Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1826/QĐ-KTNN năm 2012 về Quy định giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước

Số hiệu: 1826/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 07/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1826/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ - Bộ Giáo dục và đào tạo về Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước”.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo KTNN;
- Đảng ủy KTNN;
- BCH Công đoàn KTNN;
- BCH Đoàn Thanh niên KTNN;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;
- Trung tâm khoa học và BDCB (05);
- Trung tâm Tin học (02);
- Lưu: VT, TCCB (10).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Đinh Tiến Dũng

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 1826 /QĐ-KTNN ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo viên của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

2. Văn bản này không áp dụng đối với công chức, viên chức của Kiểm toán Nhà nước đã được bổ nhiệm vào các ngạch giảng viên.

Điều 2. Mục đích

1. Thu hút cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia có trình độ và kinh nghiệm thực tiễn của Kiểm toán Nhà nước tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước.

2. Tạo cơ sở pháp lý cho thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có căn cứ phân công, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập và bồi dưỡng nâng cao trình độ.

3. Tạo điều kiện cho người tham gia giảng dạy chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tạo điều kiện gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn; gắn kết Kiểm toán Nhà nước với các trường, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan tổ chức khác.

4. Xác định nhiệm vụ và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước trong việc tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và công tác xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Thỉnh giảng là việc Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước mời giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên hoặc người có đủ tiêu chuẩn tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, phổ biến kinh nghiệm, phổ biến tuyên truyền pháp luật (sau đây gọi chung là giảng dạy) tại Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

2. Giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước là cán bộ, công chức, viên chức, nhà khoa học, nhà quản lý của Kiểm toán Nhà nước thực hiện hoạt động quy định tại khoản 1, điều này tại Kiểm toán Nhà nước và được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt công nhận.

3. Báo cáo viên của đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước là công chức, viên chức của đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước thực hiện hoạt động quy định tại khoản 1, điều này tại đơn vị và được thủ trưởng đơn vị phê duyệt công nhận.

Điều 4. Các nội dung giảng dạy

- Các chuyên đề của các ngạch Kiểm toán viên Nhà nước.

- Các chứng chỉ, chuyên đề chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp.

- Báo cáo các chuyên đề về thực tiễn công tác kiểm toán và các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ.

- Hướng dẫn thực hành, thực tập.

- Phổ biến tuyên truyền pháp luật.

- Văn hóa nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

- Các nội dung khác theo yêu cầu nhiệm vụ công tác chuyên môn của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 5. Nguyên tắc thực hiện chế độ thỉnh giảng

1. Ưu tiên thực hiện mời giảng dạy đối với giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo viên của các đơn vị trực thuộc ở tất cả các môn học, các chuyên đề thuộc chương trình đào tạo của Kiểm toán Nhà nước.

2. Việc mời giảng dạy đối với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và giảng viên ngoài Kiểm toán Nhà nước được thực hiện trong các trường hợp đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo viên của đơn vị không bố trí được thời gian hoặc không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn.

3. Đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trong việc mời giảng dạy theo quy định và quyền lợi của giảng viên thỉnh giảng.

4. Khi tham gia thỉnh giảng có sử dụng thời gian làm việc, thì công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước phải báo cáo và được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị nơi công tác.

Điều 6. Trách nhiệm tham gia giảng dạy của cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước

1. Công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước có nhiệm vụ và trách nhiệm tham gia giảng dạy, xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, phổ biến kinh nghiệm, phổ biến tuyên truyền pháp luật... tại đơn vị công tác theo phân công của thủ trưởng đơn vị và tại Kiểm toán Nhà nước khi có yêu cầu.

2. Công chức, viên chức được Tổng Kiểm toán Nhà nước công nhận là giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước có nhiệm vụ và trách nhiệm tham gia giảng dạy, phổ biến kinh nghiệm, phổ biến tuyên truyền pháp luật, xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu... tại Kiểm toán Nhà nước và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán Nhà nước; tham gia giảng dạy tại đơn vị công tác và các đơn vị khác trong ngành.

Chương II

TIÊU CHUẨN, TRÁCH NHIỆM, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG VÀ BÁO CÁO VIÊN

Điều 7. Tiêu chuẩn của giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên

1. Tiêu chuẩn của giảng viên thỉnh giảng: Cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia tham gia giảng dạy tại Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước phải có đủ các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của nhà nước và các tiêu chuẩn sau:

a) Có lý lịch bản thân rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức, tư cách tốt.

b) Có kinh nghiệm và am hiểu về lĩnh vực chuyên môn được mời giảng.

c) Về trình độ chuẩn được đào tạo: có trình độ đào tạo chuyên môn từ đại học trở lên, phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy.

d) Có trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ theo quy định của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu giảng dạy được giao.

e) Có khả năng, phương pháp sư phạm.

