên trung cấp và từ ngạch Kế toán viên sơ cấp, kế toán viên trung cấp lên ngạch Kế toán viên theo Quy định này và theo quy chế chung về thi nâng ngạch công chức.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc gì các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính (qua Vụ TCCB&ĐT).

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 98/2001/QĐ-BTC ngày 02/02/2001 ban hành Quy định thi nâng ngạch Kế toán viên do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.456

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104