Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3453/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 13/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3453/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước, Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
Xét báo cáo quyết toán của Sở Giao thông vận tải Lào Cai; kết quả kiểm toán của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn thuế (ATC) tại báo cáo kiểm toán số 37/2006/ATC- XDCB ngày 8/11/2006 và báo cáo kiểm toán bổ sung số 22/2008/BCXD-ATC ngày 23/7/2008; Biên bản thẩm tra của Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng xét duyệt quyết toán Bộ Giao thông vận tải ngày 30/10/2008 ; ý kiến của các thành viên Hội đồng xét duyệt quyết toán Bộ Giao thông vận tải; ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 11/11/2008.
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 279 đoạn Nghĩa Đô - Văn Bàn từ Km36 – Km109, tỉnh Lào Cai.

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Lào Cai.

- Địa điểm xây dựng: tỉnh Lào Cai.

- Thời gian khởi công: 6/2001; thời gian hoàn thành: 12/2004.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư

 Đơn vị : đồng

Nguồn

Được duyệt

Thực hiện

Tổng số

Trong đó:

- Vốn NSNN

- Vốn vay tín dụng

131.438.980.785

 

21.214.128.690

110.224.852.095

109.775.427.100

 

8.722.821.400

101.052.605.700

 

2. Chi phí đầu tư :

 Đơn vị : đồng

Nội dung

Tổng dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

Tổng số

131.438.980.785

108.592.321.442

- Xây lắp

- Chi phí khác

- Dự phòng

110.224.852.095

20.560.203.412

653.925.278

101.830.679.879

6.761.641.563

(Chi tiết theo phụ lục số 01/QL279 kèm theo).

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

 Đơn vị : đồng

Nội dung

Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý

Công trình giao đơn vị khác quản lý

Tổng số

0

108.592.321.442

1. Tài sản cố định

0

108.592.321.442

2. Tài sản lưu động

0

0

 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan :

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình theo đúng qui định.

2. Công nợ đến ngày 30/5/2007:

Tổng nợ phải thu: 1.273.987.268 đồng

Tổng nợ phải trả: 90.881.610 đồng

(Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục số 02/QL279 kèm theo).

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản : Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm ghi tăng giá trị tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản và quản lý khai thác theo qui định.

4. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan:

Sở Giao thông vận tải Lào Cai thực hiện việc thu hồi công nợ phải thu và chi trả các khoản còn nợ cho các đơn vị theo qui định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở GTVT Lào Cai, Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình giao thông Lào Cai và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng ( để b/c );
- Đơn vị cấp phát vốn liên quan;
- Vụ KHĐT;
- Cục QLXD&CLCTGT;
- TTr Bộ;
- Lưu: VP, Vụ TC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3453/QĐ-BGTVT ngày 13/11/2008 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.828

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220