Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2577/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 09/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2577/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỞ CẢNG BIỂN DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI MỎ TÊ GIÁC TRẮNG TẠI LÔ 16-1 NGOÀI KHƠI TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại Công văn số 6409/UBND-VP ngày 04 tháng 11 năm 2011 về việc công bố mở cảng biển Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Tê Giác Trắng Lô 16-1 ngoài khơi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Công bố mở cảng biển Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Tê Giác Trắng tại Lô 16-1 ngoài khơi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên cảng: Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Tê Giác Trắng;

2. Vị trí: Lô 16-1 ngoài khơi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (theo hệ tọa độ WGS-84):

a) Giàn khai thác đầu giếng TGT H1-WHP có điểm mốc tại tọa độ 09059'06"N và 107057'34"E;

b) Giàn khai thác đầu giếng TGT H4-WHP có điểm mốc tại tọa độ 09059'27"N và 107056'50"E;

c) Tàu xử lý, chứa và xuất dầu FPSO ARMADA TGT1 có điểm mốc tại tọa độ 09058'22"N và 107058'17"E;

3. Vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch (theo hệ tọa độ WGS-84):

a) Trong điều kiện thời tiết bình thường: là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn bán kính 01 hải lý, với tâm tại vị trí có tọa độ: 10016'00"N và 107005'00"E;

4. Loại tàu biển và giới hạn trọng tải của tàu biển được phép ra, vào hoạt động: tàu chở dầu Việt Nam và nước ngoài có trọng tải đến 150.000 DWT.

5. Giới hạn vùng an toàn khu vực cảng và các yêu cầu về bảo đảm an toàn hàng hải: khoảng cách vùng an toàn của Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Tê Giác Trắng là 500m trở ra tính từ rìa ngoài cùng của Giàn khai thác đầu giếng TGT H1-WHP, Giàn khai thác đầu giếng TGT H4-WHP và Tàu xử lý, chứa và xuất dầu FPSO ARMADA TGT1. Trong phạm vi 02 hải lý tính từ rìa ngoài cùng của các công trình và phương tiện nổi nêu trên, phương tiện tàu, thuyền không có nhiệm vụ không được thả neo.

Điều 2.

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu có trách nhiệm:

1. Quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại khu vực Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Tê Giác Trắng và được thu các khoản phí theo quy định của pháp luật;

2. Căn cứ điều kiện thực tế và các quy định của pháp luật có liên quan để cho phép tàu thuyền có các thông số kỹ thuật phù hợp với thiết kế của cảng ra, vào hoạt động và thực hiện các dịch vụ khác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Điều 3.

Chủ đầu tư căn cứ quy định của Quyết định này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện khai thác cảng để tổ chức khai thác đúng mục đích, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và được thu các khoản phí theo quy định của pháp luật.

Điều 4.

Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ quy định của Quyết định này, các quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ khu vực Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Tê Giác Trắng.

Điều 5.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Tổng giám đốc Công ty Liên doanh điều hành chung Hoàng Long, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ: Kế hoạch đầu tư, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Y tế, tài chính;
- UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2577/QĐ-BGTVT ngày 09/11/2011 công bố mở cảng biển Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Tê Giác Trắng tại Lô 16-1 ngoài khơi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.868

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!