Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1034/QĐ-KTNN năm 2009 về việc phối hợp công tác giữa Vụ Tổ chức cán bộ với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1034/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 25/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1034/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ;
Căn cứ Quyết định số về 1585/QĐ-KTNN ngày 31/12/2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phối hợp công tác giữa Vụ Tổ chức cán bộ với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức thuộc Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo KTNN;
- Đảng uỷ KTNN;
- BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên KTNN;
- Lưu VT, TCCB (15).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1034/QĐ-KTNN ngày 25/ 8 /2009 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

Điều 1. Phạm vi phối hợp

Quy định này quy định sự phối hợp công tác giữa Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trong việc cung cấp thông tin và phối hợp giải quyết các công việc về tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Mục đích phối hợp

Quy định phối hợp công tác giữa Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước nhằm giúp Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị nắm bắt thông tin chính xác, kịp thời về hoạt động công tác tổ chức cán bộ theo quy định; đồng thời, giúp Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

Việc phối hợp công tác giữa Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và của Tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ;

2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao;

3. Phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tổ chức cán bộ của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước;

4. Quá trình phối hợp được thực hiện trên cơ sở hợp tác, trao đổi, bình đẳng, tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Trách nhiệm phối hợp trong việc cung cấp thông tin

1. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm:

a) Cung cấp thông tin kịp thời bằng văn bản cho các đơn vị các định hướng, chủ trương của Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước về nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ trong từng giai đoạn; định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm cung cấp cho các đơn vị chương trình, kế hoạch công tác tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước; cung cấp cho đơn vị báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết hàng năm kết quả công tác của Vụ.

b) Cung cấp cho các đơn vị các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ có liên quan đến đơn vị.

c) Cung cấp kịp thời kết quả giải quyết các công việc về tổ chức cán bộ thuộc phạm vi công khai theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

d) Cung cấp cho các đơn vị về tình hình tổ chức, biên chế, tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của toàn ngành. Trường hợp các đơn vị đề nghị cung cấp tình hình cụ thể về tổ chức, nhân sự trong ngành, Vụ Tổ chức cán bộ chỉ cung cấp thông tin nếu vấn đề đơn vị đề nghị cung cấp không thuộc danh mục tài liệu mật của Kiểm toán Nhà nước; nếu vấn đề đó thuộc danh mục tài liệu mật, Vụ Tổ chức cán bộ chỉ cung cấp thông tin khi có sự đồng ý của Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước và của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

2. Các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm:

a) Chậm nhất trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, các đơn vị chủ động cung cấp cho Vụ Tổ chức cán bộ các kế hoạch công tác tổ chức cán bộ dự kiến sẽ thực hiện năm sau.

b) Cung cấp thông tin bằng văn bản cho Vụ Tổ chức cán bộ về việc bố trí, phân công trong lãnh đạo đơn vị; bố trí, phân công trong các phòng nếu có biến động so với nội dung đã cung cấp.

c) Định kỳ hàng quý cung cấp cho Vụ Tổ chức cán bộ thông tin bằng văn bản những biến động về tình hình đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị (nếu có).

d) Cung cấp cho Vụ Tổ chức cán bộ thông tin đầy đủ về nhân sự khi thực hiện các công việc về bổ nhiệm, miễn nhiệm ngạch công chức, nâng lương, đánh giá, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

đ) Tạo điều kiện cho công chức thuộc Vụ Tổ chức cán bộ được giao chuyên quản đơn vị tìm hiểu, nắm bắt tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị để phục vụ cho công tác tổ chức cán bộ. Thông báo, phản ánh tình hình đơn vị với công chức được giao chuyên quản.

e) Khi đơn vị tiến hành sơ kết, tổng kết, thông báo cho Vụ Tổ chức cán bộ để Vụ Tổ chức cán bộ cử người tham dự.

Điều 5. Trách nhiệm phối hợp trong giải quyết công việc

1. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm:

a) Khi có công việc phát sinh về công tác tổ chức cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm chủ động trao đổi, bàn bạc trước với các đơn vị có liên quan để xác định trách nhiệm giải quyết, thủ tục giải quyết; chịu trách nhiệm giải quyết đầy đủ các phần việc liên quan đến trách nhiệm của Vụ, đồng thời, có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc đơn vị có liên quan giải quyết các phần việc liên quan đến đơn vị.

Việc trao đổi, bàn bạc và hướng dẫn, đôn đốc đơn vị được thực hiện thông qua công chức được phân công chuyên quản, phòng chức năng hoặc lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ.

b) Tôn trọng thẩm quyền giải quyết công việc về công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị theo phân cấp quản lý về tổ chức cán bộ của Tổng Kiểm toán Nhà nước; trường hợp công việc vượt quá thẩm quyền giải quyết của các đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét xử lý.

2. Các đơn vị có trách nhiệm:

a) Khi giải quyết công việc về tổ chức cán bộ liên quan đến trách nhiệm của đơn vị, các đơn vị phải giải quyết đảm bảo đúng thủ tục, quy trình; thông báo kịp thời cho Vụ Tổ chức cán bộ kết quả giải quyết. Trường hợp cần có sự phối hợp, trao đổi với Vụ Tổ chức cán bộ hoặc cần xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước thì chủ động đề xuất với Vụ Tổ chức cán bộ thông qua công chức được phân công chuyên quản, phòng chức năng hoặc lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ.

b) Trường hợp các đơn vị có nhu cầu thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể tổ chức thuộc đơn vị, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao, tiến hành quy hoạch, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ, xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, thực hiện điều động trong nội bộ đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước, các đơn vị có trách nhiệm trao đổi trước với Vụ Tổ chức cán bộ để đánh giá tình hình, xác định phương án thực hiện và báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét cho ý kiến chỉ đạo trước khi thực hiện.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao, tạo điều kiện cùng thực hiện tốt Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh mới hoặc vướng mắc, các đơn vị phản ánh, báo cáo kịp thời với Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi thực hiện quy chế này. Định kỳ hàng năm, Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm rà soát, tổng hợp tình hình phối hợp báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước kết quả thực hiện./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1034/QĐ-KTNN ngày 25/08/2009 về việc phối hợp công tác giữa Vụ Tổ chức cán bộ với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.364

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151