Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Số hiệu: 01/2020/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 26/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2020/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15/7/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-KTNN ngày 23/12/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán được áp dụng trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Đoàn kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước, tổ chức, cá nhân của Kiểm toán nhà nước; đơn vị được kiểm toán; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đối với hoạt động kiểm toán phải tuân thủ các quy định của Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán trong hoạt động kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước, các quy định có liên quan đến Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các Đoàn kiểm toán nhà nước, các thành viên của Đoàn kiểm toán nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đối với hoạt động kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện KSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Công báo;
- Lãnh đạo KTNN; các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, Vụ Chế độ và KSCL kiểm toán (02).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc

 

MỤC LỤC

HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số
01 /2020/QĐ-KTNN ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

KÝ HIỆU

(Mẫu biểu số)

TÊN MẪU BIỂU

TRANG SỐ

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I. NGÂN SÁCH BỘ, NGÀNH

01/KHKT-NSBN

Kế hoạch kiểm toán.... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)

(Áp dụng cho các cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại các Bộ, cơ quan trung ương)

1-28

01/BBKT-NSBN

Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại ...(đơn vị được kiểm toán tổng hợp)

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công của Bộ, cơ quan trung ương)

29-37

01/BCKT-NSBN

Báo cáo kiểm toán... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của Bộ (cơ quan trung ương)...

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của Bộ, cơ quan trung ương)

38-57

II. NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

01/KHKT-NSĐP

Kế hoạch kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán ngân sách tại các tỉnh, thành phố)

58-88

01/BBKT-NSĐP

Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của quận (huyện, thị xã) ...

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán ngân sách tại các quận, huyện, thị xã khi kiểm toán ngân sách địa phương

89-101

02/BBKT-NSĐP

Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Cục thuế (hoặc Chi cục thuế)

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán tại Cục thuế (hoặc Chi cục thuế) khi kiểm toán ngân sách địa phương)

102-112

03/BBKT-NSĐP

Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Cục (chi cục) Hải quan

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán tại Cục hải quan (hoặc Chi cục hải quan) khi kiểm toán ngân sách địa phương)

113-122

04/BBKT-NSĐP

Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Kho bạc nhà nước

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại Kho bạc tỉnh, thành phố hoặc kho bạc quận, huyện, thị xã) khi kiểm toán ngân sách địa phương)

123-130

05/BBKT-NSĐP

Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ...

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại các Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố khi kiểm toán ngân sách địa phương)

131-136

06/BBKT-NSĐP

Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Sở Tài chính tỉnh, thành phố (hoặc phòng tài chính quận, huyện, thị xã) ...

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại Sở Tài chính các tỉnh, thành phố hoặc phòng tài chính quận, huyện, thị xã khi kiểm toán ngân sách địa phương)

137-148

07/BBKT-NSĐP

Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của xã phường, thị trấn...

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán ngân sách tại các xã, phường khi kiểm toán ngân sách địa phương)

149-159

01/BCKT-NSĐP

Báo cáo kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của … (ghi tên tỉnh ,thành phố)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán ngân sách địa phương)

160-180

III. CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, BQLDA TRỰC THUỘC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

01/BBKT-NS

Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại ...(tên đơn vị dự toán được kiểm toán)

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại các đơn vị dự toán thuộc các bộ, ngành, địa phương)

181-190

02/BBKT-NS

Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Ban quản lý dự án (hoặc Chủ đầu tư)...

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư của các Ban quản lý dự án (hoặc Chủ đầu tư) thuộc các bộ, ngành, địa phương)

191-202

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

01/KHKT-DAĐT

Kế hoạch kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)

(Áp dụng cho các cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án theo hợp đồng PPP (BOT, BT)

203-225

01/BBKT-DAĐT

Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại....

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án thành phần, hoặc các gói thầu khi thực hiện kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án theo hợp đồng PPP (BOT, BT…))

226-238

02/BBKT-DADT

Biên bản kiểm toán ... (ghi tên theo quyết định kiểm toán)... tại....

(Áp dụng cho cho Tổ kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án thực hiện hình thức hợp đồng PPP (BOT, BT,…) tại cơ quan đại diện quản lý nhà nước có thẩm quyền)

239-243

01/BCKT-DAĐT

Báo cáo kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) dự án ... (ghi tên dự án)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án đầu tư theo hợp đồng PPP (BOT, BT))

244-265

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

01/KHKT-CTMT

Kế hoạch kiểm toán (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia hoặc các Chương trình mục tiêu áp dụng theo cơ chế Chương trình mục tiêu quốc gia)

266-289

01/BBKT-CTMT

Biên bản kiểm toán Chương trình... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại ...

