Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4138/QĐ-BGTVT năm 2007 điều chỉnh Quyết định 741/QĐ-BGTVT về Đầu tư dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (Dự án WB5) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4138/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 28/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4138/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 741/QĐ-BGTVT NGÀY 6/4/2007 VỀ VIỆC ĐẦU TƯ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (DỰ ÁN WB5)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Giao thông vận tải (GTVT);

Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ văn bản số 1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện quản lý công tác giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ các dự án xây dựng công trình giao thông;

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 14/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục Dự án “Phát triển Cơ sở Hạ tầng Giao thông Đồng bằng sông Cửu Long” (Dự án WB5);

Căn cứ văn bản số 1427/TTg-CN ngày 2/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đầu tư dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Giao thông Đồng bằng sông Cửu Long vốn vay Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 của Chính phủ về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp;

Căn cứ Thông báo số 538/TB-BGTVT ngày 28/11/2007 của Bộ GTVT về nội dung cuộc họp tổng kết Đoàn giám sát của Ngân hàng Thế giới về tình hình thực hiện dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Giao thông Đồng bằng sông Cửu Long vốn vay Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Hiệp định tín dụng số 4306-VN ngày 22/11/2007 ký giữa Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức phát triển Quốc tế (IDA) cho Dự án phát triển hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long;

Xét văn bản số 244/ĐT-KH ngày 28/9/2007 của Ban quản lý các dự án Đường thủy về việc báo cáo theo chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 5773/BGTVT-KHĐT về dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Giao thông Đồng bằng sông Cửu Long;

Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số điều của Quyết định số 741/QĐ-BGTVT ngày 6/4/2007 về việc Đầu tư dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Giao thông Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới như sau:

1. Để đảm bảo thống nhất, phù hợp với nội dung Hiệp định số 4306-VN ngày 22/11/2007, điều chỉnh Chủ đầu tư của Hợp phần C - Các tuyến đường tỉnh và đường thủy địa phương tại Khoản 2 - Điều 1 như sau:

- Tiểu hợp phần C1, C.2 và C.3(a): UBND các tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao chủ quản dự án sẽ quyết định theo quy định hiện hành;

- Tiểu hợp phần C.3(b) – Trung tâm hỗ trợ vùng: Cục Đường sông Việt Nam.

2. Điều chỉnh nội dung Điều 3 như sau:

Đối với thiết kế cơ sở, cho phép thực hiện theo thông lệ quốc tế và quy định của bên cho vay, sử dụng thiết kế sơ bộ thay cho thiết kế cơ sở. Các nội dung liên quan đến thiết kế cơ sở được điều chỉnh phù hợp theo điều này.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên như quyết định số 741/QĐ-BGTVT ngày 6/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Tài chính, Cục giám định và Quản lý chất lượng công trình giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sông Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Tp Cần Thơ và Hồ Chí Minh;
- Như điều 5;
- PMU.1, PMU-W;
- Lưu: VT, KHĐT (4 bản).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4138/QĐ-BGTVT năm 2007 điều chỉnh Quyết định 741/QĐ-BGTVT về Đầu tư dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (Dự án WB5) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.309

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199