Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 957/1997/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 11/11/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 957/1997/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẢI TIẾN MỘT SỐ THỦ TỤC VỀ XUẤT CẢNH VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐÃ XUẤT CẢNH NHƯNG KHÔNG VỀ NƯỚC ĐÚNG HẠN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Nhằm cải tiến thêm một bước về công tác xuất cảnh, tránh phiền hà cho dân và giải quyết dứt điểm tình trạng công dân Việt Nam, trong đó có cán bộ, công nhân, viên chức và quân nhân... hiện đang lưu trú, làm ăn bất hợp pháp tại nước ngoài, nhất là các nước thuộc Liên Xô (cũ) và Đông Âu;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Công dân Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh đi nước ngoài (không phân biệt đối tượng, mục đích xuất cảnh và nước đến), nếu có đủ thủ tục xuất cảnh hợp lệ đều được xem xét cấp hộ chiếu theo các quy định hiện hành của Chính phủ.

Tuỳ theo mục đích của mỗi lần xuất cảnh, công dân chỉ được sử dụng một loại hộ chiếu thích hợp (theo một mã số cố định do cơ quan cấp hộ chiếu phát hành).

2. Công dân Việt Nam đã có hộ chiếu hợp lệ khi ra nước ngoài được miễn thị thực xuất cảnh và được qua lại các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam.

Điều 2.

1. Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang... (sau đây gọi tắt là cơ quan chủ quản) chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý nhân sự, quản lý hộ chiếu của cán bộ, công nhân, viên chức, quân nhân thuộc biên chế, tổ chức của mình (kể cả người trong diện hợp đồng lao động dài hạn) khi cử hoặc bảo lãnh cho họ ra nước ngoài về việc công hoặc việc riêng.

2. Các lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu chịu trách nhiệm không cho xuất cảnh và thu hồi hộ chiếu của những người thuộc đối tượng cấm xuất cảnh hoặc chưa được xuất cảnh ra nước ngoài; chuyển nộp kịp thời những hộ chiếu này về quản lý tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Nội vụ.

3. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, thường xuyên hoặc định kỳ soát xét các đối tượng cấm xuất cảnh hoặc tạm thời chưa được xuất cảnh và thông báo kịp thời cho các lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu.

Điều 3. Cán bộ, công nhân, viên chức và quân nhân thuộc biên chế các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang đã xuất cảnh ra nước ngoài (không phân biệt mục đích và thời điểm xuất cảnh), nếu tự nguyện xin ở lại hoặc tự ý không về nước đúng hạn (thời hạn do cơ quan chủ quản ấn định tuỳ theo yêu cầu công tác của cơ quan và phải ghi vào văn bản cử hoặc xác nhận bảo lãnh cho đi nước ngoài) thì chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày ở lại quá hạn, cơ quan chủ quản phải làm các thủ tục đưa ra khỏi biên chế và cắt các khoản quyền lợi ở trong nước (trừ những người đã được hưởng chế độ hưu trí). Nếu người ở lại là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam thì cơ quan chủ quản có trách nhiệm báo cáo với Đảng uỷ cùng cấp để có biện pháp xử lý về Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Điều 4. Người Việt Nam xuất cảnh đi nước ngoài không về nước đúng hạn, nếu muốn được bảo hộ quyền công dân Việt Nam thì phải đến khai báo tại Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (gần nơi cư trú của mình nhất). Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm ghi sổ đăng ký, gia hạn giấy tờ tuỳ thân (nếu có yêu cầu) và thông báo về nước cho Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và cơ quan chủ quản biết (nếu là cán bộ, công nhân, viên chức, quân nhân).

Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao quy định thủ tục gia hạn, cấp đổi giấy tờ tuỳ thân cho công dân theo nguyên tắc quản lý thống nhất, chặt chẽ, bảo đảm an ninh, trật tự và nhanh chóng, tạo thuận lợi cho công dân được cư trú, làm ăn hợp pháp ở nước sở tại.

Điều 5. Cán bộ, nghiên cứu sinh, lưu học sinh, thực tập sinh... được cử đi tu nghiệp và nâng cao trình độ ở nước ngoài do Nhà nước bảo đảm chi phí hoặc được phía nước ngoài đài thọ theo Hiệp định, thoả thuận giữa nước ta với nước ngoài (trừ trường hợp các tổ chức nước ngoài cho đi đào tạo để về làm việc cho họ tại Việt Nam), nếu không về nước đúng hạn thì ngoài việc xử lý theo quy định tại các Điều 3, 4 của Quyết định này, còn phải bồi hoàn chi phí đào tạo cho Nhà nước.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mức tiền bồi hoàn, biện pháp thu hồi và hoàn trả, kể cả biện pháp bảo lãnh của thân nhân và ký quỹ của đương sự trước khi xuất cảnh (nếu thấy cần thiết).

