Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 32/QĐ-BGTVT về Chương trình xây dựng đề án chiến lược, quy hoạch, đề án khác của Bộ Giao thông vận tải năm 2013

Số hiệu: 32/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 05/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CÁC ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, ĐỀ ÁN KHÁC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định s2415/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ;

Căn cứ yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng các đề án chiến lược, quy hoạch, đề án khác của Bộ Giao thông vận tải năm 2013 như nêu tại Phụ lục 1, Phụ lục 2,

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị

1. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo, chủ trì tham mưu trình đề án có trách nhiệm:

a) Xây dựng Đề cương chi tiết dự thảo đề án, báo cáo Thứ trưởng phụ trách duyệt trước khi xây dựng đề án (đối với các đề án chưa triển khai xây dựng).

b) Bảo đảm về chất lượng và tiến độ xây dựng đề án theo chương trình được giao.

c) Hàng tháng, báo cáo Thứ trưởng phụ trách về tiến độ xây dựng, trình đề án, đồng thời gửi Văn phòng Bộ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình; hàng tháng, báo cáo Bộ trưởng và các Thứ trưởng phụ trách kết quả thực hiện Chương trình của Bộ và của từng cơ quan, đơn vị.

3. Vụ Tài chính cân đối bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đúng tiến độ yêu cầu, phù hp quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu
: VT, VP (TH).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH VÀ ĐỀ ÁN KHÁC TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2013

STT

Tên đề án

Cơ quan chủ trì son thảo

Cơ quan chủ trì trình và cơ quan phi hợp

Thời gian cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian Bộ trình Thủ tướng Chính ph

Thứ trưởng phụ trách

I

ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH

1

Điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050

Tổng công ty Đường sắt VN

V KHĐT

Viện CL&PT GTVT, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT; Cục ĐSVN

Tháng 01/2013

Tháng 03/2013

Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng

2

Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020

Viện chiến lược và phát trin GTVT

V VT

Các Vụ PC, HTQT; VPB, TCĐBVN, Các cục: HKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN, HHVN

Tháng 06/2013

Tháng 10/2013

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường

3

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tm nhìn sau năm 2020

Viện Chiến lược và Phát triển GTVT

Vụ KHĐT

TP HCM, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT.

Đã trình tháng 08/2012

Tháng 02/2013

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông

4

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải đường sắt Việt Nam

Cục Đường sắt Việt Nam

Vụ KHĐT

Viện CL&PT GTVT, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT; Tổng công ty ĐSVN

Tháng 02/2013

Tháng 6/2013

Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng

5

Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT hàng không Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Cục HKVN

V KHĐT

Viện CL&PT GTVT, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT; TCTy HKVN, TCT Cảng HK

Tháng 7/2013

Tháng 11/2013

Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu

6

Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Cục HHVN

VKHĐT

Viện CL&PT GTVT, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT; TCTy HHVN

Tháng 7/2013

Tháng 11/2013

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công

7

Đán điều chnh Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Cục HHVN

VKHĐT

Viện CL&PT GTVT, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT; TCTy HHVN

Tháng 8/2013

Tháng 12/2013

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công

8

Kế hoạch phát triển KCHT GTVT vùng duyên hải Miền Trung

Tổng cục Đường bộ VN

V KHĐT

Đã trình tháng 10/2012

Tháng 3/2013

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường

9

Kế hoạch phát triển KCHT GTVT vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Bc Bộ

Tổng cục Đường bộ VN

V KHĐT

Đã trình tháng 10/2012

Tháng 3/2013

Thứ trưng Trương Tấn Viên

II

ĐỀ ÁN KHÁC

1

Đề án “Nâng cao năng lực an ninh hàng hải”

Cục HHVN

V Vn tải

Các V: KCHT, VT, PC,TC, KHCN, KHĐT, HTQT, Cc ĐKVN

Tháng 8/2013

Tháng 10/2013

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công

2

Đ án nâng cao năng lực, thị phần vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam

Cục HHVN

V VT

Các Vụ: PC, TC, KHĐT, HTQT, Ban ĐMDN

Tháng 6/2013

Tháng 10/2013

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công

3

Đ án phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại các thành phố

Viện chiến lược và phát triển GTVT

V Vn tải

Các Vụ: ATGT, TC, PC; Tng cục ĐBVN; Cục ĐKVN; VP UBATGTQG; TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố liên quan

Tháng 7/2013

Tháng 10/2013

Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng

4

Đề án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, kho tàng bến bãi tại các cảng biển lớn và địa điểm thông quan hàng hóa XNK để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa XNK đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Cục HHVN

Vụ KHĐT

Các Vụ: PC, TC, KCHT, HTQT; TCĐBVN, Cục ĐSVN, Cục ĐTNĐVN

Tháng 6/2013

Tháng 11/2013

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC ĐỀ ÁN QUY HOẠCH, ĐỀ ÁN KHÁC TRÌNH BỘ TRƯỞNG NĂM 2013

STT

Tên đề án

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan chủ trì trình và cơ quan phi hợp

