Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 314/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về triển khai xây dựng cơ chế đột phá trong đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 314/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 07/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 314/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP VỀ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CƠ CHẾ ĐỘT PHÁ TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM NGÀNH GTVT.

Ngày 06/9/2011, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp về triển khai xây dựng cơ chế đột phá trong đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm ngành GTVT. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT: Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Tài chính, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Văn phòng Quản lý đường cao tốc, Cục QLXD & chất lượng CTGT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổ cố vấn Bộ trưởng và các Cục chuyên ngành: Cục Hàng hải VN, Cục Hàng không VN, Cục Đường sắt VN, Cục Đường thuỷ nội địa.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và các thành viên dự họp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

1. Hiện nay tình hình kinh tế - tài chính thế giới và khu vực rất khó khăn, nhiều nước phát triển có nợ công cao đang lâm vào khủng hoảng hoặc tiềm ẩn khủng hoảng. Tình hình kinh tế Việt nam khó khăn, CPI và lãi suất thương mại cao. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp ngành GTVT rất khó khăn.

Thực hiện “Chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020” của đại hội Đảng lần thức XI, trong đó có yêu cầu là cần phải có bước đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, đặc biệt là tập trung vào hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và trong bối cảnh kinh tế nêu trên, Bộ GTVT giao Tổng cục, các Cục phải xây dựng Đề án đột phá trong xây dựng và bảo trì thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

2. Đề án dựa trên các quan điểm, mục tiêu của Chiến lược GTVT, quy hoạch phát triển GTVT đường bộ, sắt, hàng không, đường thuỷ nội địa, hàng hải có xét cụ thể theo các giai đoạn 2011-2015, 2016-2020 cũng như sau năm 2020 dựa trên phân tích bối cảnh hiện tại trong nước và quốc tế và có quan điểm sau:

- Mục tiêu đột phá phải dựa trên quan điểm đặt lợi ích quốc gia là trên hết.

- Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại tạo nên mạng lưới hoàn chỉnh, đồng bộ, liên hoàn, liên kết giữa các phương thức vận tải, giữa các vùng lãnh thổ.

- Huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước, từ mọi thành phần kinh tế xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó cần tính tới giá trị gia tăng của quỹ đất do đầu tư cơ sở hạ tầng tạo nên.

- Có sự tham gia đóng góp của các đoàn thể xã hội, các tổ chức chính trị xã hội dưới sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng.

3. Tổ chức thực hiện:

- Lãnh đạo Bộ trực tiếp chỉ đạo công tác soạn thảo cơ chế đột phá trong ngành gồm các Thứ trưởng: Ngô Thịnh Đức, Trương Tấn Viên, Nguyễn Ngọc Đông và các thành viên từ các đơn vị theo danh mục kèm theo Thông báo này.

- Thành viên được chia thành 3 nhóm: Nhóm cơ chế, chính sách, vốn do Thứ trưởng Trương Tấn Viên chỉ đạo; Nhóm đường bộ do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chỉ đạo; Các lĩnh vực Hàng hải, Hàng không, Đường sắt, Đường biển xin ý kiến của các Thứ trưởng phụ trách. Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chỉ đạo chung.

- Các thành viên Tổ tư vấn Bộ trưởng tham gia toàn diện từ đánh giá, nhận định các cơ chế kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ.

- Giao Vụ KHĐT dự thảo Quyết định thành lập Tổ công tác soạn thảo Đề cương Đề án đột phá trong đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm ngành GTVT, đồng thời dự thảo đề cương xây dựng Đề án nêu trên

4. Giao các Cục, Vụ phối hợp với Vụ KHĐT để xác định các dự án trong điểm đột phá cần hoàn thành theo các giai đoạn 2011-2015, giai đoạn 2016-2020 và ngoài 2020 kèm theo các đề xuất cơ chế trên cơ sở hạn chế tối đa việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ, ODA.

5. Các cơ quan đơn vị của bộ chủ động phối hợp thực hiện một số nội dung:

- Vụ KHĐT phối hợp Vụ Hợp tác quốc tế nghiên cứu cơ chế chính sách và khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

- Tổng cục ĐBVN, các Cục: Đường sắt, Hàng không, Đường thuỷ nội địa, Hàng hải phối hợp Vụ KHCN để đưa ra các đề xuất về đột phá công nghệ.

6. Vụ KHĐT tiếp thu các ý kiến trong hội nghị, khẩn trương lập đề cương nghiên cứu cơ chế trình các thành viên tham gia ý kiến và trình văn bản thành lập Tổ công tác trước ngày 12/9/2011. Lưu ý, nội dung Đề cương phải rõ ràng, chi tiết có phạm vi thực hiện.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ thông báo đến các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- TTr Trương Tấn Viên (để b/c);
- TTr Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Các thành viên dự họp;
- Lưu VP, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

DANH SÁCH

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA TỔ CÔNG TÁC SOẠN THẢO ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CƠ CHẾ ĐỘT PHÁ TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM NGÀNH GTVT
(kèm theo Thông báo số 314 /TB-BGTVT ngày 07 /9/2011 của bộ GTVT)

STT

Họ và Tên

Cơ quan

Chức vụ

1

Ông Ngô Thịnh Đức

Bộ GTVT

Thứ trưởng

2

Ông Trương Tấn Viên

Bộ GTVT

Thứ trưởng

3

Ông Nguyễn Ngọc Đông

Tổng cục ĐBVN

Thứ trưởng

4

Ông Nguyễn Hoằng

Vụ KHĐT

Vụ trưởng

5

Ông Phạm Thanh Tùng

Vụ HTQT

Vụ trưởng

6

Bà Trịnh Minh Hiền

Vụ Pháp chế

Vụ trưởng

7

Ông Lê Anh Tuấn

VP QLĐCT-Vụ KHĐT

Chánh VP-Phó Vụ trưởng Vụ KHĐT

8

Ông Hoàng Hà

Vụ KHCN

Vụ trưởng

9

Bà Đào Thanh Thảo

Vụ Tài chính

Phó Vụ trưởng

10

Ông Mai Văn Hồng

Vụ KCHTGT

Phó Vụ trưởng

11

Ông Nguyễn Chiến Thắng

Vụ Tổ chức

Phó Vụ trưởng

12

Ông Lê Thanh Hà

Cục QLXD & CL CTGT

Phó Cục trưởng

13

Ông Đỗ Hồng Thái

Cục Hàng hải VN

Phó Cục trưởng

14

Ông Lưu Thanh Bình

Cục Hàng không VN

Phó Cục trưởng

15

Ông Nguyễn Văn Doanh

Cục Đường sắt VN

Phó Vụ trưởng

16

Ông Phạm Minh Nghĩa

Cục Đường thuỷ nội địa

Phó Vụ trưởng

17

Ông Tống Trần Tùng

Tổ cố vấn Bộ trưởng

 

18

Ông Trịnh Xuân Cường

Tổ cố vấn Bộ trưởng

 

19

Ông Chu Ngọc Sủng

Tổ cố vấn Bộ trưởng

 

* Các Cục, Vụ cử một chuyên viên trực tiếp tham dự Tổ giúp việc Tổ công tác. Các Vụ trưởng, Cục trưởng chịu trách nhiệm về các thành viên tham gia Tổ giúp việc.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 314/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về triển khai xây dựng cơ chế đột phá trong đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.916

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168