Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND qui định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính của Bến xe Bắc Ninh, thuộc Sở Giao thông vận tải do Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 23/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 27/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V QUI ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA BẾN XE BẮC NINH, THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 21.6.2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29.6.2001;
Căn cứ Quyết định số 08/2005/QÐ-BGTVT ngày 10.01.2005 của Bộ truởng Bộ Giao thông vận tải, ban hành “Qui định về bến xe ô tô khách”;
Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 25/TTr-SNV ngày 28.02.2006,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Qui định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính của Bến xe Bắc Ninh, cụ thể như sau:

1. Vị trí:

Bến xe Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Giao thông vận tải; đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường bộ và các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan thuộc tỉnh và Trung ương.

Bến xe Bắc Ninh có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng theo qui định của pháp luật.

Trụ sở của Bến xe Bắc Ninh: Ðặt tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các qui định về vận tải hành khách tại bến xe; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm tại bến xe theo qui định của pháp luật;

- Ký hợp đồng với các doanh nghiệp vận tải hành khách về việc tổ chức đón, trả khách theo quy định của cơ quan quản lý tuyến;

- Xác nhận vào "Sổ nhật trình chạy xe";

- Tổ chức bán vé cho khách hoặc nhận uỷ thác bán vé với các doanh nghiệp vận tải hành khách; sắp xếp cho ô tô khách ra, vào bến đón trả khách đảm bảo trật tự, an toàn, đúng thời gian quy định;

- Tổ chức các dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống an toàn của xe; dịch vụ trông giữ xe; dịch vụ xếp dỡ, bảo quản hàng, hành lý cho khách và các dịch vụ khác phục vụ khách, lái xe, phụ xe và nhân viên phục vụ trên xe theo quy định của pháp luật;

- Giữ gìn trật tự, an ninh, ngăn chặn các hành vi gây mất trật tự, mỹ quan, vệ sinh và môi trường tại bến xe; đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm tại bến xe và được yêu cầu bồi thường thiệt hại do những hành vi đó gây ra;

- Tổ chức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí xe ra vào bến đón trả khách và các loại phí, lệ phí của các dịch vụ do bến tổ chức, theo đúng mức qui định của Nhà nước;

- Thực hiện công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng, phòng chống cháy nổ trong bến xe;

- Thực hiện các chế độ báo cáo về tổ chức hoạt động của bến xe theo qui định của pháp luật; dồng thời chấp hành sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Quản lý cán bộ, viên chức và tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

3. Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo: Gồm Giám đốc và Phó Giám đốc.

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Cơ chế tài chính:

Bến xe Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp có thu, được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động thường xuyên trong một thời gian nhất định (khung định biên được xác định là 18 người, chỉ được dùng làm căn cứ dể hỗ trợ kinh phí).

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Thủ truởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Bến xe Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

QUYẾT ÐỊNH

V/V QUI ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA BẾN XE BẮC NINH, THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 21.6.2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29.6.2001;
Căn cứ Quyết định số 08/2005/QÐ-BGTVT ngày 10.01.2005 của Bộ truởng Bộ Giao thông vận tải, ban hành “Qui định về bến xe ô tô khách”;
Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 25/TTr-SNV ngày 28.02.2006,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Qui định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính của Bến xe Bắc Ninh, cụ thể như sau:

1. Vị trí:

Bến xe Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Giao thông vận tải; đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường bộ và các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan thuộc tỉnh và Trung ương.

Bến xe Bắc Ninh có t­u cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng theo qui định của pháp luật.

Trụ sở của Bến xe Bắc Ninh: Ðặt tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các qui định về vận tải hành khách tại bến xe; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm tại bến xe theo qui định của pháp luật;

- Ký hợp đồng với các doanh nghiệp vận tải hành khách về việc tổ chức đón, trả khách theo quy định của cơ quan quản lý tuyến;

- Xác nhận vào "Sổ nhật trình chạy xe";

- Tổ chức bán vé cho khách hoặc nhận uỷ thác bán vé với các doanh nghiệp vận tải hành khách; sắp xếp cho ô tô khách ra, vào bến dón trả khách đảm bảo trật tự, an toàn, đúng thời gian quy định;

- Tổ chức các dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống an toàn của xe; dịch vụ trông giữ xe; dịch vụ xếp đỡ, bảo quản hàng, hành lý cho khách và các dịch vụ khác phục vụ khách, lái xe, phụ xe và nhân viên phục vụ trên xe theo quy định của pháp luật;

- Giữ gìn trật tự, an ninh, ngan chặn các hành vi gây mất trật tự, mỹ quan, vệ sinh và môi trường tại bến xe; dề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm tại bến xe và được yêu cầu bồi thường thiệt hại do những hành vi đó gây ra;

- Tổ chức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí xe ra vào bến đón trả khách và các loại phí, lệ phí của các dịch vụ do bến tổ chức, theo đúng mức qui định của Nhà nước;

- Thực hiện công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng, phòng chống cháy nổ trong bến xe;

- Thực hiện các chế độ báo cáo về tổ chức hoạt dộng của bến xe theo qui định của pháp luật; đồng thời chấp hành sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Quản lý cán bộ, viên chức và tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

3. Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo: Gồm Giám đốc và Phó Giám đốc.

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Cơ chế tài chính:

Bến xe Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp có thu, được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động thường xuyên trong một thời gian nhất định (khung định biên được xác định là 18 người, chỉ được dùng làm căn cứ dể hỗ trợ kinh phí).

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Bến xe Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2006/QĐ-UBND qui định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính của Bến xe Bắc Ninh, thuộc Sở Giao thông vận tải do Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.226
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210