Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1571/QĐ-KTNN năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Vụ Tổ chức cán bộ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1571/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 30/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1571/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ;
Căn cứ Quyết định số 1566/QĐ-KTNN ngày 30/12/2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập các phòng trực thuộc Vụ Tổ chức cán bộ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phòng Tổ chức, biên chế và tiền lương trực thuộc Vụ Tổ chức cán bộ có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ thực hiện công tác quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế và tiền lương; giúp lãnh đạo Vụ thực hiện công tác tổng hợp, xây dựng kế hoạch công tác của Vụ.

Phòng Tổ chức, biên chế và tiền lương tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu việc xây dựng đề án phát triển tổ chức bộ máy của Kiểm toán Nhà nước;

2. Tham mưu và xây dựng các phương án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức thuộc Kiểm toán Nhà nước; phối hợp với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước thực hiện các quy định của Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị;

3. Tham mưu và tổ chức việc đánh giá hệ thống tổ chức bộ máy theo quy định;

4. Tổng hợp và báo cáo về tổ chức bộ máy của Kiểm toán Nhà nước theo quy định;

5. Tham mưu giúp lãnh đạo Vụ tham gia các vấn đề thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức khác có liên quan khi được yêu cầu;

6. Tham mưu việc hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch biên chế, tiền lương; tổng hợp, lập kế hoạch hàng năm về biên chế, tiền lương của toàn ngành để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét phê duyệt; tham mưu việc phân giao chỉ tiêu biên chế và quỹ tiền lương cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước theo chỉ tiêu biên chế được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt;

7. Phối hợp với các đơn vị sự nghiệp xây dựng kế hoạch chỉ tiêu biên chế của đơn vị sự nghiệp trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt;

 8. Tham mưu và xây dựng các văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các qui định của Nhà nước về quản lý biên chế, tiền lương;

9. Tham mưu và xây dựng các văn bản quy định về tiêu chuẩn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch kiểm toán viên nhà nước;

10. Tham mưu việc tổ chức thực hiện các qui định của Nhà nước về quản lý các ngạch công chức;

11. Tham mưu và xây dựng quy định nội dung thi nâng ngạch các ngạch kiểm toán viên nhà nước thuộc thẩm quyền của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

12. Tham mưu việc tổ chức thi nâng ngạch các ngạch kiểm toán viên nhà nước thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

13. Tham mưu trình Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định việc chuyển loại công chức, xếp ngạch, chuyển ngạch, cử đi dự thi nâng ngạch, bổ nhiệm vào ngạch thuộc thẩm quyền của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

14. Tham mưu việc tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước về chế độ tiền lương và hướng dẫn các đơn vị về quản lý tiền lương;

15. Tham mưu và xây dựng các chế độ, chính sách về tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước;

16. Tham mưu việc thực hiện chế độ nâng bậc lương và phụ cấp lương theo qui định của Nhà nước;

17. Thực hiện công tác báo cáo thống kê về biên chế, tiền lương theo qui định của Nhà nước;

18. Tổng hợp, lập kế hoạch cụng tỏc của Vụ; theo dừi, quản lý việc thực hiện kế hoạch cụng tỏc của Vụ; tổng hợp, lập bỏo cỏo định kỳ hàng thỏng, quý, năm và đột xuất của Vụ;

19. Thực hiện cụng tỏc tổ chức cỏn bộ, văn thư, lưu trữ của Vụ;

20. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của Phòng;

21. Thực hiện cỏc nhiệm vụ khỏc khi được lónh đạo Vụ giao.

Điều 2. Phòng Nhân sự trực thuộc Vụ Tổ chức cán bộ có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là đội ngũ cán bộ); tổ chức thực hiện công tác cán bộ và kiểm tra công tác tổ chức cán bộ trong toàn ngành.