Thi gian Cơ quan soạn thảo trình B

Thời gian trình Btrưởng ban hành

Thứ trưởng phụ trách

I

ĐÁN QUY HOẠCH

1

Quy hoạch chi tiết đường sắt khu đầu mối thành phố Hồ Chí Minh

Cục ĐSVN

VKHĐT

Các V: KCHTGT, VT, KHCN, MT, PC

Đã trình 12/2012

Tháng 3/2013

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông

2

Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Bắc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Cục ĐTNĐVN

V KHĐT

Các Vụ: PC, MT, KHCN, VT

Tháng 01/2013

Tháng 4/2013

Thứ trưởng Trương Tấn Viên

3

Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Cục ĐTNĐVN

V KHĐT

Các Vụ: PC, MT, KHCN, VT, KCHT

Tháng 01/2013

Tháng 4/2013

Thứ trưởng Trương Tấn Viên

4

Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Cục ĐTNĐVN

V KHĐT

Các Vụ: KCHT, KHCN, VT, PC, TC

Tháng 01/2013

Tháng 4/2013

Thứ trưởng Trương Tấn Viên

5

Quy hoạch xây dựng sân bay Phan Thiết

Cục HKVN

V KHĐT

Đã trình 11/2012

Tháng 06/2013

Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu

6

Quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt kh1435 đoạn Thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ.

Cục ĐSVN

V KHĐT

Các Vụ: KCHT, KHCN, VT, PC, TC, KHĐT, HTQT

Tháng 03/2013

Tháng 7/2013

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông

7

Quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc Nam

Tổng công ty Đường sắt VN

VKHĐT

Các Vụ: VT, KCHTGT, ATGT, PC, MT, TC; Cục ĐSVN

Tháng 4/2013

Tháng 8/2013

Thứ trưng Lê Mạnh Hùng

8

Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ

Tổng cục ĐBVN

V KCHTGT

Các Vụ: VT, KHĐT, ATGT, PC, MT, TC; Viện CLPTGTVT

Tháng 5/2013

Tháng 8/2013

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường

II

Đ ÁN KHÁC

1

Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường GTVT giai đoạn 2013-2015

Vụ MT

V MT

Các Vụ: KHĐT, PC, TC, VT

 

Tháng 01/2013

Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng

2

Đề án Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành giao thông vận tải

Thanh tra Bộ

Thanh tra B

Vụ TCCB; các Tng cục, Cục thuộc Bộ

 

Tháng 01/2013

Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu

3

Đề án đi mới công tác quản lý vận tải đường bộ theo hướng hiện đại nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải

Tổng cục ĐBVN

V Vn tải

Các Vụ: KCHT, KHCN, VT, PC, TC, KHĐT

Đã trình tháng 11/2012

Tháng 3/2013

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường

4

Đ án thành lập Trung tâm giám định, kiểm định chất lượng công trình xây dựng trc thuộc Cục QLXD&CLCTGT

Cục QLXD&CL CTGT

Cc QLXD&CLCTGT

Các Vụ: PC, KHCN, KCHT, TC, TCCB; TCĐB, Các Cc: HH, HK, ĐS

Tháng 01/2013

Tháng 3/2013

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông

5

Đề án đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng, hiệu quả Báo GTVT

Báo GTVT

Văn phòng B

Tháng 01/2013

Tháng 3/2013

Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng

6

Đề án đổi mới toàn diện và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng cục ĐBVN

Tổng cục ĐBVN

V TCCB

Các Vụ, TT Bộ, VP Bộ, Cục QLXD

Tháng 01/2013

Tháng 3/2013

Thtrưởng Nguyễn Hồng Trường

7

Đề án Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành GTVT năm 2013 và giai đoạn 2013-2015

Ban ĐM&QLDN

Ban ĐM&QLDN

Các Vụ: KHĐT, TC, HTQT, KHCN; Ban PPP; Các TCục, Cục chuyên ngành

Tháng 02/2013

Tháng 3/2013

Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng

8

Đề án Phân cấp, xã hội hóa công tác duy tu, bảo dưng kết cấu hạ tầng đường sắt

Cục ĐSVN

VKCHTGT

Các Vụ: TCCB, TC, KHĐT, PC; Cục QLXD

Tháng 01/2013

Tháng 4/2013

Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng

9

Đề án xã hội hóa công tác đào tạo

Các trường thuộc Bộ GTVT

V TCCB

Các Vụ: KHĐT, PC, TC

Tháng 01/2013

Tháng 4/2013

Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng

10

Đ án Phân cấp, xã hội hóa công tác duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hàng hải

Cục HHVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: TCCB, TC, KHĐT, PC; Ban ĐM&QLDN; Cục QLXD; TCTy BĐATHH miền Bắc và miền Nam.

