Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 726/QĐ-CHHVN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam Người ký: Đỗ Đức Tiến
Ngày ban hành: 13/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 726/QĐ-CHHVN

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ TUYẾN DẪN TÀU TRONG VÙNG HOA TIÊU HÀNG HẢI BẮT BUỘC CỦA VIỆT NAM VÀ QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU HOA TIÊU CÁC HẠNG, PHƯƠNG TIỆN ĐƯA, ĐÓN HOA TIÊU ĐỐI VỚI TỪNG TUYẾN DẪN TÀU

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải và Nghị định s 49/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 173/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Quvết định số 26/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Cục Hàng hải Việt Nam, trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định vùng hoa tiêu hàng hải bt buộc của Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 và Thông tư số 10/2011/TT-BGTVT ngày 25 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bsung một s điu của Thông tư s06/2009/TT- BGTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục tuyến dẫn tàu trong các vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam và số lượng tối thiểu hoa tiêu các hạng, phương tiện đưa, đón hoa tiêu đối với từng tuyến dẫn tàu.

Điều 2.

1. Tuyến dẫn tàu là tuyến hành trình của tàu thuyền do hoa tiêu dẫn từ vùng đón trả hoa tiêu vào cầu cảng, bến cảng, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão, nhà máy đóng - sửa chữa tàu biển (sau đây gọi tắt là bến cảng) của một cảng biển hoặc cảng dầu khí ngoài khơi thuộc vùng hoa tiêu bắt buộc.

2. Phương tiện đưa, đón hoa tiêu là tàu thuyền có đủ điều kiện đbảo đảm việc đưa, đón hoa tiêu an toàn theo quy định và phù hp với thực tế của tuyến dẫn tàu đó.

3. Tổ chức hoa tiêu hàng hải phải bảo đảm đủ số lượng tối thiểu hoa tiêu các hạng và phương tiện đưa, đón hoa tiêu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này nhằm cung cấp kịp thời, hiệu quả, an toàn dịch vụ hoa tiêu trên tuyến dẫn tàu được giao. Trường hp tchức hoa tiêu được giao từ 02 (hai) tuyến dẫn tàu trở lên nhưng nhu cầu dẫn tàu không thường xuyên thì slượng ti thiểu hoa tiêu các hạng, phương tiện đưa, đón hoa tiêu đi với tuyến dn tàu đó có thể được giảm theo quyết định của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

4. Căn cứ nhu cầu thực tế về dẫn tàu tại các vùng hoa tiêu bắt buộc, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ điều chỉnh việc công bố tuyến dẫn tàu và quy định số lượng tối thiểu hoa tiêu các hạng, phương tiện đưa, đón hoa tiêu quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2012.

2. Quyết định này thay thế Quyết định s187/QĐ-CHHVN ngày 25 tháng 03 năm 2008 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về công bố tuyến dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải bt buộc của Việt Nam và quy định slượng tối thiểu hoa tiêu các hạng, phương tiện đưa, đón hoa tiêu đối với từng tuyến dẫn tàu.

3. Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng, Chánh Thanh tra hàng hải, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đc các tchức hoa tiêu hàng hải và các quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
Bộ GTVT (để b/c);
-
Các Phó Cục trưởng;
-
UBND các tỉnh liên quan;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- Sở GTVT các tỉnh liên quan;
- Lưu VT, PC (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Đức Tiến

 

DANH MỤC

TUYẾN DẪN TÀU TRONG CÁC VÙNG HOA TIÊU HÀNG HẢI BẮT BUỘC CỦA VIỆT NAM VÀ SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU HOA TIÊU CÁC HẠNG, PHƯƠNG TIỆN ĐƯA, ĐÓN HOA TIÊU ĐỐI VỚI TỪNG TUYẾN DẪN TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số
726/QĐ-CHHVN ngày 13/9/2012 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam)

TT

TUYN DN TÀU

Số lưng hoa tiêu tối thiểu

Phương tiện tối thiểu

Ghi chú

Ngoại hạng

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Vùng I

Vùng hoa tiêu bắt buộc từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Nam Định

1

Tuyến dẫn tàu Vạn Gia
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến khu chuyển tải Vạn Gia.

 

 

1

1

1

 

2

Tuyến Dẫn tàu Mũi Chùa
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Mũi Chùa.

 

 

 

1

1

 

3

Tuyến dẫn tàu Cẩm Phả
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Cẩm Phả.

3

3

2

3

2

 

4

Tuyến dẫn tàu Hòn Gai
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Hòn Gai.

4

3

4

2

4

 

5

Tuyến dẫn tàu Hải Phòng
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Hải Phòng.

4

10

15

15

6

 

6

Tuyến dẫn tàu Diêm Điền
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Diêm Điền.

 

 

1

1

1

 

7

Tuyến dẫn tàu Nam Định
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Nam Định.

 

1

 

1

1

 

Vùng II

Vùng hoa tiêu bắt buộc từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Quảng Trị

1

Tuyến dẫn tàu Lệ Môn
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Lệ Môn.

