Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1423/QĐ-KTNN năm 2015 về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện vai trò Chủ tịch và thành viên Ban điều hành ASOSAI giai đoạn 2015-2024 của Kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

Số hiệu: 1423/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Nguyễn Hữu Vạn
Ngày ban hành: 06/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1423/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN VAI TRÒ CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH ASOSAI GIAI ĐOẠN 2015-2024 CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-KTNN ngày tháng 9 năm 2015 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện vai trò Chủ tịch và thành viên Ban điều hành ASOSAI giai đoạn 2015-2024 của Kiểm toán nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện vai trò Chủ tịch và thành viên Ban điều hành ASOSAI giai đoạn 2015-2024 của Kiểm toán nhà nước (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Tổng Kiểm toán nhà nước

2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, gồm:

- Ông Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Phó Trưởng Ban thường trực;

- Ông Cao Tấn Khổng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước;

- Ông Hoàng Hồng Lạc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước;

- Ông Nguyễn Quang Thành, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước;

- Ông Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước.

3. Các thành viên:

- Bà Hà Thị Mỹ Dung, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, thành viên Thường trực;

- Ông Nguyễn Ngọc Sùng, Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước;

- Ông Doãn Anh Thơ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

- Ông Đào Văn Dũng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp;

- Ông Lê Huy Trọng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

- Ông Hoàng Quang Hàm, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán;

- Ông Lê Đình Thăng, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ;

- Ông Nguyễn Thắng, Tổng biên tập Báo Kiểm toán;

- Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tin học;

- Ông Nguyễn Việt Hùng, Trưởng phòng Đa phương, Vụ Hợp tác quốc tế, Thư ký.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo các đơn vị trực thuộc KTNN xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thực hiện vai trò Chủ tịch và thành viên Ban điều hành ASOSAI giai đoạn 2015-2024 của Kiểm toán nhà nước.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, HTQT (05)

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1423/QĐ-KTNN năm 2015 về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện vai trò Chủ tịch và thành viên Ban điều hành ASOSAI giai đoạn 2015-2024 của Kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.102

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253