Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 48/2023/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 31/12/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Nội dung phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc phân kỳ đầu tư

Ngày 31/12/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 48/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 90/2014/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

Bổ sung quy định về nội dung phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc phân kỳ đầu tư từ 15/02/2024

Thông tư 48/2023/TT-BGTVT bổ sung bổ sung Điều 9a quy định về nội dung phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc phân kỳ đầu tư vào sau Điều 9 Thông tư 90/2014/TT- BGTVT như sau:

- Đối với đường cao tốc phân kỳ đầu tư đã được đầu tư xây dựng theo quy hoạch đường cao tốc được duyệt, phương án tổ chức giao thông phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ;

+ Phù hợp Tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc - Thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Nội dung phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc phân kỳ đầu tư gồm:

+ Vận tốc, tải trọng khai thác trên đường cao tốc;

+ Các loại phương tiện được hoặc không được tham gia lưu thông trên đường cao tốc;

+ Tổ chức phân luồng trên đường cao tốc; đoạn, vị trí được phép vượt xe trên đường cao tốc;

+ Tổ chức giao thông tại các nút giao; vị trí chốt chặn hướng dẫn, xử lý người, phương tiện không được tham gia giao thông trên đường cao tốc;

+ Tổ chức giao thông khu vực có hầm đường bộ và các trường hợp đặc biệt khác;

+ Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông khi cần dừng khẩn cấp trên đường cao tốc;

+ Biện pháp xử lý sự cố, tai nạn giao thông trên đường, công tác bảo đảm giao thông khi xử lý sự cố giao thông, sự cố công trình;

+ Vị trí thiết kế được phép quay đầu xe phục vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, bảo trì, các trường hợp cần thiết phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và các trường hợp bất khả kháng khác; biện pháp bảo đảm an toàn giao thông khi đóng, mở các điểm quay đầu xe,

+ Sử dụng các thiết bị, hệ thống thiết bị phục vụ quản lý, điều hành giao thông, thu thập, lưu trữ, cung cấp, khai thác sử dụng, xử lý thông tin liên quan đến quản lý, điều hành giao thông, xử lý tai nạn, sự cố trên đường cao tốc;

+ Bố trí biển báo tạm thời, hướng dẫn tổ chức giao thông qua khu vực xảy ra sự cố giao thông; khu vực thực hiện bảo trì công trình;

+ Việc dừng, đỗ xe và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông;

+ Các công việc cần thiết khác.

- Chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư đường cao tốc phân kỳ đầu tư xây dựng phương án tổ chức giao thông phù hợp quy mô đầu tư xây dựng đường cao tốc và các hạng mục công trình ở giai đoạn phân kỳ đầu tư.

Xem chi tiết tại Thông tư 48/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2023/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2023

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 90/2014/TT-BGTVT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc;

Căn cứ Nghị định số 25/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2014 về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 90/2014/TT- BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc (sau đây gọi là Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT); Thông tư số 45/2018/TT-BGTVT ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc (sau đây gọi là Thông tư số 45/2018/TT-BGTVT); Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ (sau đây gọi là Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT)

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Công trình đường cao tốc khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được quản lý, khai thác, sử dụng và bảo trì theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc (sau đây gọi tắt là Nghị định số 32/2014/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 25/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2023 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 25/2023/NĐ-CP); Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 11/2010/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 100/2013/NĐ-CP), Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 117/2021/NĐ-CP), các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và quy định tại Thông tư này.”.

2. Bổ sung Điều 9a vào sau Điều 9 như sau:

“Điều 9a. Nội dung phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc phân kỳ đầu tư.

1. Đối với đường cao tốc phân kỳ đầu tư đã được đầu tư xây dựng theo quy hoạch đường cao tốc được duyệt, phương án tổ chức giao thông phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ;

b) Phù hợp Tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc - Thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Nội dung phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc phân kỳ đầu tư gồm:

a) Vận tốc, tải trọng khai thác trên đường cao tốc;

b) Các loại phương tiện được hoặc không được tham gia lưu thông trên đường cao tốc;

c) Tổ chức phân luồng trên đường cao tốc; đoạn, vị trí được phép vượt xe trên đường cao tốc;

d) Tổ chức giao thông tại các nút giao; vị trí chốt chặn hướng dẫn, xử lý người, phương tiện không được tham gia giao thông trên đường cao tốc;

