Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 313/QĐ-TANDTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Văn Du
Ngày ban hành: 24/08/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 313/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP SỐ 204/CTPH-TANDTC-UBATGTQG NGÀY 05/7/2023 VỀ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG GIỮA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VÀ ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2023-2030

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới;

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới;

Căn cứ Chương trình phối hợp số 204/CTPH-TANDTC-UBATGTQG ngày 05/7/2023 về thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giữa Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban ATGT Quốc gia;

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - Tuyên truyền Tòa án nhân dân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp số 204/CTPH-TANDTC-UBATGTQG ngày 05/7/2023 về thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giữa Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia giai đoạn 2023-2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh án Tòa án quân sự Trung ương; Tòa án nhân dân cấp cao; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh án Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Ủy ban ATGT Quốc gia (để phối hợp);
- Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h);
- Cổng TTĐT TANDTC, Báo Công lý (để đăng tải);
- Lưu: VP, BCĐTTTT.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Du

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP SỐ 204/CTPH-TANDTC-UBATGTQG NGÀY 05/7/2023 VỀ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG GIỮA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VÀ ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2023-2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 313/QĐ-TANDTC ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

Thực hiện Chương trình phối hợp số 204/CTPH-TANDTC-UBATGTQG ngày 05/7/2023 về thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giữa Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia giai đoạn 2023-2030, Tòa án nhân dân tối cao thống nhất với Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia ban hành Kế hoạch gia thực hiện Chương trình phối hợp (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện hiệu quả các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu thống nhất trong Chương trình phối hợp số 204/CTPH-TANDTC-UBATGTQG về thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2030 được ký kết giữa Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ngày 05/7/2023.

b) Cụ thể hoá các nội dung, hoạt động theo từng giai đoạn, từng năm; xác định phương thức, nguồn lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời, hiệu quả những nội dung đã được xác định trong Chương trình phối hợp.

b) Các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Kế hoạch phải bảo đảm khả thi, đồng bộ, cùng hướng tới mục tiêu của Chương trình phối hợp; đảm bảo phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực tiễn của ngành, địa phương.

c) Làm rõ trách nhiệm và bảo đảm sự phối hợp hiệu quả của Tòa án nhân dân các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan ở cấp Trung ương và cấp địa phương trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình, phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2030, Tòa án nhân dân tối cao thống nhất với Ủy ban ATGT Quốc gia thực hiện 14 nhóm nội dung. Chi tiết nội dung và thời gian thực hiện được trình bày tại Phụ lục đính kèm Kế hoạch này.

III. KINH PHÍ

1. Căn cứ nhiệm vụ được giao, Báo Công lý chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự toán chi thực hiện Kế hoạch, tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách Nhà nước hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền để xem xét, phê duyệt theo quy định pháp luật.

2. Các đơn vị đầu mối chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan huy động nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin - Tuyên truyền Tòa án nhân dân

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, hệ thống Tòa án nhân dân các cấp, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

b) Tổ chức Hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch hàng năm; tổ chức Hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch vào đầu năm 2027.

c) Thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cơ quan liên quan; các địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch.

d) Tổng hợp, báo cáo những vấn đề mới phát sinh, tham mưu các giải pháp xử lý kịp thời; đồng thời báo cáo và đề xuất, kiến nghị Chính phủ các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Kế hoạch.

2. Các cơ quan chức năng thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan

a) Căn cứ nội dung Kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật các nội dung phát sinh, đề xuất sửa đổi, bổ sung bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

b) Hàng năm, sơ kết đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch và các vướng mắc phát sinh về Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin - Tuyên truyền Toà án nhân dân để tổng hợp, báo cáo Tòa án nhân dân tối cao./.


PHỤ LỤC

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP SỐ 204/CTPH-TANDTC-UBATGTQG NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2023 GIỮA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VÀ ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA VỀ CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2023-2030

Mục

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

Tham mưu, đề xuất, kiến nghị các nội dung nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về công tác bảo đảm trật tự ATGT

Vụ PC&QLKH - TANDTC

Báo Công lý; Cục KH-TC, VP TANDTC; VP UBATGTQG, các cơ liên quan

x

x

x

x

2

Tăng cường năng lực cho các đối tượng liên quan đến việc tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp trong hệ thống Tòa án nhân dân các cấp

Báo Công lý

Vụ Tổng hợp; Cục KH-TC, VP TANDTC; TAND, TAQS các cấp; VP Ủy ban ATGT QG; các cơ quan liên quan

x

x

x

x

x

x

x

x

3

Chỉ đạo việc xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo quy định pháp luật

