Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 87/2004/QĐ-BTC về mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 87/2004/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 18/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 87/2004/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNHSỐ 87/2004/QĐ-BTC, NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2004VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG CẢNG VÀ KHU NEO ĐẬU TÀU BẠCH LONG VỸ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng (tại Công văn số 3897/CV-UB ngày 21/8/2002 và công văn số 2888/CV-UB ngày 28/6/2004) và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này biểu mức thu phí sử dụng Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng.

Đối tượng áp dụng mức thu phí quy định tại Quyết định này là các tàu đánh bắt và thu mua hải sản, các phương tiện vận tải hải sản, hàng hoá là sản phẩm từ hải sản, hàng hoá phục vụ việc đánh bắt, thu mua và bảo quản hải sản qua Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ.

Điều 2. Ban quản lý Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao tổ chức quản lý hoạt động Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ có trách nhiệm thu phí sử dụng Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ (sau đây gọi là đơn vị thu phí) theo mức thu quy định tại Quyết định này.

Đối với các tàu thuỷ hoạt động vận tải hàng hoá, hành khách cập cảng, Ban Quản lý Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ được phép thu phí sử dụng cầu, bến, phao neo thuộc khu vực cảng biển, với mức thu theo quy định của pháp luật hiện hành về phí, lệ phí hàng hải.

Điều 3. Tiền thu phí sử dụng Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ quy định tại Quyết định này là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý, sử dụng như sau:

1. Đơn vị thu phí sử dụng Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ được để lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí theo nội dung chi quy định tại điểm 4-b, mục C, phần III của Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

2. Đơn vị thu phí sử dụng Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán 10% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành và quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các vấn đề khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Điều 5. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thu phí sử dụng Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

BIỂU MỨC THU PHÍ

SỬ DỤNG CẢNG VÀ KHU NEO ĐẬU TÀU BẠCH LONG VỸ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

ĐỐI TƯỢNG THU

ĐƠN VỊ T̎H

MỨC THU (đồng)

Mức thu ngày đầu

Mức thu từ ngày thứ hai trở đi

I

TÀU ĐÁNH BẮT VÀ VẬN TẢI HẢI SẢN CẬP BẾN CẢNG

1

Tàu có trọng tải dưới 10 tấn

Một lần

vào, ra

(1h–24h)

7.500

5.000

2

Tàu có trọng tải từ 10 tấn đến 20 tấn

- nt -

10.000

7.500

3

Tàu có trọng tải từ 21 tấn đến 50 tấn

- nt -

15.000

10.000

4

Tàu có trọng tải từ 51 tấn đến 100 tấn

- nt -

25.000

15.000

5

Tàu có trọng tải từ 100 đến 250 tấn

- nt -

40.000

20.000

6

Tàu có trọng tải trên 250 tấn

- nt -

50.000

30.000

II

CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀ HÀNG HOÁ QUA CẢNG; SỬ DỤNGDIỆN TÍCH BẾN BÃI TRONG CẢNG ĐỂ TẬP KẾT HÀNG HÓA

1

Các phương tiện vận tải hải sản

a)

Xe máy hai bánh chở hàng

Một lần vào, ra cảng

500

 

b)

Xe công nông có trọng tải dưới 1 tấn

- nt -

1.500

 

c)

Xe có trọng tải từ 1 tấn đến 2,5 tấn

- nt -

2.500

 

d)

Xe có trọng tải từ 2,5 tấn đến 5 tấn

- nt -

4.000

 

đ)

Xe có trọng tải từ 5 tấn đến 10 tấn

- nt -

5.000

 

e)

Xe có trọng tải từ 10 tấn đến 15 tấn

- nt -

7.500

 

g)

Xe có trọng tải trên 15 tấn

- nt -

12.500

 

2

Hàng hoá

a)

Hàng hải sản tươi sống

Tấn

5.000

 

b)

Đá lạnh

 

 

 

 

- Đá cây (50 kg/cây)

Cây

100

 

 

- Đá xay, vẩy

Tấn

4.000

 

c)

Nước ngọt

m3

500

 

d)

Xăng các loại

Lít

15

 

đ)

Dầu Diesel

Lít

10

 

e)

Các loại cát, đá, gỗ

Tấn

2.000

 

g)

Xi măng các loại

Tấn

5.000

 

h)

Sắt, thép các loại

Tấn

5.000

 

3

Sử dụng diện tích bến bãi trong cảng để tập kết hàng hoá

a)

Làm lưới, công cụ sản xuất

1m2/ngày

400

 

b)

Cát, đá các loại

1m3/ngày

600

 

c)

Gạch, ngói, xi măng, sắt thép

1m2/ngày

800

 

III

TÀU NEO ĐẬU TRONG ÂU

1

Tàu đánh bắt hải sản

a)

Tàu có trọng tải dưới 20 tấn

Một lần vào, ra (1h–24h)

10.000

5.000

b)

Tàu có trọng tải từ 20 tấn đến 50 tấn

- nt -

15.000

7.500

c)

Tàu có trọng tải từ trên 50 tấn đến 100 tấn

- nt -

20.000

10.000

d)

Tàu có trọng tải từ trên 100 tấn đến 250 tấn

- nt -

25.000

12.500

đ)

Tàu có trọng tải trên 250 tấn

- nt -

30.000

15.000

2

Tàu thu mua hải sản

a)

Tàu có trọng tải dưới 20 tấn

- nt -

12.500

5.000

b)

Tàu có trọng tải từ 20 tấn đến 50 tấn

- nt -

15.000

7.500

c)

Tàu có trọng tải trên 50 tấn

- nt -

20.000

10.000

 

THE MINISTRY OF FINANCE
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 87/2004/QD-BTC

Hanoi, November 18, 2004

 

DECISION]

PROVIDING FOR THE RATES AS WELL AS MANAGEMENT AND USE OF CHARGES FOR USE OF THE BACH LONG VY PORT AND ANCHORAGE AREA, HAI PHONG CITY

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government's Decree No. 57/2002/ND-CP of June 3, 2002, detailing the implementation of the Ordinance on Charges and Fees;
Pursuant to the Government's Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003, defining the functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
At the proposals of the People's Committee of Hai Phong city (in Official Letter No. 3897/CV-UB of August 21, 2002, and Official Letter No. 2888/CV-UB of June 28, 2004) and the director of the Tax Policy Department,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Table of charges for use of the Bach Long Vy Port and Anchorage Area, Hai Phong city.

Subject to the charge rates provided for in this Decision are marine resource- fishing and -procuring ships, vessels that transport marine resources, cargoes being aquatic products, cargoes in service of marine resource fishing, procurement and preservation, going through the Bach Long Vy Port and Anchorage Area.

Article 2.- The Bach Long Vy Port and Anchorage Area Authority, which is assigned by competent state agencies to manage the operation of the Bach Long Vy Port and Anchorage Area, shall collect charges for use of the Bach Long Vy Port and Anchorage Area (hereinafter referred to as the charge-collecting unit) at the rates set in this Decision.

For cargo or passenger ships that call at the port, the Bach Long Vy Port and Anchorage Area Authority may collect charges for use of piers, harbors and mooring buoys within the seaport area at the rates set under the current provisions of law on maritime charges and fees.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 87/2004/QĐ-BTC về mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.406

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116