đ) Tổ chức giao thông khu vực có hầm đường bộ và các trường hợp đặc biệt khác;

e) Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông khi cần dừng khẩn cấp trên đường cao tốc;

g) Biện pháp xử lý sự cố, tai nạn giao thông trên đường, công tác bảo đảm giao thông khi xử lý sự cố giao thông, sự cố công trình;

h) Vị trí thiết kế được phép quay đầu xe phục vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, bảo trì, các trường hợp cần thiết phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và các trường hợp bất khả kháng khác; biện pháp bảo đảm an toàn giao thông khi đóng, mở các điểm quay đầu xe,

i) Sử dụng các thiết bị, hệ thống thiết bị phục vụ quản lý, điều hành giao thông, thu thập, lưu trữ, cung cấp, khai thác sử dụng, xử lý thông tin liên quan đến quản lý, điều hành giao thông, xử lý tai nạn, sự cố trên đường cao tốc;

k) Bố trí biển báo tạm thời, hướng dẫn tổ chức giao thông qua khu vực xảy ra sự cố giao thông; khu vực thực hiện bảo trì công trình;

l) Việc dừng, đỗ xe và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông;

m) Các công việc cần thiết khác.

3. Chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư đường cao tốc phân kỳ đầu tư, căn cứ quy mô dự án, quy định của Luật Giao thông đường bộ, quy định tại khoản 1 Điều này để xây dựng phương án tổ chức giao thông phù hợp quy mô đầu tư xây dựng đường cao tốc và các hạng mục công trình ở giai đoạn phân kỳ đầu tư.”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 như sau:

“2. Thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc

a) Đối với đường cao tốc do Bộ Giao thông vận tải quản lý hoặc đường cao tốc do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan có thẩm quyền đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam có trách nhiệm phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc theo phân cấp, ủy quyền.

b) Đối với đường cao tốc do Doanh nghiệp thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quản lý, vận hành khai thác, Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông.

c) Cơ quan được Bộ Giao thông vận tải giao làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc có trách nhiệm báo cáo Bộ Giao thông vận tải để đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thoả thuận phương án tổ chức giao thông tại vị trí kết nối tuyến đường được đầu tư với đường cao tốc của địa phương đang khai thác.

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý.”.

4. Bổ sung Điều 10a vào sau Điều 10 như sau:

“Điều 10a. Xác định chi phí lập phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc

1. Chi phí lập phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thực hiện trong giai đoạn đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc thuộc chi phí tư vấn thiết kế công trình.

2. Chi phí tư vấn lập phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc trong giai đoạn khai thác được xác định như sau:

a) Đối với công tác phục vụ điều chỉnh, phân luồng, phân tuyến giao thông đi trên đường cao tốc, các tuyến khác có liên quan và các trường hợp khác không thuộc phạm vi khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này được lập dự toán theo phương pháp xác định dự toán chi phí tư vấn tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

b) Đối với chi phí lập phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc phục vụ công tác thi công sửa chữa công trình đường cao tốc được tính trong chi phí tư vấn thiết kế sửa chữa công trình.”.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

“Điều 12. Tổ chức thực hiện quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường cao tốc

1. Trách nhiệm của cơ quan quản lý đường cao tốc

a) Thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường cao tốc theo quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, Nghị định số 100/2013/NĐ-CP, Nghị định số 117/2021/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục lụt, bão theo quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan;

b) Kiểm tra, giám sát người quản lý sử dụng đường cao tốc, đơn vị khai thác, bảo trì công trình đường cao tốc thực hiện các quy định hiện hành.

2. Trách nhiệm của người quản lý sử dụng đường cao tốc

a) Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 32/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 25/2023/NĐ-CP);

b) Thực hiện trách nhiệm như quy định đối với cơ quan quản lý đường cao tốc quy định tại điểm a khoản 1 Điều này đối với công trình đường cao tốc do mình quản lý. Đồng thời, có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý đường cao tốc kết quả quản lý, khai thác theo quy định.

3. Trách nhiệm của đơn vị khai thác, bảo trì

a) Tổ chức tuần đường, kiểm tra và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường cao tốc;

b) Thực hiện các nội dung khác về quản lý và bảo vệ công trình đường cao tốc theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, Nghị định số 100/2013/NĐ-CP, Nghị định số 117/2021/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

c) Thực hiện các nội dung về quản lý, bảo vệ công trình đường cao tốc theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan và hợp đồng ký với người quản lý sử dụng đường cao tốc;

d) Thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục lụt, bão theo quy định.”.

6. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 26 như sau:

“c) Người quản lý sử dụng đường cao tốc có trách nhiệm phê duyệt phương án đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện bảo trì công trình do mình quản lý sử dụng.”.