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No. 957/1997/QD-TTg

Hanoi, November 11, 1997

 

DECISION

ON IMPROVING A NUMBER OF EXIT PROCEDURES AND RESOLVING MATTERS RELATING TO VIETNAMESE NATIONALS WHO HAVE GONE ABROAD BUT DO NOT RETURN HOME WITHIN THE PRESCRIBED TIME LIMIT

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
In order to further improve the exit procedures; to remove inconveniences for the people and resolve fully the situation where Vietnamese nationals, including officials, employees, armymen..., are illegally residing and working in foreign countries, particularly those in the former Soviet Union and in Eastern Europe;
At the proposal of the Minister for Foreign Affairs, the Minister of the Interior and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,

DECIDES:

Article 1.-

1.- Any Vietnamese citizen who wishes to go abroad (regardless of who he/she is, purposes of exit and destination country) and meets all procedural requirements for exit shall be entitled to consideration for the granting of passport in accordance with the current regulations of the Government.

A citizen may, depending on the purposes of each exit, be permitted to use one appropriate type of passport (in accordance with a given code number issued by the passport issuing body).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.-

1.- The heads of State bodies, socio-political organizations, State enterprises, armed forces units... (hereafter collectively referred to as the "agency in charge") are answerable before law for the management of the personnel and passports of officials, employees, armymen� in their agencies, organizations, (including persons under long-term employment contracts) when sending them abroad or guaranteeing their overseas trips for public or private business.

2.- Exit and entry-control forces at the border gates shall have to disallow exit and withdraw passports of persons who are prohibited from going abroad or who have not yet been permitted to go abroad; to promptly remit these passports to the Entry and Exit Control Department of the Ministry of the Interior.

3.- The Ministry of the Interior shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned agencies in regularly or periodically checking the persons who are prohibited from going abroad or are temporarily not permitted to go abroad and promptly notify the exit and entry control forces at the border gate thereof.

Article 3.-

In cases where the officials, employees, and armymen on the payrolls of the State bodies, socio-political organizations, State enterprises and armed forces units have gone abroad (regardless of purposes and time of exit) voluntarily apply to stay abroad or refused to return within the prescribed time limit (the time limit is set by the agency in charge, depending on its work requirement and must be recorded in the sending document or the guarantee certification), the agency in charge shall, within ninety (90) days to the expiry date, have to fill the procedures for removing such persons from their payrolls and cutting their benefits and interests arising in Vietnam (except for those who have retired). If the persons who decide to stay abroad are members of the Communist Party of Vietnam, their agency in charge shall have to report to the Party Committee of the same level for measures to handle the matter in accordance with the provisions of the Party�s Rules.

Article 4.-

If a Vietnamese national who has gone abroad but did not return as scheduled and now wishes to have his/her Vietnamese citizenship protected, he/she must make a declaration at a representative office of the Socialist Republic of Vietnam nearest to his/her place of residence in the concerned foreign country. The representative office of Vietnam in the foreign country shall have to record in the registry book, extend his/her personal papers (if so requested) and notify the Ministry for Foreign Affairs, the Ministry of the Interior and the agency in charge thereof (if the Vietnamese national is an official, employee or armyman).

The Ministry of the Interior shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry for Foreign Affairs in defining procedures for extension and issuance of personal papers for Vietnamese nationals on the principles of uniform and strict management, promptness, security and order so as to create favourable conditions for the Vietnamese nationals to reside and work legally in the foreign country(ies).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.If an official, post graduate, student or apprentice... who has been sent abroad to study and upgrade their knowledge with funds provided by the State or foreign parties under treaties or agreements signed between Vietnam and foreign countries (except for cases where foreign organizations send these persons for overseas training to work for them after they return to Vietnam) do not return as scheduled, he/she shall have to repay the training expenses to the State, in addition to the handling measures provided for in Articles 3 and 4 of this Decision.

The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry for Foreign Affairs, the Ministry of Education and Training, the Ministry of Science, Technology and Environment, the Ministry of Planning and Investment, determine the reimbursement rate and measures to ensure the repayment, including the measures of guaranty by relatives and deposits of the involved party before going abroad (where necessary).

Article 6.- This Decision takes effect 15 days after its signing. All earliers provisions which are contrary to this Decision are now annulled.

The ministers, heads of the ministerial-level agencies, heads of the agencies attached to the Government, presidents of people�s committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall the have to implement this Decision.

 

 

THE PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 957/1997/QĐ-TTg ngày 11/11/1997 về việc cải tiến một số thủ tục về xuất cảnh và giải quyết vấn đề người Việt Nam đã xuất cảnh nhưng không về nước đúng hạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.441

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.216.26