Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 55/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 11/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 55/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2011 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 3434/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2010 của Bộ trưởng về việc phân công công tác giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải (Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5).

Chương trình này không bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật:

- Đã có trong Quyết định số 3626/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch thực thi Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

- Liên quan đến lĩnh vực thanh tra.

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ trong Chương trình có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu, tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thanh tra Bộ có trách nhiệm chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Bộ dự kiến Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra để đăng ký thực hiện vào 6 tháng cuối năm 2011.

Điều 3. Các Tổng cục, Cục, Vụ chủ trì soạn thảo, chủ trì tham mưu trình văn bản có trách nhiệm:

1. Xây dựng Đề cương chi tiết của các dự thảo văn bản, báo cáo Thứ trưởng phụ trách duyệt trước khi soạn thảo văn bản (đối với các Cục, Vụ chưa trình Bộ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật).

2. Hàng tháng, báo cáo Thứ trưởng phụ trách trực tiếp về tiến độ xây dựng, trình văn bản; đồng thời gửi Vụ Pháp chế một bản để tổng hợp.

3. Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ xây dựng văn bản.

Điều 4. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

1. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình. Hàng tháng, báo cáo Thứ trưởng phụ trách công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Sáu tháng, cuối năm, báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện Chương trình của Bộ và của từng Cục, Vụ.

2. Tham gia góp ý kiến các Đề cương chi tiết, dự thảo văn bản.

3. Thẩm định toàn bộ các dự thảo văn bản.

Điều 5. Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, các Cục chịu trách nhiệm bố trí đủ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định từ nguồn ngân sách và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác.

Điều 6. Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp chung trong Chương trình công tác của Bộ.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 8. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 55/QĐ-BGTVT ngày 11/01/2011 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngày 11/01/2011 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.331

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!