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 27 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 27 như sau:

“2. Trách nhiệm của Cơ quan quản lý đường cao tốc

a) Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình bảo trì và việc chấp hành quy định trong giấy phép thi công trên đường cao tốc trong phạm vi quản lý;

b) Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công khi phát hiện các hành vi vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông theo quy định; đề nghị người quản lý sử dụng đường cao tốc tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đối với công trình do người quản lý sử dụng đường cao tốc tổ chức thực hiện bảo trì công trình đường cao tốc trong phạm vi quản lý;

c) Phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an toàn giao thông.”.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 27 như sau:

“3. Trách nhiệm của người quản lý sử dụng đường cao tốc

a) Kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông của đơn vị khai thác, bảo trì, nhà thầu thi công trên đường cao tốc trong phạm vi quản lý;

b) Phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an toàn giao thông.”.

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 27 như sau:

“4. Trách nhiệm của đơn vị khai thác, bảo trì, nhà thầu thi công

a) Lập phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình bảo trì trên đường cao tốc trình cơ quan quản lý đường cao tốc hoặc người quản lý sử dụng đường cao tốc phê duyệt trước khi tổ chức thi công theo phạm vi quản lý;

b) Thực hiện theo phương án đảm bảo an toàn giao thông được phê duyệt.”.

Điều 2. Bãi bỏ một số điểm, khoản, điều của Thông tư số 90/2014/TT- BGTVT, Thông tư số 45/2018/TT-BGTVT , Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT

1. Bãi bỏ Điều 2; Điều 5; Điều 7; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; khoản 12 Điều 9; điểm c khoản 3 Điều 10; khoản 1 Điều 27 của Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

2. Bãi bỏ khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 1 Thông tư số 45/2018/TT-BGTVT ngày 13 tháng 8 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT .

3. Bãi bỏ Điều 8 Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024.

2. Đối với các tuyến, đoạn tuyến đường cao tốc phân kỳ đầu tư đã phê duyệt phương án tổ chức giao thông trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo phương án tổ chức giao thông được duyệt. Trường hợp có thay đổi, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

3. Chánh văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Như khoản 3 Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng thông tin điện tử CP;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo GT, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, KCHT(Đ.T.Hiếu).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

MINISTRY OF TRANSPORT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 48/2023/TT-BGTVT

Hanoi, December 31, 2023

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO SOME ARTICLES OF CIRCULAR NO. 90/2014/TT-BGTVT DATED DECEMBER 31, 2014 OF THE MINISTER OF TRANSPORT PROVIDING GUIDANCE ON MANAGEMENT, OPERATION AND MAINTENANCE OF EXPRESSWAY FACILITIES

Pursuant to the Law on Road Traffic dated November 13, 2008;

Pursuant to the Decree No. 32/2014/ND-CP dated April 22, 2014 on management, operation and maintenance of expressway facilities;

Pursuant to the Decree No. 25/2023/ND-CP dated May 19, 2023 on amendments to some Articles of the Government’s Decree No. 32/2014/ND-CP dated April 22, 2014 on management, operation and maintenance of expressway facilities;

Pursuant to the Government’s Decree No. 11/2010/ND-CP dated February 24, 2010 on management and protection of road traffic infrastructure;

Pursuant to the Government’s Decree No. 100/2013/ND-CP dated September 03, 2013 on amendments to some Articles of the Government’s Decree No. 11/2010/ND-CP dated February 24, 2010 on management and protection of road traffic infrastructure;

Pursuant to the Government’s Decree No. 117/2021/ND-CP dated December 22, 2021 on amendments to some Articles of the Government’s Decree No. 11/2010/ND-CP dated February 24, 2010 on management and protection of road traffic infrastructure;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.At the request of Director General of Department of Transport Infrastructure and Director General of Directorate for Roads of Vietnam;

The Minister of Transport hereby promulgates a Circular on amendments to some Articles of Circular No. 90/2014/TT-BGTVT dated December 31, 2014 of the Minister of Transport providing guidance on management, operation and maintenance of expressway facilities.

