Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2013 tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị định 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 13/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 23/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2013/NĐ-CP NGÀY 19/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (sau đây viết tắt là Nghị định số 79/2013/NĐ-CP). Để triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác thống kê, nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê; cá nhân, tổ chức phổ biến và sử dụng thông tin thống kê; cá nhân, tổ chức được điều tra thống kê về tầm quan trọng, vai trò, ý nghĩa, nội dung của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP , qua đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về thống kê, đảm bảo thu thập, tổng hợp được những thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời. Đảm bảo các hoạt động trong công tác thống kê được triển khai, thực hiện đúng quy định của pháp luật, tránh những hành vi vi phạm đã nêu trong Nghị định số 79/2013/NĐ-CP .

Để thống nhất tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện tốt Nghị định số 79/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và giám đốc các doanh nghiệp chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, nội dung của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nắm được, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị định và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê; phổ biến và sử dụng thông tin thống kê.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình chủ động tổ chức hướng dẫn, triển khai phổ biến, tuyên truyền thực hiện Nghị định đến các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức của sở, ban, ngành, doàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức hướng dẫn, triển khai tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân, xã, phường, thị trấn thuộc quyền quản lý.

3. Cục Thống kê tỉnh:

3.1. Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP tới các tổ chức, cá nhân để thống nhất triển khai thực hiện.

3.2. Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí hàng năm đảm bảo cho công tác tuyên truyền Nghị định số 79/2013/NĐ-CP được thường xuyên (in ấn tài liệu tuyên truyền...) tới các tổ chức, cá nhân, đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể lớn, các cơ quan phải thực hiện báo cáo theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; tập huấn cho Hệ thống Thống kê tập trung.

3.3. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong việc cung cấp tài liệu, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và giám đốc các doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Chỉ thị này. Giao Cục Thống kê chủ trì phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng cục Thống kê;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, Thi. 120bản.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2013 tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị định 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.451
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106