2. Tiêu chuẩn của báo cáo viên: công chức, viên chức của các đơn vị có đủ tiêu chuẩn trên, nhưng chưa được phê duyệt công nhận là giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước thì thủ trưởng đơn vị phê duyệt công nhận là báo cáo viên của đơn vị.

Điều 8. Trách nhiệm của giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên

1. Thực hiện đầy đủ và có chất lượng nội dung giảng dạy theo đúng yêu cầu được mời; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giảng dạy, thi, đánh giá kết quả học tập; giữ gìn phẩm chất, uy tín và danh dự của giảng viên, tôn trọng nhân cách, đối xử công bằng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người học.

2. Tham gia xây dựng chương trình, tài liệu giảng dạy, sách tham khảo của đơn vị và của Kiểm toán Nhà nước khi được yêu cầu.

3. Giảng viên thỉnh giảng thực hiện các hoạt động thỉnh giảng có trách nhiệm tuân thủ sự phân công của đơn vị mời giảng về thời gian, nhiệm vụ và chuyên môn giảng dạy.

Điều 9. Chế độ chính sách đối với giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên

1. Đối với giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước

a) Được hưởng chế độ thù lao giảng dạy và kinh phí biên soạn tài liệu; được cung cấp, hỗ trợ tài liệu, thiết bị giảng dạy theo quy định của Nhà nước và cña Kiểm toán Nhà nước.

b) Được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng phương pháp sư phạm đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy; được tham gia sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ, được tạo điều kiện nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học của Kiểm toán Nhà nước.

c) Được xác nhận thời gian tham gia giảng dạy tại Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét bổ nhiệm các chức danh phó giáo sư, giáo sư, phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”, “Nhà giáo nhân dân” theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Báo cáo viên của đơn vị thực hiện chế độ chính sách như quy định tại điểm a, b khoản 1, điều này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ

1. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước thực hiện quy định này.

2. Tham mưu trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ra quyết định phê duyệt danh sách giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ.

3. Trên cơ sở đánh giá của Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ về trách nhiệm tham gia và chất lượng giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với thủ trưởng các đơn vị trong việc đánh giá công chức hàng năm và đánh giá nhận xét khi thực hiện quy trình quy hoạch, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo.

Điều 11. Trách nhiệm của Trung tâm Khoa học và bồi dưỡng cán bộ

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước trình Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) phê duyệt.

2. Trình Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) phê duyệt danh sách giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước.

3. Quản lý về mặt chuyên môn và phương pháp sư phạm của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng; hàng năm rà soát, bổ sung danh sách giảng viên, tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để làm cơ sở đánh giá chất lượng công chức.

4. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và kế hoạch sử dụng giảng viên thỉnh giảng trong năm, gửi cho các đơn vị, giảng viên thỉnh giảng và báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 31 tháng 12 của năm trước.

5. Thông báo kết quả thỉnh giảng đến cơ quan, tổ chức nơi giảng viên công tác (nếu có yêu cầu của các đơn vị).

Điều 12. Trách nhiệm của đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước

1. Phê duyệt danh sách báo cáo viên của đơn vị.

2. Quản lý và sử dụng đội ngũ báo cáo viên của đơn vị; phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong việc quản lý, sử dụng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước công tác tại đơn vị.

3. Khuyến khích các giảng viên thỉnh giảng công tác tại đơn vị và báo cáo viên tham gia các hoạt động thỉnh giảng dưới nhiều hình thức (giảng dạy, tọa đàm, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm ...).

4. Việc đăng ký tham gia và mức độ hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy của công chức, viên chức là cơ sở đánh giá kết quả công tác hàng năm và là một trong những cơ sở để lựa chọn xem xét đưa vào quy hoạch hoặc xem xét bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo của đơn vị và Kiểm toán Nhà nước. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia hoạt động thỉnh giảng; tăng cường quản lý, giám sát thực hiện nghĩa vụ giảng dạy của công chức, viên chức tại đơn vị.

5. Mời giảng viên thỉnh giảng trong và ngoài Kiểm toán Nhà nước tham gia giảng dạy tại đơn vị trong trường hợp báo cáo viên của đơn vị không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn cần bồi dưỡng.

6. Nhận xét, xác nhận hoàn thành nhiệm vụ thỉnh giảng theo quy định.

7. Thông báo kết quả thỉnh giảng đến cơ quan, tổ chức nơi giảng viên công tác (nếu có yêu cầu của các đơn vị).

8. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm gắn việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên vào việc đánh giá công chức hàng năm và đánh giá nhận xét quy hoạch, bổ nhiệm công chức của đơn vị.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có kiến nghị, đề nghị các cá nhân, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1826/QĐ-KTNN năm 2012 về Quy định giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.667

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84