Article 1. Amendments to some Articles of the Circular No. 90/2014/TT-BGTVT dated December 31, 2014 of the Minister of Transport providing guidance on management, operation and maintenance of expressway facilities (hereinafter referred to as “Circular No. 90/2014/TT-BGTVT”); Circular No. 45/2018/TT-BGTVT dated August 13, 2018 of the Minister of Transport on amendments to some Articles of the Circular No. 90/2014/TT-BGTVT dated December 31, 2014 providing guidance on management, operation and maintenance of expressway facilities (hereinafter referred to as “Circular No. 45/2018/TT-BGTVT”); Circular No. 06/2023/TT-BGTVT dated May 12, 2023 of the Minister of Transport on amendments to some Articles of Circulars related to management, operation, use, maintenance and protection of roads (hereinafter referred to as “Circular No. 06/2023/TT-BGTVT”)

1. Clause 1 of Article 3 is amended as follows:

“1. When put into operation and use, expressway facilities shall be managed, operated, used and maintained in accordance with regulations set out in the Law on Road Traffic, Government’s Decree No. 32/2014/ND-CP dated April 22, 2014 on management, operation and maintenance of expressway facilities (hereinafter referred to as “Decree No. 32/2014/ND-CP”) amended by the Government's Decree No. 25/2023/ND-CP dated May 19, 2023 (hereinafter referred to as “Decree No. 25/2023/ND-CP”); Government’s Decree No. 11/2010/ND-CP dated February 24, 2010 on management and protection of road traffic infrastructure (hereinafter referred to as “Decree No. 11/2010/ND-CP”) amended by the Government's Decree No. 100/2013/ND-CP dated September 03, 2013 on amendments to some Articles of the Government’s Decree No. 11/2010/ND-CP dated February 24, 2010 on management and protection of road traffic infrastructure (hereinafter referred to as “Decree No. 100/2013/ND-CP”), Government’s Decree No. 117/2021/ND-CP dated December 22, 2021 on amendments to some Articles of the Government’s Decree No. 11/2010/ND-CP dated February 24, 2010 on management and protection of road traffic infrastructure (hereinafter referred to as “Decree No. 117/2021/ND-CP”), relevant legislative documents and regulations set out in this Circular.”.

2. Article 9a is added after Article as follows:

 “Article 9a. Contents of plan for traffic management on expressway in the phase of construction

1. For an expressway in the phase of construction which has been constructed according to the approved expressway planning, the traffic management plan must:

a) Conform to the National technical regulation on traffic signs and signals; and

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. The plan for traffic management on an expressway in the phase of construction includes the following contents:

a) Speed and loads on the expressway;

b) Types of vehicles allowed or not allowed to operate on the expressway;

c) Traffic divergence; sections and locations where overtaking is allowed on the expressway;

d) Traffic management at intersections; locations of roadblocks intended for instructing and handling persons and vehicles not allowed on the expressway;

dd) Traffic management in areas with road tunnel and other special cases;

e) Measures to ensure traffic safety when emergency stopping is needed on the expressway;

g) Measures to handle traffic incidents and accidents on the road, traffic management upon handling of traffic incidents and construction incidents;

h) Locations where making a u-turn is allowed to serve rescue, fire fighting and prevention, maintenance, performance of national defense or security-related tasks, natural disaster management and recovery and other force majeure events; measures to ensure traffic safety upon closing and opening points for u-turn making;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.k) Locations of temporary signs, traffic instructions in areas where traffic incidents occur; areas where maintenance work is carried out;

l) Stopping, parking and traffic safety measures;

m) Other necessary tasks.

3. Every project owner or investor in an expressway in the phase of construction shall rely on the scale of the project, regulations of the Law on Road Traffic, regulations set forth in clause 1 of this Article to formulate a traffic management plan appropriate to the scale of investment in the expressway and facilities in the phase of construction.”.

3. Clause 2 of Article 10 is amended as follows:

“2. Power to approve and adjust plans for traffic management on expressways

a) For expressways under management of the Ministry of Transport or expressways for which the public-private partnership project is the within the power of the Ministry of Transport, Directorate for Road of Vietnam and Vietnam Expressway Authority shall approve and adjust traffic management on expressways as decentralized and authorized.

b) For expressways managed and operated by enterprises affiliated to the Commission for the Management of State Capital at Enterprises, the Directorate for Road of Vietnam shall approve and adjust traffic management plans.

c) Every authority assigned by the Ministry of Transport act as the owner of an expressway construction project shall report to the Ministry of Transport, which will request the provincial People’s Committee to approve the traffic management plan at the location connecting the road in which investment is made and the local expressway being operated.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. Article 10a is added after Article 10 as follows:

 “Article 10a. Determination of costs of formulating plan for traffic management on expressway

1. The cost of formulating a plan for traffic management on an expressway in the early phase of expressway construction is included in the engineering design consulting cost.

