Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2550/QĐ-CHK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Hàng không Việt Nam Người ký: Đinh Việt Sơn
Ngày ban hành: 17/11/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2550/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH AN NINH HÀNG KHÔNG CẢNG HÀNG KHÔNG ĐIỆN BIÊN

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ khoản 36 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21/11/2014;

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 6 Nghị định số 66/2015/NĐ-CP ngày 12/8/2015 của Chính phủ quy định về Nhà chức trách hàng không;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam; Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019;

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Xét đề nghị của Cảng hàng không Điện Biên tại công văn số 452/CHKĐB ngày 17/11/2023 về việc phê duyệt Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không Điện Biên;

Theo đề nghị của Trưởng phòng An ninh hàng không - Cục Hàng không Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không Điện Biên.

Các thông số về kết cấu hạ tầng, lưu lượng hành khách, công suất khai thác, danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và các hãng hàng không hoạt động tại Cảng hàng không Điện Biên trong Chương trình an ninh hàng không này có giá trị tham khảo tại thời điểm phê duyệt để xác lập định mức quân số lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, thiết bị an ninh hàng không và phương án kiểm soát an ninh hàng không các khu vực của Cảng hàng không Điện Biên.

Điều 2. Cảng hàng không Điện Biên có trách nhiệm:

1. Cung cấp nội dung liên quan đến các cơ quan, đơn vị theo danh mục phân phối tài liệu trong Chương trình an ninh hàng không.

2. Đảm bảo đủ nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Chương trình an ninh hàng không.

Đối với các nội dung chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định pháp luật, yêu cầu Cảng hàng không Điện Biên thực hiện theo lộ trình thời gian tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

3. Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, Cảng hàng không Điện Biên rà soát, đánh giá sự phù hợp của Chương trình an ninh hàng không với hoạt động thực tế tại Cảng để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung Chương trình nếu cần thiết. Trường hợp có sự thay đổi điều kiện khai thác, tăng, giảm lưu lượng hành khách và các thay đổi khác ảnh hưởng đến phương án kiểm soát an ninh hàng không, Cảng hàng không Điện Biên phải kịp thời đánh giá, đề xuất Cục Hàng không Việt Nam xem xét sửa đổi, bổ sung Chương trình.

Điều 3. Cảng vụ hàng không miền Bắc tổ chức giám sát việc thực hiện Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không Điện Biên; chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Giám sát viên an ninh hàng không giám sát việc thực hiện Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không Điện Biên, định kỳ 6 tháng đánh giá hiệu quả của Chương trình an ninh hàng không và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam (kèm theo trong báo cáo công tác an ninh hàng không Quý II và Quý IV hằng năm).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 1563/QĐ-CHK ngày 16/9/2021 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không Điện Biên.

Điều 5. Trưởng phòng An ninh hàng không - Cục Hàng không Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc, Trưởng Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không Điện Biên, Giám đốc Cảng hàng không Điện Biên, Người đứng đầu hệ thống quản lý về an ninh hàng không Cảng hàng không Điện Biên, Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- PCT. Đinh Việt Sơn;
- Tổng công ty Cảng HKVN-CTCP (để thực hiện);
- Phòng QLC, Thanh tra - Cục HKVN (để phối hợp);
- Lưu: VT, ANHK (01) ĐHH (11)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đinh Việt Sơn

PHỤ LỤC

LỘ TRÌNH KHẮC PHỤC NHỮNG NỘI DUNG CHƯA ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH AN NINH HÀNG KHÔNG CẢNG HÀNG KHÔNG ĐIỆN BIÊN
(Kèm theo Quyết định số 2550/QĐ-CHK ngày 17/11/2023 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam)

STT

Nội dung chưa đáp ứng tiêu chuẩn, quy định pháp luật

Biện pháp tạm thời

Lộ trình thực hiện

Ghi chú

1

Hệ thống hàng rào an ninh hàng không chưa có hệ thống cảm biến phát hiện, cảnh báo xâm nhập theo tiêu chuẩn quy định.

Cảng hàng không Điện Biên bố trí lực lượng kiểm soát an ninh duy trì kiểm tra hàng rào an ninh thường xuyên; tăng cường công tác tuần tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý trường hợp đột nhập trái phép qua hàng rào an ninh hàng không.

Thực hiện theo lộ trình đầu tư của Tổng công ty Cảng HKVN-CTCP. Hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

2

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không còn thiếu

Cảng hàng không Điện Biên bố trí lực lượng kiểm soát an ninh duy trì kiểm tra hàng rào an ninh thường xuyên; tăng cường công tác tuần tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý trường hợp đột nhập trái phép qua hàng rào an ninh hàng không.

Bổ sung tối thiểu 09 nhân viên kiểm soát ANHK để làm việc tại các vị trí sau: giám sát ANHK bằng ca-me-ra; thiết lập thêm 01 điểm kiểm soát ANHK tại khu vực ga đến; thiết lập thêm 01 điểm kiểm soát ANHK tại khu vực hàng rào ANHK hướng Nam của Cảng trước ngày 31/12/2024.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2550/QĐ-CHK ngày 17/11/2023 phê duyệt Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không Điện Biên do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


234

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!