Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3014/2002/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Phạm Thế Minh
Ngày ban hành: 20/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3014/2002/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHO PHÉP TÀU THUYỀN CHỞ HÀNG KHÔ VÀO RA ĐỂ LÀM HÀNG TẠI BẾN SỐ 1 - CẢNG DUNG QUẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/3/1994 của Chính phủ qui định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 13/CP ngày 25/2/1994 của Chính Phủ ban hành “Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở Việt Nam”; Nghị định số: 24/2001/NĐ-CP ngày 30/5/2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 13/CP ngày 25/2/1994 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Vận tải và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 .-

1. Cho phép Bến số 1- Cảng Dung Quất của Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt-Nga được tiếp nhận tàu thuyền chở hàng khô của Việt Nam và nước ngoài có trọng tải đến 10.000DWT vào ra để làm hàng.

Điều 2.-

Tàu thuyền ra vào cầu Bến số 1- Cảng Dung Quất phải đến vị trí đón trả hoa tiêu tại vùng nước có bán kính 01 hải lý với tâm có toạ độ như sau:

- Vĩ độ: 15o 26’ 30” N.

- Kinh độ: 108o 45’ 30” E.

Điều 3.-

1. Cảng vụ Quảng Ngãi có trách nhiệm quản lý Nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại khu vực Bến số1- Cảng Dung Quất và căn cứ vào tình hình thời tiết, các điều kiện khai thác của cầu bến, mớn nước cụ thể của tàu thuyền để ra quyết định cho phép tàu thuyền vào ra cầu Bến số 1 - Cảng Dung Quất an toàn.

2. Cảng vụ Quảng Ngãi được thu các khoản phí theo quy định của pháp luật.

Điều 4.- Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt - Nga có trách nhiệm cung cấp các tài liệu liên quan đến cầu bến cho Cảng vụ Quảng Ngãi, tổ chức khai thác Bến số 1- Cảng Dung Quất an toàn, đúng mục đích và được thu các khoản cước phí theo quy định của pháp luật.

Điều 5.- Các cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước của các Bộ, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật tại cầu Bến số 1- Cảng Dung Quất.

Điều 6.-

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2002.

2. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Vận tải Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ Quảng Ngãi, Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt - Nga, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5
- Công an cửa khẩu cảng Dung Quất
- Cục Hải quan Quảng Ngãi
- Cục Hàng hải VN
- Công báo
- Lưu : VP, PCVT

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG 
Phạm Thế Minh

 

THE MINISTRY OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 3014/2002/QD-BGTVT

Hanoi, September 20, 2002

 

DECISION

PERMITTING DRY-CARGO VESSELS TO ENTER AND EXIT WHARF No.1-DUNG QUAT SEAPORT FOR CARGO HANDLING

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORT

Pursuant to the Governments Decree No.22/CP of March 22, 1994 defining the tasks, powers, State management responsibility and organizational structure of the Ministry of Communications and Transport;
Pursuant to the Government
s Decree No.13/CP of February 25, 1994 issuing the Regulation on management of maritime activities at seaports and maritime zones in Vietnam; Decree No.24/2001/ND-CP of May 30, 2001 amending and supplementing a number of articles of the Regulation on management of maritime activities at seaports and maritime zones in Vietnam, issued together with the Governments Decree No.13/CP of February 25, 1994;
At the proposals of the director of the Legal-Transport Department and the director of Vietnam National Maritime Bureau,

DECIDES:

Article 1.- To permit Wharf No.1-Dung Quat seaport of Vietnam-Russia Oil Refinery Joint Venture to receive Vietnamese and foreign dry-cargo vessels with a tonnage of up to 10,000 DWT entering and exiting for cargo handling.

Article 2.- Vessels entering and exiting piers of Wharf No.1 -Dung Quat seaport must arrive at the pilot-embarkation and -disembarkation position in the waters with a radius of 1 nautical mile and centered at the following coordinate:

- Latitude: 15o2630" N

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3.-

1. Quang Ngai port authority is responsible for exercising the specialized State management over maritime matters in the area of Wharf No.1-Dung Quat seaport and basing itself on the weather conditions and exploitation conditions of the piers as well as specific draughts of vessels to decide whether to permit their entry into or exit from the piers of Wharf No.1-Duang Quat seaport so as to ensure safety.

2. Quang Ngai port authority is entitled to collect fees under law provisions.

Article 4.- Vietnam-Russia Oil Refinery Joint Venture shall have to supply documents related to the piers to Quang Ngai port authority, organize the exploitation of Wharf No.1-Dung Quat seaport in a safe manner, for the right purposes, and be entitled to collect charges and fees according to the provisions of law.

Article 5.- The State management agencies under the relevant ministries and branches shall perform their tasks and exercise their powers according to law provisions at the piers of Wharf No.1- Dung Quat seaport.

Article 6.-

1. This Decision takes effect as from October 1, 2002.

2. The directors of the Office and Legal-Transport Department under the Ministry of Communications and Transport, the director of Vietnam National Maritime Bureaus, the director of Quang Ngai port authority, Vietnam-Russia Oil Refinery Joint Venture, the heads of the concerned agencies and units as well as concerned individuals shall have to implement this Decision.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.FOR THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORT
VICE MINISTER
Pham The Minh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3014/2002/QĐ-BGTVT ngày 20/09/2002 về việc cho phép tàu thuyền chở hàng khô vào ra để làm hàng tại Bến số 1 - Cảng Dung Quất do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.803

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222