2. The cost of formulating a plan for traffic management on an expressway in the phase of operation shall be determined as follows:

a) For the tasks of adjusting and diverging traffic routes on the expressway, other related routes and other cases not covered by clause 1 and point b clause 2 of this Article, a cost estimate shall be made using the method of determining the consulting cost estimate in the Appendix VI promulgated together with the Circular No. 11/2021/TT-BXD dated August 31, 2021 of the Minister of Construction;

b) The cost of formulating a plan for traffic management on an expressway in service of the construction and repair of an expressway facility is included in the engineering design and repair consulting cost.”.

5. Article 12 is amended as follows:

“Article 12. Organizing management and protection of expressway infrastructure

1. Responsibilities of the expressway management agency:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Inspect and supervise the implementation of applicable regulations by persons managing the use of expressways, units operating and maintaining expressway facilities.

2. Responsibilities of persons managing the use of expressways

a) Fulfill the responsibilities mentioned in clause 3 Article 10 of the Decree No. 32/2014/ND-CP (amended by the Decree No. 25/2023/ND-CP);

b) Fulfill the same responsibilities as those assumed by the expressway management agency prescribed in point a clause 1 of this Article for expressways under their management. At the same time, report results of management and operation to the expressway management agency as prescribed.

3. Responsibilities of operation and maintenance units

a) Organize patrols of expressways, inspection and protection of expressway infrastructure;

b) Perform other tasks of management and protection of expressways as per the Law on Road Traffic, Decree No. 11/2010/ND-CP, Decree No. 100/2013/ND-CP, Decree No. 117/2021/ND-CP and other relevant regulations of law;

c) Perform the tasks of management and protection of expressways under related standards and technical regulations, and contracts with persons managing the use of expressways;

d) Perform the task of inundation and storm management and recovery as prescribed.”.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.“c) Persons managing the use of expressways shall approve traffic safety plans upon maintaining facilities under their management.”.

7. Clauses 2, 3 and 4 of Article 27 are amended as follows:

a) Clause 2 of Article 27 is amended as follows:

“2. Responsibilities of the expressway management agency:

a) Inspect and supervise the implementation of traffic safety measures in the course of carrying out maintenance work and the compliance with regulations specified in the permit to carry out construction on expressways under its management;

b) Suspend or terminate construction when discovering any act of violating traffic safety regulations, failing to fully implement traffic safety measures as prescribed; request persons managing the use of expressways to suspend or terminate the construction of facilities of which the maintenance falls within their jurisdiction;

c) Cooperate with competent forces in organizing the implementation of traffic safety plans.”.

b) Clause 3 of Article 27 is amended as follows:

“3. Responsibilities of persons managing the use of expressways

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Cooperate with competent forces in organizing the implementation of traffic safety plans.”.

c) Clause 4 of Article 27 is amended as follows:

“4. Responsibilities of operation and maintenance units and construction contractors

a) Formulate traffic safety plans in the course of maintenance on expressways and submit them to the expressway management agency or persons managing the use of expressways for approval when carrying out construction within the scope of their management;

b) Adhere to approved traffic safety plans.”.

Article 2. Repeal of some points, clauses and Articles of Circular No. 90/2014/TT-BHTVT, Circular 45/2018/TT-BGTVT, Circular 06/2023/TT-BGTVT

1. Article 2; Article 5; Article 7; Article 15; Article 16; Article 17; Article 18; Article 19; clause 12 Article 9; point c clause 3 Article 10; clause 1 Article 27 of the Circular No. 90/2014/TT-BGTVT are repealed.

2. Clauses 1, 2, 3 and 4 Article 1 of the Circular No. 45/2018/TT-BGTVT are repealed.

3. Article 8 of the Circular No. 06/2023/TT-BGTVT is repealed.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. This Circular comes into force from February 15, 2024.

2. For any route or section of the expressway in the phase of construction for which traffic management plan is approved before the effective date of this Circular, the approved traffic management plan shall continue to be implemented. In case of any revision to the traffic management plan, regulations of this Circular shall be complied with.

3. Chief of the Ministry Office, Chief Inspector of the Ministry, Directors General, Directorate for Road of Vietnam, Director General of Vietnam Expressway Authority, Directors of Departments of Transport of provinces and central-affiliated cities, Director of Department of Transport and Construction of Lao Cai, heads of agencies and organizations and individuals concerned are responsible for the implementation of this Circular./.

 

 

PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Le Dinh Tho

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 48/2023/TT-BGTVT ngày 31/12/2023 sửa đổi Thông tư 90/2014/TT-BGTVT hướng dẫn nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.992

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!