Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1575/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 30/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1575/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC VỤ QUAN HỆ QUỐC TẾ

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán;
Căn cứ Quyết định số 1568/QĐ-KTNN ngày 30/12/2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập các phòng trực thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phòng Song phương và đa phương trực thuộc Vụ Quan hệ quốc tế có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ quản lý và thực hiện các hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế song phương và đa phương trong lĩnh vực Kiểm tóan Nhà nước.

Phòng Song phương và đa phương chủ trì tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu và xây dựng đề án chiến lược hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế về lĩnh vực kiểm toán nhà nước trình cấp có thẩm quyền ban hành;

2. Tham mưu và xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế trong từng thời kỳ với Kiểm toán Nhà nước các nước, với Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI), với Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao Châu á (ASOSAI) và với các tổ chức quốc tế khác có liên quan;

3. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế về lĩnh vực kiểm toán nhà nước;

4. Tham mưu và chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước để tham gia với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành về vấn đề liên quan trong đàm phán ký kết các điều ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực kiểm toán nhà nước;

5. Tham mưu và chuẩn bị các nội dung về đàm phán, ký kết, tham gia các điều ước quốc tế về lĩnh vực kiểm toán nhà nước với các nước và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật;

6. Tham gia các đoàn đàm phán của Kiểm toán Nhà nước hoặc đại diện chính thức tham gia các đoàn đàm phán của Chính phủ hoặc các đoàn đàm phán của các cơ quan khác với các đối tác nước ngoài trên cơ sở phương án đàm phán đã được duyệt;

7. Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kết quả đàm phán, thoả thuận hợp tác đã ký kết và các điều ước quốc tế thuộc lĩnh vực hội nhập quốc tế của Kiểm toán Nhà nước;

8. Tham mưu việc thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức INTOSAI và ASOSAI.

9. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của Phòng;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Vụ giao.

Điều 2. Phòng Lễ tân trực thuộc Vụ Quan hệ quốc tế có́ chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ tổ chức thực hiện công tác lễ tân đối ngoại của Kiểm tóan Nhà nước; thực hiện công tác tổng hợp, xây dựng kế hoạch công tác của Vụ.

Phòng Lễ tân chủ trì tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chuẩn bị và cung cấp các tài liệu, văn bản cần thiết về các vấn đề liên quan đến nội dung làm việc, trao đổi của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và lãnh đạo các đơn vị với đối tác nước ngoài có quan hệ hợp tác với Kiểm toán Nhà nước;

2. Tham mưu và xây dựng các quy định quản lý hoạt động quan hệ quốc tế của Kiểm toán Nhà nước trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành;

3. Tổng hợp xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào của Kiểm toán Nhà nước trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt; tham mưu và chuẩn bị nội dung làm việc, hậu cần đối với đoàn ra do lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và lãnh đạo cấp vụ dẫn đầu đi làm việc, khảo sát, nghiên cứu, học tập ở nước ngoài; làm các thủ tục xuất nhập cảnh, đưa, đún đoàn vào, thủ tục ngoại giao; tổ chức khánh tiết, hội nghị, hội thảo quốc tế của Kiểm toán Nhà nước; thực hiện công tác lễ tân phục vụ hội nghị, hội thảo quốc tế của Kiểm toán Nhà nước;

4. Tổ chức thực hiện công tác biên dịch, phiên dịch của Kiểm toán Nhà nước;

5. Hướng dẫn làm các thủ tục xuất cảnh cho cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước đi học tập, nghiên cứu, khảo sát và công tác ở nước ngoài; quản lý hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước; làm các thủ tục cho chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại Kiểm toán Nhà nước;

6. Tham mưu việc quản lý, kiểm tra thực hiện các quy định về công tác đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước;

7. Tổ chức công tác tuyên truyền, giới thiệu hoạt động đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước hàng năm;

8. Tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước định kỳ và theo yêu cầu của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

9. Tổng hợp, lập kế hoạch công tác của Vụ; theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch công tác của Vụ; tổng hợp, lập báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất của Vụ;

10. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, văn thư, lưu trữ của Vụ;

11. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của Phòng;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Vụ giao.

Điều 3. Phòng Quản lý dự án trực thuộc Vụ Quan hệ quốc tế có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Kiểm toỏn Nhà nước.

Phòng Quản lý dự án chủ trì giúp lãnh đạo Vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Kiểm toán Nhà nước;

2. Tham mưu và xây dựng các quy định về quản lý chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Kiểm toán Nhà nước trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành;

3. Tham mưu, đề xuất các dự án hợp tác quốc tế; làm đầu mối xây dựng các văn kiện dự án trước khi đàm phán, ký kết;

4. Tham mưu việc triển khai thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Kiểm toán Nhà nước sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

5. Tổ chức việc thẩm định văn kiện dự án kể cả việc sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn các chương trình, dự án và kết quả thực hiện dự án của Kiểm toán Nhà nước trình Tổng Kiểm toán Nhà nước;

6. Tham mưu việc xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Kiểm toán Nhà nước;

7. Theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Kiểm toán Nhà nước báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước;

8. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của Phòng;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Vụ giao.

Điều 4. Việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của từng phòng do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo đề nghị của Vụ trưởng Quan hệ quốc tế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Đảng uỷ KTNN;
- BCH Công đoàn KTNN;
- BCH Đoàn Thanh niên KTNN;
- Lưu VT, Vụ TCCB (05).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1575/QĐ-KTNN ngày 30/12/2008 về chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Vụ Quan hệ quốc tế do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.310

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!