Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 585/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án "Triển khai thực hiện quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010' do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 585/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 11/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 585/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TIÊU CHUẨN HUẤN LUYỆN, CẤP CHỨNG CHỈ VÀ TRỰC CA CỦA THUYỀN VIÊN NĂM 1978 SỬA ĐỔI NĂM 2010”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010;

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010” (sau đây gọi tắt là Công ước STCW 78/2010) với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện các quy định của Công ước STCW 78/2010 mà Việt Nam là thành viên; duy trì việc Việt Nam có tên trong Danh sách trắng “White list” của Tổ chức Hàng hải quốc tế - IMO;

b) Xây dựng hệ thống đồng bộ các cơ sở đào tạo và huấn luyện thuyền viên đáp ứng các tiêu chuẩn quy định của Công ước STCW 78/2010; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hàng hải, phục vụ tích cực cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020;

c) Thực hiện các nội dung, định hướng phát triển nguồn nhân lực hàng hải đến năm 2020 theo Quy hoạch phát triển Vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2013 -2015:

- Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong nước để triển khai đầy đủ, toàn diện các quy định, tiêu chuẩn của Công ước STCW 78/2010;

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất theo các tiêu chuẩn của Công ước STCW 78/2010 để nâng cao năng lực đào tạo, huấn luyện thuyền viên của các cơ sở đào tạo, huấn luyện, bao gồm cả việc trang bị các hệ thống mô hình huấn luyện, đầu tư mua sắm các trang thiết bị đào tạo, huấn luyện nhằm đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của Công ước STCW 78/2010;

- Đổi mới công tác quản lý, đào tạo, huấn luyện, đánh giá và sát hạch tại các cơ sở đào tạo, huấn luyện để nâng cao chất lượng thuyền viên Việt Nam phục vụ cho thị trường ngành hàng hải trong nước và nước ngoài;

- Xây dựng các chương trình khung, chương trình môn học bằng tiếng Việt và tiếng Anh; biên soạn giáo trình, bài giảng và chuẩn bị hệ thống tài liệu giảng dạy theo tiêu chuẩn của Công ước STCW 78/2010 để sử dụng thống nhất trong toàn quốc;

- Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên phù hợp với tiêu chuẩn quy định của Công ước STCW 78/2010;

- Đảm bảo đạt chuẩn về chất lượng thuyền viên của khu vực và quốc tế, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng thuyền viên của Công ước STCW 78/2010, khuyến khích đào tạo sĩ quan, thuyền viên có tay nghề cao phục vụ cho xuất khẩu thuyền viên.

b) Triển khai áp dụng các quy định sửa đổi của Công ước STCW 78/2010 đối với các học viên được huấn luyện tại các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên tại Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013;

c) Đến năm 2016, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Công ước STCW 78/2010.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đào tạo, huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên của Việt Nam trên cơ sở những quy định của Công ước STCW 78/2010, bao gồm:

a) Hoàn thiện các quy chế về công tác đào tạo, huấn luyện, trực ca, tiêu chuẩn sức khỏe và cấp các loại chứng chỉ của thuyền viên; về chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của thuyền viên; về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam theo yêu cầu của Công ước STCW 78/2010;

b) Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (ISO) trong đào tạo và huấn luyện thuyền viên đối với cơ quan quản lý và các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên;

c) Hoàn thiện quy chế về cấp phép đào tạo, huấn luyện để đánh giá, cấp phép đào tạo, huấn luyện cho các cơ sở đào tạo, huấn luyện.

2. Hoàn thiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện theo các quy định của Công ước STCW 78/2010, bao gồm:

a) Xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện thuyền viên theo tiêu chuẩn của Công ước STCW 78/2010 để sử dụng thống nhất trong toàn quốc;

b) Hoàn thiện bộ đề thi và đáp án về chuyên môn và tiếng Anh của các kỳ thi sỹ quan hàng hải để sử dụng thống nhất trong toàn quốc;

c) Tổ chức dịch bộ Chương trình mẫu của IMO (IMO Model courses) làm cơ sở cho việc biên soạn tài liệu giảng dạy; dịch các chương trình đào tạo và huấn luyện, tài liệu đào tạo của Việt Nam sang Tiếng Anh.

3. Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên chính phù hợp với tiêu chuẩn quy định của Công ước STCW 78/2010, thực hiện theo các hình thức:

a) Cử các giảng viên, huấn luyện viên đi đào tạo trong nước và nước ngoài;

b) Mời các chuyên gia của IMO và giảng viên của các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên của nước ngoài về giảng dạy cho một số khóa huấn luyện tại Việt Nam.

4. Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên theo tiêu chuẩn của Công ước STCW 78/2010, bao gồm các nội dung:

a) Đầu tư mua sắm hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo và các chương trình mẫu của IMO;

b) Đầu tư mua sắm, nâng cấp trang thiết bị phục vụ đào tạo, huấn luyện thuyền viên.