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán khi kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia hoặc các Chương trình mục tiêu áp dụng theo cơ chế Chương trình mục tiêu quốc gia)

290-301

01/BCKT-CTMT

Báo cáo kiểm toán Chương trình ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia hoặc các Chương trình mục tiêu áp dụng theo cơ chế Chương trình mục tiêu quốc gia)

302-319

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP

01/KHKT-DN

Kế hoạch kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp)

320-342

01/BBKT-DN

Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của ... (ghi tên doanh nghiệp)

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp)

343-353

01/BCKT-DN

Báo cáo kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của ... (ghi tên doanh nghiệp)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp)

354-372

02/BCKT-DN

Báo cáo kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của ... (ghi tên đơn vị được kiểm toán)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và việc thực hiện quyền, trách nhiệm của người đại diện vốn nhà nước trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống)

373-386

03/BCKT-DN

Báo cáo kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của ... (ghi tên doanh nghiệp)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa)

387-401

04/BCKT-DN

Báo cáo kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của ... (ghi tên doanh nghiệp)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần

402-417

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG

01/KHKT-TCNH

Kế hoạch kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)

 (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)

418-442

01/BBKT-TCNH

Biên bản kiểm toán (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại ...

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)

443-454

01/BCKT-TCNH

Báo cáo kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của ... (ghi tên đơn vị được kiểm toán)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)

455-473

02/BCKT-TCNH

Báo cáo kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

474-491

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ TÀI CHÍNH ĐẢNG

01/KHKT-ĐB

Kế hoạch kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

492-520

01/BBKT-ĐB

Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại...

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị dự toán thuộc khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

521-531

01/BCKT-ĐB

Báo cáo kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của ... (ghi tên đơn vị được kiểm toán)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị thuộc khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

532-552

HỒ SƠ CHUNG

01/KHKS-KTNN

Đề cương khảo sát thu thập thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm) của ....

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại các đơn vị)

553-556

02/HSKT-KTNN

Kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán

557-581

03/HSKT-KTNN

Thông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp duyệt Kế hoạch kiểm toán

582-583

04/HSKT-KTNN

Nhật ký kiểm toán

584-590

05/HSKT-KTNN

Nhật ký công tác

591-592

06/HSKT-KTNN

Tờ trình về việc kiểm tra, đối chiếu.

593-595

07/HSKT-KTNN

Công văn gửi Kế hoạch kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế

596-598

08/HSKT-KTNN

Công văn gửi UBND về việc phối hợp trong kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế

599-601

09/HSKT-KTNN

Biên bản kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế

602-605

10/HSKT-KTNN

Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán.

606-617

11/HSKT-KTNN

Văn bản đề nghị đơn vị giải trình số liệu

618-619

12/HSKT-KTNN

Biên bản kiểm toán

620-623

13/HSKT-KTNN

Biên bản họp Tổ kiểm toán.

624-625

14/HSKT-KTNN

Biên bản họp thông qua Biên bản kiểm toán với đơn vị được kiểm toán chi tiết

626-628

15/HSKT-KTNN

Biên bản họp Đoàn kiểm toán

629-630

16/HSKT-KTNN

Tờ trình xin ý kiến về hoạt động kiểm toán

631-632

17/HSKT-KTNN

Biên bản họp xét duyệt Dự thảo báo cáo kiểm toán

633-634

18/HSKT-KTNN

Báo cáo bảo lưu ý kiến của thành viên Đoàn kiểm toán

635-636

19/HSKT-KTNN

Tờ trình về việc thẩm định, xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán

637-639

20/HSKT-KTNN

Thông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp duyệt Dự thảo báo cáo kiểm toán

640-641

21/HSKT-KTNN

Công văn gửi Dự thảo báo cáo kiểm toán

642-643

22/HSKT-KTNN

Biên bản họp thông qua Dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán với đơn vị được kiểm toán

644-645

23/HSKT-KTNN

Tờ trình về việc phát hành Báo cáo kiểm toán

646-647

24/HSKT-KTNN

Công văn gửi phát hành Báo cáo kiểm toán

648-649

25/HSKT-KTNN

Thông báo kết quả kiểm toán của Đoàn kiểm toán

650-651

26/HSKT-KTNN

Tờ trình về việc xin phát hành Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết

652-653

27/HSKT-KTNN

Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết

654-684

28/HSKT-KTNN

Công văn gửi kho bạc nhà nước

685-688

29/HSKT-KTNN

Thông báo kết luận, kiến nghị kiểm toán

689-691

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN ngày 26/06/2020 về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán do Kiểm toán nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.431

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!