Vụ Tổng hợp

Báo Công lý; Cục KH-TC, VP TANDTC; VP Ủy ban ATGT QG; TAND, TAQS các cấp

x

x

x

x

x

x

x

x

4

Tổ chức xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo quy định pháp luật

TAND, TAQS các cấp

Báo Công lý; Vụ Tổng hợp; Cục KH-TC, VP TANDTC; VP Ủy ban ATGT QG; Ban ATGT các cấp

x

x

x

x

x

x

x

x

5

Thông qua các vụ án, bản án liên quan đến vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tổ chức biên tập, sản xuất tin bài, phóng sự báo chí, phim ngắn, phóng sự truyền hình có hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ thu hút người dân quan tâm.

Báo Công lý

Cục KH-TC, VP TANDTC; Vụ Tổng hợp; TAND các cấp; VP Ủy ban ATGT QG; Ban ATGT các cấp; các cơ quan liên quan.

x

x

x

x

x

x

x

x

6

Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất và thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nhằm phát huy hiệu quả của công tác xét xử, mô hình phiên tòa giả định.

Báo Công lý

Cục KH-TC, VP TANDTC; TAND, TAQS các cấp; VP Ủy ban ATGT QG; Ban ATGT các cấp; các cơ quan liên quan.

x

x

x

x

x

x

x

x

7

Tiếp tục đổi mới và duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về việc chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông thuộc các cơ quan truyền thông, báo chí của Tòa án nhân dân tối cao; đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí khác dẫn nguồn nội dung tuyên truyền để tăng tính lan tỏa trong xây dựng văn hóa giao thông.

Báo Công lý

Cục KH-TC, VP TANDTC; TAND, TAQS các cấp; VP Ủy ban ATGTQG; Ban ATGT các cấp; các cơ quan, liên quan.

x

x

x

x

x

x

x

x

8

Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình xét xử các vụ án vi phạm trật tự, an toàn giao thông cho các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong nhân dân.

Vụ Tổng hợp

Cục KH-TC, VP TANDTC; TAND, TAQS các cấp; VP Ủy ban ATGT QG; Ban ATGT các cấp; các cơ quan liên quan.

x

x

x

x

x

x

x

x

9

Phối hợp với các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, hội nghị, hội thảo; các khóa đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực cho các đối tượng liên quan; các cuộc tọa đàm; các chương trình sự kiện cộng đồng; các cuộc thi nhằm tạo tính lan tỏa trong hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Báo Công lý

Cục KH-TC, VP TANDTC; Vụ Tổng hợp; TAND, TAQS các cấp; VP Ủy ban ATGT QG; Ban ATGT các cấp; các cơ quan liên quan.

x

x

x

x

x

x

x

x

10

Ứng dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm triển khai thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các nền tảng số.

Báo Công lý

Cục KH-TC, VP TANDTC; Vụ Tổng hợp; TAND, TAQS các cấp; VP Ủy ban ATGTQG; Ban ATGT các cấp; các cơ quan liên quan.

x

x

x

x

x

x

x

x

11

Xây dựng dự toán kinh phí đoạn 2023-2030 và kinh phí hàng năm

Báo Công lý

Cục KH-TC, VP TANDTC; VP Ủy ban ATGT QG

x

x

x

x

x

x

x

x

12

Công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc; sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp

Ban Chỉ đạo Công tác TTTT TAND

Cục KH-TC, VP TANDTC; Vụ Tổng hợp; TAND, TAQS các cấp; VP Ủy ban ATGTQG; Ban ATGT các cấp; các cơ quan liên quan.

x

x

x

x

x

x

x

x

13

Công tác thi đua khen thưởng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Báo Công lý; Cục KH-TC, VP TANDTC; Vụ Tổng hợp; TAND, TAQS các cấp; VP Ủy ban ATGT QG; Ban ATGT các cấp; các cơ quan liên quan.

x

x

x

14

Các nội dung phát sinh được Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban ATGT Quốc gia thống nhất bổ sung trên cơ sở phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành.

Báo Công lý

Cục KH-TC, VP TANDTC; TAND, TAQS các cấp; VP Ủy ban ATGT QG, các cơ quan liên quan

x

x

x

x

x

x

x

x

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 313/QĐ-TANDTC ngày 24/08/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp 204/CTPH-TANDTC-UBATGTQG về thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giữa Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia giai đoạn 2023-2030 do Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


112

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!