Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 580/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Nguyễn Hữu Vạn
Ngày ban hành: 25/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 580/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH V

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 601/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V;

Căn cứ Quyết định số 2245/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi Quyết định số 601/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Kiểm toán hoạt động thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ chính của Phòng Kiểm toán hoạt động:

1. Chức năng

Phòng Kiểm toán hoạt động có chức năng tham mưu, giúp Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm toán hoạt động đối với các lĩnh vực kiểm toán thuộc phạm vi kiểm toán của đơn vị; tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động theo sự phân công của Kiểm toán trưởng; kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán hoạt động do đơn vị thực hiện và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán hoạt động trong đơn vị.

2. Nhiệm vụ

a) Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham mưu giúp Kiểm toán trưởng xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn và dài hạn của đơn vị; tổ chức thực hiện kế hoạch về kiểm toán hoạt động theo sự phân công của Kiểm toán trưởng;

b) Khảo sát, thu thập thông tin tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán hoạt động; phối hợp với Phòng Tổng hợp cập nhật và thiết lập cơ sở dữ liệu lập kế hoạch kiểm toán hoạt động;

c) Tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện các kiến nghị kiểm toán hoạt động đối với các cuộc kiểm toán do đơn vị thực hiện theo sự phân công của Kiểm toán trưởng; đề xuất các giải pháp đảm bảo cho các kiến nghị kiểm toán hoạt động được thực thi có hiệu quả;

d) Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham mưu giúp Kiểm toán trưởng nghiên cứu, xây dựng, góp ý các chuẩn mực, quy trình, sổ tay kiểm toán, mẫu biểu, hồ sơ về kiểm toán hoạt động;

đ) Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham mưu giúp Kiểm toán trưởng tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán hoạt động trong đơn vị;

e) Giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán nhà nước;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc ủy quyền.

Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ chi tiết của Phòng Kiểm toán hoạt động sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Biên chế và nhân sự:

1. Biên chế của Phòng Kiểm toán hoạt động là 07 người và nằm trong tổng số biên chế Tổng Kiểm toán nhà nước giao cho Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V. Tùy từng thời điểm cụ thể, Tổng Kiểm toán nhà nước sẽ quyết định biên chế của Phòng Kiểm toán hoạt động cho phù hợp.

2. Phòng Kiểm toán hoạt động có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng và các công chức. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức công chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán nhà nước

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (05).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 580/QĐ-KTNN ngày 25/03/2016 về thành lập Phòng Kiểm toán hoạt động thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


796

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.176.39