Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 333/1999/QĐ-CHK về quản lý hộ chiếu của Cục HKDD Việt Nam do Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng ban hành

Số hiệu: 333/1999/QĐ-CHK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Hàng không dân dụng Việt Nam Người ký: Nguyễn Tiến Sâm
Ngày ban hành: 01/03/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 333/1999/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC HKDD VIỆT NAM SỐ 333/1999/QĐ-CHK NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU CỦA CỤC HKDD VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 01 tháng 12 năm 1992 của Chính phủ ban hành Qui chế quản lý các đoàn của nước ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta.
Căn cứ Nghị định số 48/CP ngày 08 tháng 7 năm 1993 của Chính phủ về hộ chiếu và thị thực.
Căn cứ Nghị định 68/CP ngày 25 tháng 10 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ Qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục hàng không dân dụng Việt Nam.
Căn cứ Quyết định số 957/1997/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về cải tiến một số thủ tục về xuất nhập cảnh và giải quyết vấn đề người Việt Nam đã xuất cảnh nhưng không về nước đúng hạn.
Để tăng cường công tác quản lý cán bộ, nhân viên của Cục HK và các đơn vị trực thuộc Cục HKDD Việt Nam đi ra nước ngoài, nhằm bảo vệ tốt an ninh nội bộ.
Theo đề nghị của ông Trưởng Ban An ninh và ông Trưởng Ban Tổ chức cán bộ - lao động Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Qui định về quản lý hộ chiếu của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam".

Điều 2:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

2. Ban An ninh Cục Hàng không dân dụng Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Nguyễn Tiến Sâm

(Đã ký)

 

QUI ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU CỦA CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 333/1999/QĐ-CHK ngày 01 tháng 3 năm 1999 của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam)

Chương 1

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng.

1. Qui định về quản lý hộ chiếu được áp dụng trong phạm vi của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

2. Quản lý hộ chiếu nói tại qui định này bao gồm: Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông.

Điều 2: Điều kiện được giao hộ chiếu.

1. Quyết định cử cá nhân, đoàn ra nước ngoài của Thủ trưởng cơ quan chủ quản phải chuyển đến cơ quan quản lý hộ chiếu. Cơ quan quản lý hộ chiếu có trách nhiệm giao hộ chiếu đúng đối tượng, kịp thời.

2. Trường hợp các cơ quan ngoài ngành Hàng không mời cá nhân trong ngành Hàng không đi ra nước ngoài, phải có công văn của cơ quan đó (giấy mời và quyết định) gửi cơ quan, đơn vị của ngành Hàng không đang quản lý cá nhân đó và được cơ quan, đơn vị chủ quản đồng ý.

3. Trường hợp các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài mời đích danh cá nhân trong ngành Hàng không đi ra nước ngoài về việc riêng. Người được mời phải làm đơn xin phép đi ra nước ngoài gửi Thủ trưởng cơ quan chủ quản, chỉ được nhận hộ chiếu để làm thủ tục sau khi được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan chủ quản.

4. Trường hợp các cơ quan, đơn vị của ngành Hàng không mời cá nhân ngoài ngành Hàng không đi ra nước ngoài (Hộ chiếu được làm theo giấy mời của ngành Hàng không), sau khi về nước ngành Hàng không dân dụng Việt Nam không quản lý hộ chiếu của cá nhân đó.

5. Trước khi ra nước ngoài 03 ngày. Cán bộ, nhân viên được nhận hộ chiếu ở các cơ quan, bộ phận an ninh nội bộ. Cơ quan, bộ phận quản lý hộ chiếu phải đối chiếu danh sách khớp với quyết định của Thủ trưởng đơn vị mới giao hộ chiếu.

Chương 2

QUẢN LÝ HỘ CHIẾU

Điều 3:

Cán bộ, nhân viên hiện đang công tác trong cơ quan, đơn vị đã được cấp hộ chiếu còn thời hạn sử dụng phải nộp lại cho cơ quan quản lý hộ chiếu của cơ quan, đơn vị mình sau 15 ngày sau khi Qui định này được ban hành.