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Danh mục các chương trình, dự án được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Đề án được xác định đối với từng chương trình, dự án cụ thể theo quy định.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu của các cơ sở đào tạo, huấn luyện và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

V. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Bộ Giao thông vận tải

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Đề án trong phạm vi thẩm quyền của Bộ;

b) Xây dựng báo cáo Tổ chức hàng hải quốc tế về việc triển khai áp dụng các quy định của Công ước STCW 78/2010 tại Việt Nam;

c) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai áp dụng các quy định của Công ước tại Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Bộ Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan khác xây dựng và hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế tài chính, các quy định về thu, quản lý, sử dụng các nguồn thu liên quan đến hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để thực hiện Đề án.

3. Bộ Y tế

Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan hoàn thiện quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của thuyền viên làm việc trên tàu biển.

4. Các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên

Chủ động xây dựng các nội dung, kế hoạch thực hiện cụ thể theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phù hợp với nội đung của Đề án; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức công tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên theo các quy định của Công ước STCW 78/2010.

5. Các chủ tàu Việt Nam

a) Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để tuyên tuyền, phổ biến cho thuyền viên Việt Nam về những quy định của Công ước STCW 78/2010;

b) Có kế hoạch bố trí thuyền viên tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện theo quy định của Công ước STCW 78/2010;

c) Xây dựng chương trình huấn luyện trên các tàu biển thuộc quyền quản lý và khai thác, sử dụng của mình theo quy định của Công ước STCW 78/2010.

6. Thuyền viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện tại các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên tại Việt Nam và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ưong Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRIỂN KHAI CÔNG ƯỚC STCW 78/2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên chương trình, dự án

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kinh phí thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Rà soát, sửa đổi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác đào tạo, huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên

Bộ GTVT

Các cơ sở đào tạo, huấn luyện hàng hải

Theo quy định hiện hành

Năm 2013

 

2

Xây dựng, ban hành Thông tư thay thế Quyết định số 20/2008/QĐ-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khoẻ của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Bộ Y tế

Bộ GTVT

Theo quy định hiện hành

Năm 2013

 

3

Xây dựng, đổi mới và dịch sang tiếng Anh các chương trình đào tạo và huấn luyện thuyền viên

Bộ GTVT

Các cơ sở đào tạo, huấn luyện hàng hải

Theo quy định hiện hành

Năm 2013

 

4

Mua sắm các IMO Model Courses và hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo kèm theo

Bộ GTVT

Các cơ sở đào tạo, huấn luyện hàng hải

Theo quy định hiện hành

Năm 2013-2014

 

5

Cử cán bộ, công chức, chuyên gia trong nước đi tham gia các hội nghị, hội thảo, huấn luyện về Công ước STCW 78 sửa đổi 2010 ở nước ngoài

Bộ GTVT

Các cơ sở đào tạo, huấn luyện hàng hải

Theo quy định hiện hành

Năm 2013-2014

 

6

Mời các chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam tập huấn, đánh giá công tác thực hiện Công ước STCW 78 sửa đổi 2010 của Việt Nam

Bộ GTVT

Các cơ sở đào tạo, huấn luyện hàng hải

Theo quy định hiện hành

Năm 2013-2015

 

7

Đào tạo giảng viên, huấn luyện viên

Bộ GTVT

Các cơ sở đào tạo, huấn luyện hàng hải

Theo quy định hiện hành

Năm 2013-2015

 

8

Xây dựng Bộ đề thi và đáp án cho các kỳ thi Sỹ quan Hàng hải và tiếng Anh Hàng hải

Bộ GTVT

Các cơ sở đào tạo, huấn luyện hàng hải

Theo quy định hiện hành

Năm 2013

 

9

In ấn, phổ biến song ngữ Công ước STCW 78 sửa đổi 2010

Bộ GTVT

Các cơ sở đào tạo, huấn luyện hàng hài

Theo quy định hiện hành

Năm 2013

 

10

Xây dựng phần mềm quản lý thuyền viên

Bộ GTVT

Các cơ sở đào tạo, huấn luyện hàng hải

Theo quy định hiện hành

Năm 2013-2014

 

11

Đầu tư các trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên

Bộ GTVT

Các cơ sở đào tạo, huấn luyện hàng hải

Theo quy định hiện hành

Năm 2013-2015

 

 

THE PRIME MINISTER
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No.: 585/QD-TTg

Hanoi, April 11, 2013

 

DECISION

APPROVING SCHEME FOR IMPLEMENTING REGULATIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS 1978, AS AMENDED IN 2010  

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on government organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers in 1978, as amended in 2010;

Pursuant to the Maritime Code of Vietnam dated June 14, 2005;

At the request of the Minister of Transport;

HEREBY DECIDES:

Article 1. The Scheme for implementing regulations of the International convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers 1978, as amended in 2010 (hereinafter referred to as “STCW 78/2010 Convention”), which includes the following contents, is hereby given approval.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 585/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án "Triển khai thực hiện quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010' do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.990

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222