Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3053/QĐ-BGTVT duyệt phương án và giao nhiệm vụ thường trực cứu hộ, cứu nạn, chống va trôi các cầu mùa lũ năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3053/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 09/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

Số: 3053 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2008 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ GIAO NHIỆM VỤ THƯỜNG TRỰC CỨU HỘ, CỨU NẠN, CHỐNG VA TRÔI CÁC CẦU MÙA LŨ NĂM 2008

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Chỉ thị số 08/2008/CT-TTg ngày 26 thỏng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-BGTVT ngày 9/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc thành lập Ban Chỉ đạo PCLB và TKCN Bộ GTVT;
Xét đề nghị của Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam (Cục Đường sông Việt Nam) tại văn bản số 1374/CĐS-QLĐS ngày 06/10/2008, văn bản số 1360/CĐS-KHĐT ngày 08/10/2008 và tờ trỡnh số 1363/TTr-CĐS ngày 08/10/2008 về việc bổ sung và phê duyệt phương án thường trực cứu hộ, cứu nạn chống va trôi cầu Đũ Lốn, cầu Hoàng Long mùa lũ năm 2008;
Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo PCLB và TKCN Bộ GTVT,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Duyệt phương án thường trực cứu hộ, cứu nạn, chống va trôi cầu Đũ Lốn và cầu Hoàng Long mùa lũ năm 2008 (có phương án chi tiết kèm theo).

Điều 2. - Giao Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam (Cục Đường sông Việt Nam) làm chủ đầu tư.

- Giao Cụng ty Quản lý đường sụng Thanh Hoá thực hiện nhiệm vụ như Điều 1.

- Giao Ban Chỉ đạo PCLB và TKCN Bộ phối hợp Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trên để báo cáo Bộ.

- Nguồn vốn: Lấy từ nguồn phòng chống lụt bão năm 2008 cũn lại của Bộ GTVT.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Ban Chỉ đạo PCLB và TKCN Bộ, Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Sở GTVT Thanh Hoá, Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ thường trực cứu hộ, cứu nạn, chống va trôi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban CĐ PCLB TW (để b/c);
- UBQG tìm kiếm cứu nạn (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Vụ Tài chính (để phối hợp);
- Lưu VT, PCLB&TKCN (5 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

PHƯƠNG ÁN

BỐ TRÍ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ, NHÂN LỰC THƯỜNG TRỰC CỨU HỘ, CỨU NẠN, CHỐNG VA TRÔI CẦU ĐŨ LỐN, CẦU HOÀNG LONG MÙA LŨ NĂM 2008

(Kèm Quyết định số 3053/QĐ-BGTVT ngày 9 tháng 10 năm 2008)

1. Cầu Đũ Lốn; Giao Công ty Cổ phần Thanh Hoá thực hiện:

- Đầu máy công suất từ 200 – 300CV: 01 chiếc.

- Xuồng cao tốc công xuất từ 30 – 60CV: 01 chiếc.

- Nhân lực: 09 người/ca.

2. Cầu Hoàng Long; Giao Công ty Cổ phần Thanh Hoá thực hiện:

- Đầu máy công xuất từ 200 – 300CV: 01 chiếc.

- Xuồng cao tốc công suất từ 30 – 60CV: 01 chiếc.

- Nhân lực: 09 người/ca.

3. Đối với tàu, đầu máy và ca nô, Yêu cầu đơn vị được giao nhiệm vụ phải nổ mỏy tối thiểu 1,5 giờ/ ngày./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3053/QĐ-BGTVT duyệt phương án và giao nhiệm vụ thường trực cứu hộ, cứu nạn, chống va trôi các cầu mùa lũ năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.227
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145