Điều 4:

Ban An ninh Cục Hàng không dân dụng Việt Nam phối hợp với các cơ quan quản lý hộ chiếu của các đơn vị để thống nhất biện pháp quản lý hộ chiếu của cán bộ, nhân viên thuộc diện quản lý của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

Điều 5:

Sau khi làm xong thủ tục xin cấp hộ chiếu cho cán bộ, nhân viên. Phòng Đối ngoại thuộc Văn phòng Cục Hàng không chuyển hộ chiếu cho Ban An ninh Cục Hàng không dân dụng Việt Nam hoặc cơ quan quản lý hộ chiếu của các đơn vị quản lý.

Điều 6: Phân cấp quản lý hộ chiếu.

1. Ban An ninh Cục HKDD Việt Nam: Quản lý hộ chiếu của cán bộ, nhân viên khối cơ quan Cục Hàng không, Tạp chí Hàng không, Trung tâm Y tế.

2. Bộ phận an ninh nội bộ của các Cụm cảng Hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam quản lý hộ chiếu của cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị mình quản lý.

3. Bộ phận bảo vệ nội bộ của Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam: Quản lý hộ chiếu của cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm QLBDD Việt Nam.

4. Bộ phận bảo vệ nội bộ của Trường Hàng không Việt Nam: Quản lý hộ chiếu của cán bộ, nhân viên của Trường Hàng không Việt Nam.

Điều 7: Trường hợp không giao hoặc thu hồi hộ chiếu.

Những người đã có quyết định của Thủ trưởng cơ quan chủ quản cho phép ra nước ngoài hoặc đã có hộ chiếu và vé tầu bay đi ra nước ngoài nhưng sau đó có những lý do đặc biệt mà phải đình chỉ hoặc hủy bỏ chuyến đi thì Thủ trưởng cơ quan chủ quản phải có công văn thông báo cho cơ quan quản lý hộ chiếu để tiến hành thu hồi hoặc không giao hộ chiếu, chỉ giao lại cho người có tên ghi trong hộ chiếu khi có đủ các thủ tục đi chuyến sau.

Điều 8: Quản lý hộ chiếu tại các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, giao nhận hộ chiếu theo qui định.

1. Đối với hộ chiếu của cán bộ, nhân viên của Cục và các đơn vị trực thuộc Cục Hàng không dân dụng sau khi về Việt Nam được 05 ngày phải nộp hộ chiếu cho cơ quan, bộ phận bảo vệ nội bộ nói tại Điều 6 để quản lý. Trường hợp đặc biệt khác phải được cơ quan quản lý hộ chiếu xem xét, quyết định.

2. Mọi cán bộ, nhân viên có trách nhiệm báo cáo với cơ quan quản lý hộ chiếu về những vấn đề liên quan đến hộ chiếu trong thời gian công tác, học tập ở nước ngoài.

Chương 3

THỐNG KÊ BÁO CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 9: Thống kê, báo cáo.

1. Cơ quan, bộ phận bảo vệ nội bộ được giao quản lý hộ chiếu phải lập sổ ghi cấp phát, thu giữ hộ chiếu theo qui định.

2. Hàng tháng, quí, năm các cơ quan, đơn vị phải có báo cáo đánh giá về công tác quản lý hộ chiếu và báo cáo cơ quan quản lý hộ chiếu của Cục Hàng không dân dụng (qua Ban An ninh Cục Hàng không).

3. Ban An ninh Cục Hàng không dân dụng Việt Nam định kỳ tổng kết đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác quản lý hộ chiếu của các cơ quan, đơn vị trực thuộc để báo cáo Lãnh đạo Cục Hàng không dân dụng.

Điều 10: Xử lý vi phạm.

1. Mọi trường hợp vi phạm qui định quản lý hộ chiếu phải báo cáo kịp thời về Cục Hàng không dân dụng Việt Nam (qua Ban An ninh) để kịp thời xử lý.

2. Những cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm qui định này đều bị xử lý kỷ luật theo qui định của pháp luật.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 333/1999/QĐ-CHK về quản lý hộ chiếu của Cục HKDD Việt Nam do Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.029
DMCA.com Protection Status