Phòng Nhân sự tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Kiểm toán Nhà nước trong từng giai đoạn;

2. Tham mưu và xây dựng quy định về tuyển dụng cán bộ; căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí cán bộ của Kiểm toán Nhà nước theo chỉ tiêu biên chế được giao; tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước; tham mưu bố trí cán bộ được tuyển dụng;

3. Tham mưu và xây dựng các qui định về quản lý và phân cấp quản lý cán bộ phù hợp với qui định của Đảng và Nhà nước;

4. Tham mưu và xây dựng các văn bản quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo các cấp của Kiểm toán Nhà nước và các văn bản khác liên quan đến công tác cán bộ;

5. Tham mưu và xây dựng các văn bản về hướng dẫn đánh giá cán bộ; tổ chức thực hiện công tác đánh giá cán bộ (đánh giá hàng năm và đánh giá phục vụ công tác bố trí, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ);

6. Tham mưu và xây dựng các văn bản hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ và tổ chức thực hiện trong toàn ngành theo phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước;

7. Tham mưu và xây dựng các văn bản hướng dẫn về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo; tổ chức thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước;

8. Tham mưu và xây dựng các văn bản hướng dẫn về chế độ bảo hiểm, hưu trí, nghỉ phép (nghỉ hàng năm), nghỉ thai sản áp dụng cho Kiểm toán Nhà nước; thực hiện chế độ bảo hiểm, hưu trí, nghỉ phép, nghỉ thai sản đối với cán bộ theo qui định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước;

9. Tham mưu và xây dựng các văn bản hướng dẫn tổ chức cấp và quản lý thẻ công chức, thẻ kiểm toán viên nhà nước; quản lý về số hiệu, mã hiệu, biển hiệu cán bộ, công chức do Kiểm toán Nhà nước quản lý;

10. Đề xuất các biện pháp quản lý đội ngũ cán bộ của Kiểm toán Nhà nước;

11. Thực hiện quản lý hồ sơ cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước; tham mưu việc hướng dẫn các đơn vị thực hiện các qui định của Nhà nước về quản lý hồ sơ cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước;

12. Tổ chức cập nhật và quản lý phần mềm quản lý cán bộ;

13. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo về nhân sự theo qui định và phục vụ công tác lãnh đạo;

14. Tham mưu và tổ chức việc theo dõi, nắm bắt tình hình đội ngũ cán bộ ở các đơn vị trực thuộc;

15. Tham mưu và xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước về lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ trong toàn ngành trình Tổng Kiểm toán Nhà nước; triển khai thực hiện khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt;

16. Đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước xử lý các trường hợp vi phạm quy định của Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ;

17. Tham mưu việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của Đảng, Nhà nước và Kiểm toán Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

18. Đề xuất các biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước và các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền của cán bộ Kiểm toán Nhà nước;

19. Tham mưu việc kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật và các quy định của Kiểm toán Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực tổ chức cán bộ;

20. Tham mưu giúp lãnh đạo Vụ để giúp Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước thực hiện các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn ngành;

21. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của Phòng;

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Vụ giao.

Điều 3. Phòng Đào tạo trực thuộc Vụ Tổ chức cán bộ có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ quản lý và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước.

Phòng Đào tạo tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu xây dựng kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm, trung hạn, dài hạn trong toàn ngành trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành làm công tác đào tạo để tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt; tổng hợp, lập báo cáo công tác hàng tháng, quý, hàng năm và đột xuất liên quan đến nhiệm vụ của Phòng trình lãnh đạo Vụ;

2. Tham mưu và xây dựng các quy chế, quy định về quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và các văn bản có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Kiểm toán Nhà nước;

3. Tham mưu việc lập và phân bổ kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm; tham mưu việc quản lý sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phối hợp với các đơn vị làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

4. Tham gia thẩm định và xét duyệt nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nội dung, chương trình bồi dưỡng thi nâng ngạch kiểm toán viên;

5. Tham mưu và xây dựng kế hoạch tổ chức thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước; tổ chức thực hiện sau khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt;

6. Tham mưu việc cử cán bộ đi học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu, khảo sát ở trong nước và ngoài nước; quản lý đội ngũ cán bộ đi học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu, khảo sát ở trong nước và ngoài nước;

7. Thực hiện công tác thống kê và báo cáo về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong toàn ngành;

8. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của Phòng;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Vụ giao.

Điều 4. Việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của từng phòng do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều 5. Quyết định này cú hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Đảng uỷ KTNN;
- BCH Công đoàn KTNN;
- BCH Đoàn Thanh niên KTNN;
- Lưu VT, Vụ TCCB (05).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1571/QĐ-KTNN năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Vụ Tổ chức cán bộ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.505

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254