Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 147-TCTK/PPCĐ năm 1993 về hệ thống phân loại khu vực và thành phần kinh tế áp dụng trong công tác thống kê do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Số hiệu: 147-TCTK/PPCĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thống kê Người ký: Lê Văn Toàn
Ngày ban hành: 27/12/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THỐNG KÊ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 147-TCTK/PPCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1993

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ SỐ 147-TCTK/PPCĐ NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 1993 VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG PHÂN LOẠI KHU VỰC VÀ THÀNH PHẦN KINH TẾ ÁP DỤNG TRONG CÔNG TÁC THỐNG KÊ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ pháp lệnh Kế toán - Thống kê ngày 10 tháng 5 năm 1988;
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới của công tác quản lý;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành hệ thống phân loại các khu vực và thành phần kinh tế áp dụng trong công tác thống kê (theo danh mục và hướng dẫn kèm theo).

Điều 2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1994.

 

Lê Văn Toàn

(Đã ký)

 

DANH MỤC VÀ HƯỚNG DẪN
(Kèm theo Quyết định 147-TCTK/PPCĐ ngày 27-12-1993)

Phần 1

DANH MỤC

A- KHU VỰC KINH TẾ TRONG NƯỚC

1. Thành phần kinh tế Nhà nước.

2. Thành phần kinh tế tập thể.

3. Thành phần kinh tế tư nhân.

4. Thành phần kinh tế cá thể.

5. Thành phần kinh tế hỗn hợp.

B- KHU VỰC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

1. 100% vốn nước ngoài.

2. Liên doanh với thành phần kinh tế Nhà nước.

3. Liên doanh với thành phần kinh tế tập thể.

4. Liên doanh với thành phần kinh tế tư nhân.

5. Liên doanh với thành phần kinh tế cá thể.

6.Liên doanh với thành phần kinh tế hỗn hợp.

C- KHU VỰC KINH TẾ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

1. Thành phần kinh tế Nhà nước.

2. Thành phần kinh tế tập thể.

3. Thành phần kinh tế tư nhân.

4. Thành phần kinh tế hỗn hợp.

Phần 2

HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI

A- KHU VỰC KINH TẾ TRONG NƯỚC

- Khu vực kinh tế trong nước được hình thành hoàn toàn do vốn đầu tư của các thành phần trong nước.

Khu vực này gồm các thành phần:

1. Thành phần kinh tế Nhà nước

Thành phần kinh tế Nhà nước bao gồm tất cả các doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương và địa phương quản lý.

Cụ thể thuộc thành phần kinh tế Nhà nước gồm:

a. Tất cả các doanh nghiệp Nhà nước được thành lập hoàn toàn do nguồn vốn trong nước và hoạt động theo điều lệ hoặc doanh nghiệp Nhà nước.

b. Các liên doanh mà các bên tham gia đều là doanh nghiệp Nhà nước.

2. Thành phần kinh tế tập thể

Thành phần kinh tế tập thể bao gồm các tổ chức kinh tế (thường gọi là hợp tác xã) được thành lập trên cơ sở tự nguyện góp vốn sản xuất kinh doanh của những người sản xuất và tiêu dùng, quyền sở hữu vốn là thuộc về tập thể các thành viên (thường gọi là xã viên) tham gia góp vốn.

Cụ thể thuộc thành phần kinh tế tập thể gồm:

- Các hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải, mua bán, dịch vụ,v.v...

- Các tập đoàn sản xuất hoạt động giống như hợp tác xã.

- Liên doanh liên kết giữa các đơn vị kinh tế tập thể với nhau.

- Các doanh nghiệp hoạt động trên cơ sở góp vốn của các hộ công nhân viên thuộc các cơ quan, đoàn thể và tổ chức hiệp hội.

3. Thành phần kinh tế tư nhân

Thành phần kinh tế tư nhân gồm các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp tư nhân.

4. Thành phần kinh tế cá thể

Thành phần kinh tế cá thể gồm các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ trực tiếp tham gia lao động chưa đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân.

5. Thành phần kinh tế hỗn hợp

Thành phần kinh tế hỗn hợp bao gồm các đơn vị kinh tế được thành lập trên cơ sở liên doanh của các đơn vị kinh tế thuộc các thành phần kinh tế khác nhau và dẫn đến thành lập các doanh nghiệp theo luật công ty. Cụ thể thuộc thành phần kinh tế hỗn hợp gồm:

a. Công ty cổ phần.

b. Công ty trách nhiệm hữu hạn.

B- KHU VỰC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài gồm các doanh nghiệp hoạt động trên cơ sở có một phần hoặc toàn bộ vốn của nước ngoài.

Cụ thể thuộc khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài gồm:

1. Các doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài.

2. Các liên doanh giữa một bên là một hay nhiều đơn vị thuộc thành phần kinh tế Nhà nước Việt Nam với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

3. Các liên doanh giữa một bên là một hay nhiều đơn vị thuộc thành phần kinh tế tập thể của Việt Nam với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

4. Các liên doanh giữa một bên là một hoặc nhiều đơn vị thuộc thành phần kinh tế tư nhân của Việt Nam với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

5. Các liên doanh giữa một bên là một hoặc nhiều đơn vị thuộc thành phần kinh tế hỗn hợp của Việt Nam với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

C- KHU VỰC KINH TẾ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Khu vực kinh tế đầu tư ra nước ngoài được hình thành ở nước ngoài do các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong nước đầu tư một phần hay 100% vốn vào doanh nghiệp ở nước ngoài.

Cụ thể thuộc khu vực kinh tế đầu tư ra nước ngoài gồm:

1. Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Nhà nước.

2. Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tập thể.

3. Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân.

4. Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế hỗn hợp.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 147-TCTK/PPCĐ năm 1993 về hệ thống phân loại khu vực và thành phần kinh tế áp dụng trong công tác thống kê do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.225
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122