 

 

1

1

1

 

2

Tuyến dẫn tàu Nghi Sơn
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Nghi Sơn.

1

1

1

2

1

 

3

Tuyến dẫn tàu Cửa Lò
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Cửa Lò.

 

1

1

2

1

 

4

Tuyến dẫn tàu Cửa Hội, Bến Thủy:
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Xuân Hải, cảng biển Bến Thủy.

 

 

1

 

1

 

5

Tuyến dẫn tàu Vũng Áng Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Vũng Áng.

1

1

1

1

1

 

6

Tuyến dẫn tàu Quảng Bình
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Quảng Bình.

 

 

 

1

1

 

7

Tuyến dẫn tàu Hòn La
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Hòn La.

 

1

1

1

1

 

8

Tuyến dẫn tàu Cửa Việt
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Cửa Việt.

 

 

 

1

1

 

Vùng III

Vùng hoa tiêu bắt buộc từ tỉnh Thừa Thiên Huế đến tỉnh Quảng Ngãi

1

Tuyến dẫn tàu Thuận An
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Thuận An.

 

 

 

1

1

 

2

Tuyến dẫn tàu Chân Mây
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Chân Mây.

2

2

1

3

2

 

3

Tuyến dẫn tàu Đà Nng
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Đà Nng.

2

2

2

2

3

 

4

Tuyến dẫn tàu Quảng Nam
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Quảng Nam.

 

1

1

1

1

 

5

Tuyến dẫn tàu Sa Kỳ
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Sa Kỳ.

 

 

 

1

1

 

6

Tuyến dẫn tàu Dung Quất
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng Dung Quất.

7

1

3

8

4

 

Vùng IV

Vùng hoa tiêu bắt buộc từ tỉnh Bình Định đến tỉnh Phú Yên

1

Tuyến dẫn tàu Quy Nhơn
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Quy Nhơn.

1

2

2

2

1

 

2

Tuyến dẫn tàu Vũng Rô
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Vũng Rô.

 

 

1

1

1

 

Vùng V

Vùng hoa tiêu bắt buộc từ tỉnh Khánh Hòa đến tỉnh Ninh Thuận

1

Tuyến dẫn tàu Vân Phong
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Vân Phong.

1

1

1

1

1

 

2

Tuyến dẫn tàu Nha Trang
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Nha Trang.

1

1

1

1

1

 

3

Tuyến dẫn tàu Ba Ngòi
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Ba Ngòi.

1

 

1

 

1

 

4

Tuyến dẫn tàu Cà Ná
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Cà Ná.

 

 

 

1

1

 

Vùng VI

Vùng hoa tiêu bắt buộc thuộc địa phận các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh dọc theo sông Tiền

1

Tuyến dẫn tàu Vũng Tàu - Sài Gòn, Đồng Nai
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các bến cảng khu vực TP.HChí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An (trừ bến cảng Tân Cảng Cát Lái).

2

13

33

17

6

 

2

Tuyến dẫn tàu Soài Rạp
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các bến cảng trên sông Soài Rạp (ngang ngã ba Hiệp Phước Nhà Bè).

2

2

4

1

3

 

3

Tuyến dẫn tàu Sông Dinh
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các bến cảng trên sông Dinh.

1

2

2

2

2

 

4

Tuyến dẫn tàu Thị Vải
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các bến cảng trên sông Thị Vải - Cái Mép, sông Gò Gia (trừ bến cảng Container Cái Mép Thượng).

1

3

2

1

2

 

5

Tuyến dẫn tàu Sông Tiền
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cảng biển trên sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên và quá cảnh đi Căm Pu Chia.

 

 

 

4

1

 

6

Tuyến dẫn tàu Côn Đảo
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Côn Đảo.

1

 

 

1

1

 

7

Tuyến Phú Quý
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Phú Quý.

 

 

 

1

1

 

8

Tuyến dẫn tàu Tân cảng Cát Lái
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến bến cảng Tân Cảng Cát Lái.

3

25

6

1

4

 

9

Tuyến dẫn tàu Tân cảng Cái Mép Thượng
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến bến cảng Container Cái Mép Thượng.

5

 

 

1

1

 

Vùng VII

Vùng hoa tiêu bắt buộc thuộc các tỉnh dọc theo sông Hậu, các tỉnh Kiên Giang và Cà Mau

1

Tuyến dẫn tàu sông Hậu
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các bến cảng trên sông Hậu qua kênh Vàm Nao đến các bến cảng thuộc tỉnh Đng Tháp, khu neo đậu Vĩnh Xương - Thường Phước và quá cảnh đi Căm Pu chia.

1

4

2

2

3

 

2

Tuyến dẫn tàu Hòn Chông
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Hòn Chông.

 

 

1

1

1

 

3

Tuyến dẫn tàu Bình Trị
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Bình Trị.

 

1

1

 

1

 

4

Tuyến dẫn tàu Dương Đông
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến khu neo đậu Dương Đông, Phú Quốc.