Tháng 01/2013

Tháng 4/2013

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công

11

Đề án “Đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo MOU vào năm 2014”.

Cục HHVN

Vụ Pháp chế

Các Vụ: KCHT, VT, PC, TC, KHCN, KHĐT, HTQT, Cục ĐKVN

Tháng 01/2013

Tháng 04/2013

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công

12

Đề án tăng cường năng lực quản lý, tổ chức và chất lượng hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông

Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường

Cc QLXD

Các Vụ: KHĐT, KHCN, TC; Tổng Cục ĐBVN; Các Ban QLDA

Tháng 01/2013

Tháng 5/2013

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông

13

Đề án khai thác hiệu quả các cảng thuộc Nhóm cảng biển số 5

Cục HHVN

VKHĐT

Các Vụ: VT, TC, KCHT Cục QLXD&CLCTGT.

Tháng 03/2013

Tháng 06/2013

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công

14

Đề án nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng hải

Cục HHVN

V KCHTGT

Các Vụ: VT, KHĐT, TC; Cục QLXD&CLCTGT.

Tháng 3/2013

Tháng 7/2013

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công

15

Đề án khảo sát, nghiên cu hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

Tổng cục ĐBVN

V Vn tải

Vụ KHCN, ATGT, PC, TC, KHĐT, Viện CL&PTGTVT

Tháng 4/2013

Tháng 7/2013

Thứ trưng Lê Mạnh Hùng

16

Đề án nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động vận tải đường bộ

Tng cục ĐBVN

V Vn tải

V KHCN, ATGT, PC, TC, KHĐT, Viện CL&PTGTVT

Tháng 4/2013

Tháng 7/2013

Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng

17

Đề án Nâng cao năng lực thống kê và dự báo thị trường vận tải biển VN

Cục HHVN

V VT

Các Vụ: KCHT, PC, TC, KHCN, KHĐT, HTQT

Tháng 4/2013

Tháng 7/2013

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công

18

Đề án nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt

Cục ĐSVN

V KCHTGT

Các Vụ: VT, TC, KHĐT; Cục QLXD&CLCTGT Tổng công ty ĐSVN

Tháng 3/2013

Tháng 7/2013

Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng

19

Đề án nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ

Tổng cục ĐBVN

V KCHTGT

Các Vụ: VT, TC, KHĐT; Cục QLXD&CLCTGT.

Tháng 3/2013

Tháng 7/2013

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường

20

Đề án Tổng thể đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng công tác quản lý, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông thủy nội địa

Cục ĐTNĐ

VKCHTGT

Các Vụ: VT, TC, KHĐT; Cục QLXD&CLCTGT.

Tháng 3/2013

Tháng 7/2013

Thứ trưởng Trương Tấn Viên

21

Đề án nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng không

Cục HKVN

V KCHTGT

Các Vụ: VT, TC, KHĐT; Cục QLXD&CLCTGT.

Tháng 6/2013

Tháng 9/2013

Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu

22

Đề án Phát triển dịch vụ Logistics trong lĩnh vực GTVT Việt Nam đến năm 2020

Cục HHVN

VVT

Các Vụ: KCHT, PC, TC, KHCN, KHĐT.

Tháng 6/2013

Tháng 10/2013

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công

23

Đề án tái cơ cấu vận tải toàn ngành để hài hòa các phương thức vận tải

Viện Chiến lược và phát triển GTVT

V Vn tải

Các Vụ, Tng cục, Cục thuộc Bộ

Tháng 6/2013

Tháng 10/2013

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường

24

Đề án Huy động các nguồn lực đột phá để đầu tư phát triển KCHT giao thông

Viện chiến lược và phát trin GTVT

VTC

Các Vụ: KCHT, TC, KHCN, KHĐT, MT, VT, PC; Các T.Cục, Cục, quản lý chuyên ngành

Tháng 7/2013

Tháng 10/2013

Thứ trưởng Trương Tấn Viên

25

Đề án Xây dựng quỹ phát triển KCHT giao thông

Viện chiến lược và phát trin GTVT

V TC

Các Vụ: KCHT, TC, KHCN, KHĐT, MT, VT, PC; Các T.Cục, Cục quản lý chuyên ngành

Tháng 7/2013

Tháng 10/2013

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường

26

Đề án Khả năng phát triển vận tải biển pha sông

Cục ĐTNĐ

V Vn tải

Cục HHVN

Tháng 9/2013

Tháng 12/2013

Thứ trưởng Trương Tấn Viên

27

Đề án xây dựng tiêu chí phân hạng doanh nghiệp vận tải ô tô

Tổng cục ĐBVN

V Vn tải

Vụ KHCN, ATGT, PC, TC, KHĐT, Viện CL&PTGTVT

Tháng 10/2013

Tháng 12/2013

Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 32/QĐ-BGTVT về Chương trình xây dựng đề án chiến lược, quy hoạch, đề án khác của Bộ Giao thông vận tải năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.337

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125