Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 320/QĐ-BGTVT năm 2017 công bố Cảng thủy nội địa 324 được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 320/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Nhật
Ngày ban hành: 25/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 320/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG B CNG THỦY NỘI ĐỊA 324 ĐƯỢC TIP NHẬN PHƯƠNG TIỆN THỦY NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcấu tổ chức ca SGiao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư s50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cng, bến thủy nội địa;

Căn cứ Quyết định số 1112/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2013 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch chi tiết hệ thống cảng thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2020 định hướng đến năm 2030;

Trên cơ sở ý kiến tham gia của Bộ Quốc phòng (văn bản số 12297/BQP-TM ngày 06/12/2016), BCông an (văn bản số 3137/BCA-TCAN ngày 21/12/2016);

Xét báo cáo thẩm định số 2143/CĐTNĐ-PCTTr ngày 13/10/2016 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vviệc thẩm định hồ sơ công bố cảng thủy nội địa 324 tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài; Quyết định s459/QĐ-CĐTNĐ ngày 21/4/2016 của Cục Đường thy nội địa Việt Nam về việc công bố lại cng thy nội đa 324;

Xét đơn đề nghị số 18/CV-ĐT&PT324 ngày 28/9/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 324 về việc công bố hoạt động cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bCảng thủy nội địa 324 được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài với nội dung sau:

1. Tên cảng: Cảng thủy nội địa 324.

2. Vị trí: bên bờ phải vịnh Bái Tử Long thuộc khu vực Km 6, phường Quang Hanh, thành phố Cm Phả, tỉnh Qung Ninh.

3. Chủ cảng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 324.

- Địa chỉ: số 248 Trần Phú, phường Cẩm Thành thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 0333.862579                                        Fax: 0333.862579

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700480135, đăng ký lần đầu ngày 10/02/2004; thay đổi lần thứ 5 ngày 05/4/2013 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

5. Cảng thuộc loại: Cảng hàng hóa tổng hợp.

6. Vùng đất cảng: diện tích 30.941,8m2 (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 847139, BO 847140 ngày 12/02/2015 do UBND tỉnh Qung Ninh cấp).

7. Vùng nước cảng: chiều dài dọc sông là 252m; chiều rộng 50m (tính tmép ngoài cầu cảng trở ra biển).

8. Kết cấu công trình cảng: cầu cảng có kết cấu bê tông cốt thép; chiều dài cảng 252m; chiều rộng 20m; cao trình đỉnh +5,5m

9. Cảng được phép tiếp nhận phương tiện thủy nội địa và phương tiện thủy nước ngoài có trọng tải đến 5.000 tấn.

10. Cấp kỹ thuật: Cảng cấp I.

11. Vùng đón trả hoa tiêu: Quảng Ninh,

Điều 2. Trong quá trình khai thác cảng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 324 có trách nhiệm:

1. Thực hiện đúng các quy định về quản lý hoạt động cảng thủy nội địa hiện hành và Quyết định này.

2. Bảo trì hệ thống báo hiệu và đảm bảo an toàn đường thủy nội địa trong khu vực vùng nước trách nhiệm.

3. Tổ chức khai thác cảng đúng mục đích, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, bảo vệ môi trường và an ninh, quốc phòng theo quy định; cảng chỉ tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài sau khi được cấp giấy chứng nhận an ninh cảng thủy nội địa theo quy định.

Điều 3. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I có trách nhiệm:

- Quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng và thu các khoản phí, lệ phí theo quy định pháp luật;

- Căn cứ vào điều kiện khai thác của cảng, điều kiện thực tế của cầu cảng, luồng tuyến, giới hạn độ sâu vùng nước cảng và các quy định của pháp luật liên quan để cho phép phương tiện thủy ra, vào tại cầu cảng trên để đảm bảo an toàn, an ninh đường thủy nội địa, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan khi thực hiện thủ tục cấp phép cho phương tiện thủy nước ngoài ra, vào cảng đảm bảo trật tự, an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường theo quy định.

Điều 4. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện hoạt động nghiệp vụ của mình.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải, Pháp chế; Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 324, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: QP, CA, TC, NN và PTNN, Y tế;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT (4)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 320/QĐ-BGTVT năm 2017 công bố Cảng thủy nội địa 324 được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


843

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36