1

 

 

1

1

 

5

Tuyến dẫn tàu Bãi Vòng
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến bến cảng Bãi Vòng (Phú Quốc).

 

 

 

1

1

 

6

Tuyến dẫn tàu Hà Tiên:
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến khu vực chuyển tải Hà Tiên

 

 

 

1

1

 

7

Tuyến dẫn tàu An Thi
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển An Thới.

1

 

 

1

1

 

8

Tuyến dẫn tàu Năm Căn
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Năm Căn.

 

 

1

1

1

 

Vùng VIII

Vùng hoa tiêu bắt buộc tại các khu vực khai thác dầu khí ngoài khơi trong vùng biển Việt Nam

1

Tuyến dẫn tàu Bạch Hổ
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến cảng dầu khí ngoài khơi khu vực mỏ Bạch Hổ.

4

 

 

 

 

*

2

Tuyến dẫn tàu Rồng
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến cảng dầu khí ngoài khơi khu vực mỏ Rồng.

2

 

 

 

 

*

3

Tuyến dẫn tàu Đại Hùng
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến cảng dầu khí ngoài khơi khu vực mỏ Đại Hùng.

1

1

 

 

 

*

4

Tuyến dẫn tàu Sư Tử Đen
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến cảng dầu khí ngoài khơi khu vực mỏ Sư Tử Đen.

2

1

 

 

 

*

5

Tuyến dẫn tàu Sư Tử Vàng
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến cảng dầu khí ngoài khơi khu vực mỏ Sư Tử Vàng.

2

 

 

 

 

*

6

Tuyến dẫn tàu Hồng Ngọc
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến cảng dầu khí ngoài khơi khu vực mỏ Hồng Ngọc.

1

 

 

 

 

*

7

Tuyến dẫn tàu Rạng Đông
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến cảng dầu khí ngoài khơi khu vực mỏ Rạng Đông.

2

 

 

 

 

*

8

Tuyến dẫn tàu Rồng Đôi, Rồng Đôi Tây
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến cảng dầu khí ngoài khơi khu vực mỏ Rồng Đôi.

1

 

 

 

 

*

9

Tuyến dẫn tàu Trường Sơn:
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến cảng dầu khí ngoài khơi khu vực mỏ Trường Sơn

1

 

 

 

 

*

10

Tuyến dẫn tàu Tê Giác Trắng
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến cảng dầu khí ngoài khơi khu vực mỏ Tê Giác Trắng.

1

 

 

 

 

*

11

Tuyến dẫn tàu Chim Sáo
Từ vùng đón trả hoa tiêu đến cảng dầu khí ngoài khơi khu vực mỏ Chim Sáo.

1

 

 

 

 

*

Ghi chú: (*) Phương tiện đưa, đón tiêu do Tổ chức hoa tiêu thỏa thuận với các bên liên quan.

MINISTRY OF TRANSPORT
VIET NAM MARINE ADMINISTRATION

--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence –Freedom -Happiness
--------------

No: 726/QĐ-CHHVN

Ha Noi, September 13, 2012

 

DECISION

ANNOUNCEMENT OF BOAT GUIDING LINE IN THE COMPULSORY MARINE PILOTAGE AREA OF VIETNAM AND REGULATION ON MINIMUM NUMBER OF PILOTS OF DIFFERENT CLASSES, MEANS OF TRANSPORTATION OF PILOT WITH EACH BOAT GUIDING LINE

DIRECTOR OF VIET NAM MARINE ADMINISTRATION

Pursuant to the Vietnam Maritime Code dated June 14, 2005;

Pursuant to Decree No. 173/2007/ND-CP of November 28, 2007 of the Government stipulating the organization and operation of maritime pilots and Decree No. 49/2011/ND-CP of June 21, 2011 of the Government amending and supplementing Article 11 of Decree No. 173/2007/ND-CP;

Pursuant to Decision No. 26/2009/QD-TTg dated February 20, 2009 of the Prime Minister of the Government stipulating functions, tasks, powers and organizational structure of the Vietnam Maritime Administration directly under the Ministry of Transport;

Pursuant to Circular No. 58/2011/TT-BGTVT dated November 28, 2011 of the Minister of Transport stipulating the compulsory maritime pilotage area of Vietnam;

Pursuant to Circular No. 06/2009/TT-BGTVT of June 18, 2009 and Circular No. 10/2011/TT-BGTVT dated March 25, 2011 of the Minister of Transport, amending and supplementing a number of articles of Circular No. 06/2009/TT- BGTVT stipulating the training, grant and revocation of the certificate of professional capacity of maritime pilot and Certificate of operation area of maritime pilots;

At the proposal of the Head of Legal Affairs Division.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 726/QĐ-CHHVN ngày 13/09/2012 công bố tuyến dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam và quy định số lượng tối thiểu hoa tiêu các hạng, phương tiện đưa, đón hoa tiêu đối với từng tuyến dẫn tàu do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.190

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.244.12